Диссертации

Диссертации

Код ДС Ф.И.О. Тема диссертации Ученный степень Дата
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ Ч.АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИТ ИНСТИТУТУ Ж.БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ СУЛАЙМАНКУЛОВА МЭЭРИМ БЕКБОЛОТОВНА КЫРГЫЗ ЭЛДИК ООЗЕКИ ДРАМАСЫ - ПРОФЕССИОНАЛ ДРАМАТУРГИЯНЫН УЛУТТУК БАШАТЫ КАТАРЫ Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2015-06-14 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Б.Н.ЕЛЬЦИНА КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Ж. БАЛАСАГЫНА Макембаева Каныкей Искендербековна Путиповышенияфинансовойустойчивостикоммерческогобанка(напримереКыргызскойРеспублики) Диссертация насоисканиеученойстепени кандидатаэкономическихнаук 2015-04-28 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. АБАЯ ЖАДРАЕВА ЛАРИСА УШТАНОВНА ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук 2015-09-29 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ Ж. БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ ЖОЛДОШЕВ Нурбек Жакыпбекович КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ТҮПТӨЛҮШҮНДӨГҮ ИЧКИЛИК УРУУЛАРЫНЫН ОРДУ тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2015-12-09 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТИРЛИГИ К.КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ Ж.БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН Ч.АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ Д. 10.14.501 диссертациялык кеңеш Арапова Гульнара КЫРГЫЗ-ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕГИ ӨҢ-ТҮС КОНЦЕПТТЕРИ Филологиялык илимдердин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн диссертация 2016-11-24 00:00:00
К.КарасаеватындагыБишкек гуманитардыкуниверситети Түркфилологиясыкафедрасы Абдувалиева Гульсанам Абдирахимовна АЗЫРКЫ КЫРГЫЗ ТИЛИНИН САЯСИЙ ЛЕКСИКАСЫНЫН КАЛЫПТАНУУСУ ЖАНА ӨНҮГҮҮСҮ (ТҮРК ТИЛИ МЕНЕН САЛЫШТЫРМА ПЛАНДА) Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулукдаражасын изденипалууүчүнжазылган диссертациялык иш 2015-01-28 00:00:00
Институт истории и культурного наследия Национальной академии наук Кыргызской Республики Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева Диссертационный совет Д.07.13.013 Манапаева Назик Эриковна Вклад Фонда «Сорос-Кыргызстан» в развитие образования и культуры Кыргызской Республики (1993 - 2013гг.) Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 2015-05-21 00:00:00
ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Султанова Айжан Турдалиевна Кыргыз Республикасынын Ош облусунун эл аралык байланыштары (1991 – 2011-жж.) Тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2015-06-03 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ Элебесова Айгүл Бейшенакуновна ПРОФИЛДИК БИЛИМ БЕРҮҮДӨ ГУМАНИТАРДЫК ПРЕДМЕТТЕРДИ ИНТЕГРАЦИЯЛООНУН ДИДАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган д и с с е р т а ц и я 2015-10-27 00:00:00
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Иманбаева Дина Нигматуллаевна СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРАВА В УСЛОВИЯХ КАЗАХСТАНА И КЫРГЫЗСТАНА: КОМПАРАТИВИСТСКИЙ ПОДХОД Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук 2017-06-20 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ УЗАКОВА МАГИРА КАДЫРАЛИЕВНА БИРИНЧИ КУРСТУН СТУДЕНТТЕРИНИН МАТЕМАТИКАЛЫК БИЛИМДЕРИНДЕГИ МҮЧҮЛҮШТҮКТӨРДҮ ЖОЮУНУН МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ (башталгыч билим берүү адистиги үчүн) Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алууүчүн жазылган диссертация 2017-06-11 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.РЫСКУЛБЕКОВА АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ На правах рукописи УДК 33:336. 467:338 (575.2) Диссертационный совет Д 08.17.543 Эсенгелдиева Дарыйка Манасбековна Формирование и реализация инвестиционной стратегии Кыргызской Республики в развитии экономики Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 2017-06-08 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ ЖАМГЫРЧИЕВА ГУЛИНА ТӨЛӨБАЕВНА КЫРГЫЗ ЭПОСТОРУНДАГЫ АРХАИКАЛЫК МОТИВДЕР (“МАНАС”, “ЭР ТӨШТҮК”, “КОЖОЖАШ” ЭПОСТОРУ БОЮНЧА) Филология илимдеринин доктору илимий даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2017-06-01 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ ФИЛОСОФИЯ ЖАНА САЯСИЙ - УКУКТУК ИЗИЛДӨӨЛӨР ИНСТИТУТУ К.КАРАСАЕВ атындагы БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗ – ТҮРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИ Диссертациялык кеңеш Д 09.16.534 ТУРАТБЕК КЫЗЫ ЖАЗГУЛ БИЛИМ БЕРҮҮ ФЕНОМЕНИ СОЦИАЛДЫК МОБИЛДҮҮЛҮКТҮН ФАКТОРУ Философия илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2017-06-22 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Торобаева Данахан Калгожоевна ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНДА БОЛОЧОК МЕДАЙЫМДАРДЫН КЕСИПТИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРЫН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ 2017-05-16 00:00:00
