Объявление о защите диссертации

Объявление о защите диссертации

Ф.И.О. Объявление
Абдиев Арстанбек Раимбекович

Кожалиева Дариха Жанболотовна
Илимдин кандидатынын окумушутуулук даражасын алуу үчүн диссертацияны коргоо жѳнүндѳ
ЖАРЫЯ


2022-жылдын 06-декабрында саат 15:30да Бишкек шаары (720026, И. Раззаков көчөсү, 51 дареги боюнча Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине караштуу Д 13.20.627 диссертациялык кеӊештин жыйынында Кожалиева Дариха Жанболотовнанын “Башталгыч мектептен негизги мектепке өтүүдө математикалык билим берүүдөгү улануучулук принцибин ишке ашырууну өркүндөтүү” деген темада 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (математика) адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн жазылган диссертациянын коргоосу болот.

Илимий жетекчиси: Алиев Шаршеналы Алиевич педагогика илимдеринин доктору, И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин математика жана аны окутуунун технологиялары кафедрасынын профессору


Расмий оппоненттер: Акматкулов Асылбек Акматкулович педагогика илимдеринин доктору, И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин экономикадагы маалыматтык системалар кафедрасынын доценти

Биймурсаева Бурулбүбү Молдосалиевна педагогика илимдеринин кандидаты, доцент

Жетектөөчү мекеме: Ош мамлекеттик университетинин математиканы, информатиканы окутуу технологиялары жана билим берүүдөгү менеджмент кафедрасы (723500, Ош ш., Ленин көч., 331).


Диссертация менен Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жана И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин илимий китепканаларынан таанышууга болот. Онлайн трансляциялоонун идентификациялык коду:

https://vc.vak.kg/b/d13-mhe-amq-x2p

Диссертациялык кеңештин төрагасынын орун басары, педагогика илимдеринин доктору, профессор Чоров М.Ж.
КАМБАРОВ АЙИПБЕК КАДИРОВИЧ
ОБЪЯВЛЕНИЕ о защите диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук
6-декабря 2022 года в 13:00 часов на заседании диссертационного совета Д 13.20.627 при Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына и Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева, по адресу 720026, г. Бишкек, ул. И. Раззакова, 51 состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук Камбарова Айипбек Кадировича на тему: “Организация руководства профессиональным самовоспитанием студентов в условиях университетского образования” по специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального образования.

Научный руководитель: Токсонбаев Рыскелди Нурманбетович доктор педагогических наук, профессор Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта им. Б. Т. Турусбекова

Официальные оппоненты: Сыдыхов Бахыт Дикамбаевич, доктор педагогических наук, доцент кафедры информатики и информатизации образования, Казахский национальный педагогический университет им. Абая

Божонов Замирбек Сабиржанович кандидат педагогических наук, доцент, проректор по учебной работе Ошского государственного университета

Ведущая организация: кафедра профессионального обучения Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова (160000, г. Шымкент, ул. Байтурсынова, 214).

С диссертацией можно ознакомиться в научных библиотеках Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына и Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева. Идентификационный код онлайн трансляции защиты диссертации в zoom-webinar

https://vc.vak.kg/b/d13-mhe-amq-x2pЗам. председателя диссертационного совета,
доктор педагогических наук, профессор Чоров М.Ж.
КУНТУБАЕВА АЙЖАМАЛ АХМАТБЕКОВНА Тарых илиминин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн диссертацияны коргоо жөнүндөгү Жарыя

2022-жылдын 1-декабрында саат 15-00дө И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине караштуу тарых илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын
изденип алуу боюнча уюштурулган Д 07.20.624 диссертациялык кеңештин жыйынында Кунтубаева Айжамал Ахматбековнанын «Баялы Исакеевдин кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышындагы ишмердүүлүгү» деген темадагы 07.00.02 – Ата Мекен тарыхы адистиги боюнча жазылган кандидаттык диссертациясынын ачык коргоосу болот. Дареги: 720033, Бишкек ш., Фрунзе көч. 547.