ОШ МАМЛЕКЕТТИК ЮРИДИКАЛЫК ИНСТИТУТУ МАМЛЕКЕТ ЖАНА УКУК ТЕОРИЯСЫ ЖАНА ТАРЫХЫ КАФЕДРАСЫ Төрөмырзаев Темирлан Төрөмырзаевич КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАРАНДАРЫНЫН УКУКТУК МАКАМЫ (теориялык-укуктук аспект) Юридика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ 2017-05-11 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Диссертационный совет Д. 12.15.516 Аралбаев Урмат Сагыналиевич ХИЩЕНИЕ ИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (уголовно-правовые и криминологические аспекты) Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 2017-04-28 00:00:00
Т.Ж. АНКАРА УНИВЕРСИТЕТИ СОЦИАЛДЫК ИЛИМДЕР ИНСТИТУТУ ИСЛАМ ТАРЫХЫ ЖАНА ИСКУСТВОСУ (ИСЛАМ ТАРЫХЫ) КАФЕДРАСЫ Жусубалиев Али Бурканович КЫРГЫЗДАРДЫН ИСЛАМДЫ КАБЫЛ АЛУУСУ Доктордук диссертация
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН Ч.АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ К.ТЫНЫСТАНОВ атындагы ЫСЫК-КөЛ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Жумашова Назира Асанкадыровна “Манас” эпосундагы салттык-сюжеттик мотивдеринин мүнөздүү өзгөчөлүктөрү (манасчы М.Чокморовдун варианты боюнча) Филология илимидеринин кандидаты деген окумуштуулук даражаны изденип алуу үчүн жазылган д и с с е р т а ц и я 2015-10-09 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ С.НААМАТОВ АТЫНДАГЫ НАРЫН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Д13.13.008 диссертациялык кеңеши ШЕРМАТОВА ИЛМИРА КУБАНЫЧБЕКОВНА ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДЫН СТУДЕНТТЕРИНИН ПСИХОЛОГИЯЛЫК ТҮШҮНҮКТӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2014-11-15 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ К.КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ Ж.БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН Ч.АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ Д.10.14.501 диссертациялык кеңеши Жумалиев Самат Субанкулович «МАНАС» ЭПОСУНУН ЛЕКСИКАСЫНЫН ХРОНО-ТОПОЛОГИЯЛЫК СТРАТИФИКАЦИЯСЫ филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациялык иш 2015-11-29 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Д. 10.14.501 диссертациялык кеңеш ХАСЕН БОТА КАЗАК ЖАНА МОНГОЛ ТИЛДЕРИНИН СӨЗ ЖАСОО СИСТЕМАСЫНДА ЗАТ АТООЧ ЖАСООЧУ ОРТОК ЫКМАЛАР Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасыналуу үчүн жазылган диссертациялык иши 2015-09-20 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БИШКЕКСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. К. КАРАСАЕВА ТУРДУКЕЕВА РОЗА АХМАТОВНА Педагогические условия информационно-библиотечного обеспечения студентов вузов с применением технологий дистанционного образования Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 2015-10-18 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ К.КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗ ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ ТҮРК ФИЛОЛОГИЯСЫ КАФЕДРАСЫ ЖАМАШОВА АСЫЛ КЫРГЫЗ, ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕГИ ЭЛЕСТҮҮ ЭТИШТЕР Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ 2016-03-22 00:00:00
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кыргызско-Российский Славянский Университет Ли Юрий Владимирович Современное состояние и перспективы формирования единого политико-экономического региона Центральной Азии Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук 2010-03-15 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Ж. БАЛАСАГЫНА АКАДЕМИЯ МВД КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА МИЛИЦИИ Э.А. АЛИЕВА Диссертационный совет Д. 12.18.567 Сейлханова Саида Айдарбековна Транснациональная организованная преступность: уголовно- процессуальные и криминалистические аспекты ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук 2018-02-15 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Ж. БАЛАСАГЫНА АКАДЕМИЯ МВД КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ имени ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА МИЛИЦИИ Э.А. АЛИЕВА Диссертационный совет Д. 12.18.567 Калбаев Алмаз Тургуналиев Похищения человека с участием организованных преступных групп: криминалистические аспекты ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук 2018-04-26 00:00:00
КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И. АРАБАЕВА НАЙМАНБАЕВ БЕКМУРАТ РАХИМБЕРДИЕВИЧ МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В КАЗАХСТАНЕ в 1920–2010 гг. Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук 2015-03-16 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИССЫК-КУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ К. ТЫНЫСТАНОВА МУРАДЫЛОВА ГУЛШАН ШАРИПОВНА СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИМ КАТЕГОРИЯМ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ КУРСУ РУССКОГО ЯЗЫКА Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 2014-10-07 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЗАХСКО-ТУРЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Х.А.ЯСАВИ ОРТАЕВА АКМАРАЛ САПАРАЛИЕВНА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ-ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 2014-03-24 00:00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 88 89