Диссертация менен И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин (720026, Бишкек ш., Раззаков көч. 51а) жана Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин (720033, Бишкек ш., Фрунзе көч. 547) илимий китепканаларынан, ошондой эле диссертациялык кеңештин «arabaev. кg» сайтынан таанышууга болот.

Илимий жетекчиси: Карыева Анара Карыевна – тарых илимдеринин доктору, доцент, И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин Гуманитардык жана коомдук илимдер кафедрасынын профессору Расмий оппоненттер: 1) Айдаркул Каана – тарых илимдеринин доктору, профессор, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Кыргызстандын тарыхы жана этнографиясы кафедрасынын профессору; 2) Болпонова Асыл Бактыбековна – тарых илимдеринин кандидаты, доцент,

Жетектөөчү мекеме: Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Гуманитардык факультетинин Тарых бөлүмү. Дареги: 720038, Бишкек ш., Жал -23, 30/4

Диссертацияны коргоонун онлайн трансляциясынын идентификациялык коду:

https://vc.vak.kg/b/d_0-v8c-sok-bto
Д 07.20.624 Диссертациялык кеңешинин төрайымы,
Тарых илимдеринин доктору профессор А.А. Арзыматова
Байджуранова Анара Мелебековна Байджуранова Анара Мелебековна представила диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук на тему: «О некоторых свойствах компактности и полноты равномерных пространств и их отображений»
9 декабря 2022 года в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 01.22.647 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) физико-математических наук при Институте математики НАН
Кыргызской Республики и Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына состоится защита диссертации Байджурановой Анары Мелебековны на тему «О некоторых свойствах компактности и полноты равномерных пространств и их отображений» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.01.04- геометрия и топология.
Научный руководитель: Канетов Бекболот Эменович, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой алгебры, геометрии, топологии и преподавания высшей математики имени академика А.А. Борубаева КНУ имени Жусупа Баласагына.

Официальные оппоненты: Садовничий Юрий Викторович, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой обшей топологии и геометрии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Россия). Кочинац Любиша, доктор физико-математических наук, профессор, профессор Нишского университета (Сербия).
Ведущая организация: кафедра математики и естественных дисциплин Ташкентского архитектурно-строительного института, 100174, Узбекистан, г. Ташкент, ул. А. Навои 13.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеках Национальной академии наук Кыргызской Республики, 720071, г. Бишкек, проспект Чуй, 265а и Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, 720033, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 547, а также на сайте Института математики Национальной академии наук Кыргызской Республики: www.math.kg.Идентификатор защиты –

https://vc1.vak.kg/b/012-ltf-b7j-lgy

Арсланбекова Насыйкат Эркинбаевна

Таиров Кубанычбек Абдилазизович
Тарых илиминин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн диссертацияны коргоо жөнүндөгү Жарыя


2022-жылдын 29-ноябрында саат 13.00дө И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Ж. Баласагын атындагы Кыргыз
улуттук университетине караштуу тарых илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча
уюштурулган Д 07.20.624 диссертациялык кеңештин жыйынында Таиров Кубанычбек Абдилазизовичтин «Сүлүктү шаарынын өнөр жайынын тарыхы (1917-2010-жж.)» деген темадагы 07.00.02 – Ата Мекен тарыхы адистиги боюнча жазылган кандидаттык диссертациясынын ачык коргоосу болот. Дареги: 720033, Бишкек ш., Фрунзе көч. 547.

Диссертация менен И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин (720026, Бишкек ш., Раззаков көч. 51а) жана Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин (720033, Бишкек ш., Фрунзе көч. 547) илимий китепканаларынан, ошондой эле диссертациялык кеңештин «arabaev. кg» сайтынан таанышууга болот. Илимий жетекчиси: Каратаев Олжобай Кубатбекович – тарых илимдеринин доктору, профессор.

Расмий оппоненттер: 1) Ормушев Асан Сулайманович – тарых илимдеринин доктору, Эл аралык Кувейт университетинин эл аралык мамилелер жана юриспруденция кафедрасынын профессору, ректордун кеңешчиси; 2) Мусабаева Касиет Акматовна – тарых илимдеринин кандидаты, доцент, К.И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин “Тарых жана философия” кафедрасынын доценти.

Жетектөөчү мекеме: Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин «Тарых» кафедрасы. Дареги: 723500, Ош шаары. Исанов көч., 73. Диссертацияны коргоонун онлайн трансляциясынын
<
идентификациялык коду:

https://vc.vak.kg/b/d_0-v8c-sok-bto

br>
Д 07.20.624 Диссертациялык кеңешинин төрайымы,br> Тарых илимдеринин доктору профессор А.А. Арзыматова
ТУКЕЕВ ЭРМЕК МЫРЗАБЕКОВИЧ

БАЙМУРАТОВ КУБАНЫЧ КУРМАНБЕКОВИЧ

ЭСЕНГЕЛДИ КЫЗЫ АЙЖАМАЛ
Объявление о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

«29» ноября 2022 года в 14.30 часов на заседании диссертационного совета Д 14.22.650 при Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева и Национальном хирургическом центре Министерства
здравоохранения Кыргызской Республики по адресу: г. Бишкек, ул. 3-Линия, д. 25, 2 этаж конференц-зал, состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Узакова Тынчтыкбека Бакытбековича
на тему: «Сравнительная оценка эффективности методов стимуляции заживления гнойных послеоперационных ран», по специальности 14.01.17 хирургия, идентификационный код онлайн трансляции защиты диссертации:

https://vc.vak.kg/b/d_1-xar-5tx-9lo


Научный руководитель:
доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии до и последипломного обучения Кыргызской государственной медицинской академии имени И. К. Ахунбаева Чынгышова Жамиля Амановна (14.01.17 - хирургия).

Официальные оппоненты:
доктор медицинских наук, профессор, главный врач Городской клинической больницы №1 города Бишкек Мусаев Акылбек Инаятович (14.01.17 - хирургия);
доктор медицинских наук, профессор кафедры общей и факультетской хирургии Кыргызско-Российского Славянского университет им. Б.Н. Ельцина Кочоров Орозали Тайтокурович(14.01.17 - хирургия);

Ведущая организация: Международная высшая школа медицины, кафедра хирургических дисциплин (Кыргызская Республика, 700254, г. Бишкек, ул. Интергельпо, 1ф).
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеках Кыргызской государственной медицинской академии им. ИК. Ахунбаева (720064, г. Бишкек, ул Ахунбаева, д. 92а) и Национального хирургического центра МЗ КР (720044, г. Бишкек, ул. 3 линия, д. 25) и на сайте www.nsc.kg.

Председатель
диссертационного совета Д 14.22.650,
д.м.н., профессор Э. А. Тилеков
Узаков Тынчтыкбек Бакытбекович
Объявление о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук


«29» ноября 2022 года в 14.30 часов на заседании диссертационного совета Д 14.22.650 при Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева и Национальном хирургическом центре Министерства
здравоохранения Кыргызской Республики по адресу: г. Бишкек, ул. 3-Линия, д. 25, 2 этаж конференц-зал, состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Узакова Тынчтыкбека Бакытбековича
на тему: «Сравнительная оценка эффективности методов стимуляции заживления гнойных послеоперационных ран», по специальности 14.01.17 хирургия, идентификационный код онлайн трансляции защиты диссертации:

https://vc.vak.kg/b/d_1-xar-5tx-9lo


Научный руководитель:
доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии до и последипломного обучения Кыргызской государственной медицинской академии имени И. К. Ахунбаева Чынгышова Жамиля Амановна (14.01.17 - хирургия).

Официальные оппоненты: доктор медицинских наук, профессор, главный врач Городской клинической больницы №1 города Бишкек Мусаев Акылбек Инаятович (14.01.17 - хирургия);
доктор медицинских наук, профессор кафедры общей и факультетской хирургии Кыргызско-Российского Славянского университет им. Б.Н. Ельцина Кочоров Орозали Тайтокурович(14.01.17 - хирургия);
Ведущая организация: Международная высшая школа медицины, кафедра хирургических дисциплин (Кыргызская Республика, 700254, г. Бишкек, ул. Интергельпо, 1ф).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеках Кыргызской государственной медицинской академии им. ИК. Ахунбаева (720064, г. Бишкек, ул Ахунбаева, д. 92а) и Национального хирургического центра МЗ КР (720044, г. Бишкек, ул. 3 линия, д. 25) и на сайте www.nsc.kg.

Председатель
диссертационного совета Д 14.22.650, д.м.н., профессор Э. А. Тилеков
Маматова Нурзат Дженалиевна

Мамакеев Женишбек Бакытович
Объявление о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук


«29» ноября 2022 года в 13.00 часов на заседании диссертационного совета Д 14.22.650 при Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева и Национальном хирургическом центре Министерства
дравоохранения Кыргызской Республики по адресу: г. Бишкек, ул. 3-Линия, д. 25, 2 этаж конференц-зал, состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Мамакеева Женишбека Бакытовича на
тему: «Оценка отдаленных результатов и качества жизни оперированных больных с перфоративной пилородуоденальной язвой», по специальности 14.01.17 хирургия, идентификационный код онлайн трансляции защиты диссертации:

https://vc.vak.kg/b/d_1-xar-5tx-9lo

https://vc.vak.kg/b/d_1-xar-5tx-9lo

Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры госпитальной хирургии с курсом оперативной хирургии Кыргызской государственной медицинской академии имени И. К. Ахунбаева Алыбаев Эрнис Урбаевич (14.01.17 - хирургия).
Официальные оппоненты: доктор медицинских наук, доцент, заместитель главного врача по лечебной работе Городской клинической больницы №1 города Бишкек, Мусаев Улан Салтанатович (14.01.17 - хирургия);
доктор медицинских наук, доцент, главный врач клиники «Меди ЛТД» Байгазаков Асылбек Топчубаевич (14.01.17 - хирургия);
Ведущая организация: Международная высшая школа медицины, кафедра хирургических дисциплин (Кыргызская Республика, 700254, г. Бишкек, ул. Интергельпо, 1ф).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеках Кыргызской государственной медицинской академии им. ИК. Ахунбаева (720064, г. Бишкек, ул Ахунбаева, д. 92а) и Национального хирургического центра МЗ КР (720044, г. Бишкек, ул. 3 линия, д. 25) и на сайте www.nsc.kg.
Председатель
диссертационного совета Д 14.22.650, д.м.н., профессор Э. А. Тилеков
КАРГАБАЕВ ЕСТУРЕ ЖАЙТУРЕЕВИЧ

ИШИМОВ АМАНАТ БЕКСУЛТАНОВИЧ
Объявление о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук


«11» ноября 2022 года в 16.00 часов на заседании диссертационного совета Д 08.20.626 при Институте экономики им. Дж. Алышбаева Национальной академии наук Кыргызской Республики и Международном
университете Кыргызской Республики, по адресу г. Бишкек, проспект Чуй, 255, состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Ишимова Аманата Бексултановича на тему: «Состояние и
перспективы развития газовой отрасли топливно-энергетического комплекса в Кыргызской Республике» по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством». Научный консультант: доктор экономических наук, профессор Аюпов Асылбек Нургазиевич.

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, доцент Орозалиева Акима Султановна, доктор экономических наук, профессор Сыдыков Бакытбек Кадыралиевич.
Ведущая организация: Кафедра «Экономика и управление на предприятии» Высшей школы экономики и бизнеса Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова. Адрес: 720044,Кыргызстан,г.Бишкек,пр.Ч.Айтматова 66

С диссертацией можно ознакомиться в Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Кыргызской Республики (720071, г. Бишкек, проспект Чуй, 265а) и библиотеке Международного университета Кыргызской Республики (720001, г. Бишкек, проспект Чуй, 255).

Ссылка:

https://vc.vak.kg/b/082-ljy-eqt-lns
Председатель диссертационного совета
д.э.н., профессор Адиева А.А.
ИМАНАЛИЕВА ФАРИДА ЭЛЬДИЯРОВНА

АУМОЛДАЕВА ЗАУРЕ МАРАТОВНА

https://vak.kg/wp-content/uploads/2022/10/3.Obyavlenie-scaled.jpg

АЙДАРОВА КАРЛЫГАЧ РАШИДОВНА
Объявление о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук«11» ноября 2022 года в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 08.20.626 при Институте экономики им. Дж. Алышбаева Национальной академии наук Кыргызской Республики и Международном университете
Кыргызской Республики, по адресу г. Бишкек, проспект Чуй, 255, состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Айдаровой Карлыгач Рашидовны на тему: «Развитие конкурентных отношений в условиях трансформации экономики (на примере Кыргызской Республики)» по специальности 08.00.01. – экономическая теория. Научный консультант: доктор экономических наук, профессор Гусева Валентина Ивановна. Официальные оппоненты: доктор экономических наук, доцент Шатманов Искендер Садыбакасович, доктор экономических наук, доцент Садовская О.А. Ведущая организация: Кыргызский Экономический Университет им. Мусы Рыскулбекова, факультет экономики и внешнеэкономический деятельности. Адрес: 720033,Кыргызстан,г.Бишкек,ул.Тоголок Молдо 58 С диссертацией можно ознакомиться в Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Кыргызской Республики (720071, г. Бишкек, проспект Чуй, 265а) и библиотеке Международного университета Кыргызской Республики (720001, г. Бишкек, проспект Чуй, 255). Ссылка:

https://vc.vak.kg/b/082-ljy-eqt-lns

Председатель диссертационного совета д.э.н., профессор Адиева А.А.
КАБАЕВ БАКБЕРДИ АРСТАНБЕКОВИЧ
Объявление о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук


06.20.2022 года в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д Д 14.20.625 при Кыргызской Государственной Медицинской Академии им. И.К. Ахунбаева и Кыргызско-Российском Славянском Университете им. Б.Н. Ельцина по
адресу г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо № 1/11, состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Кабаева Бакберди Арстанбековича на тему «Особенности рационального использования
антибактериальных препаратов при хирургическом лечении урологических больных» по специальности 14.01.23 – урология.
Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор Усупбаев Акылбек Чолпонкулович.
Официальные оппоненты: 1. Куандыков Эрлан Амангельдиевич - Доктор медицинских наук, профессор кафедры Высшей школы медицины Казахского Национального университета им. Альфараби.
2. Алимов Чыныбек Байышович - кандидат медицинских наук, доцент кафедры урологии Кыргызско - Российского славянского университета им. Б. Н. Ельцина.
Ведущая организация: АО «Научный центр урологии им. академика Б.У. Джарбусынова» (050060, Республика Казахстан. г. Алматы, ул. Басенова, 2)
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева (720020, г. Бишкек, ул. И.К. Ахунбаева, 92) и в библиотеке Кыргызско-Российского Славянского университета им.
Б.Н. Ельцина (720000, г. Бишкек, ул. Киевская, 44).

Данная защита диссертации будет транслироваться на онлайн платформе ВАК КР по ссылке

https://vc.vak.kg/b/d14-puu-lvw-wbv

,

также прилагается ссылка на страницу где размешена информация о соискателе. https://vak.kg/d_14_20_625/kabaev-bakberdi-arstanbekovich/


Председатель:
д.м.н., проф. Балтабаев М.К.
Тургумбаев Джамалбек Джумадилович
Объявление о защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук27 октября 2022 года в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 14.20.620 при Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева, Кыргызско–Российском Славянском университете им. Б. Н. Ельцина и
Кыргызском государственном медицинском институте переподготовки и повышения квалификации им. С. Б. Даниярова, по адресу: г. Бишкек, ул. Ахунбаева 92, в конференц-зале (2 этаж) состоится защита диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук Тургумбаева Джамалбека Джумадиловича на тему: «Клинические и морфологические особенности течения прогрессирующего ишемического инсульта» по специальности 14.01.11- нервные


болезни. Идентификационный код онлайн трансляции защиты диссертации:

https://vc.vak.kg/b/142-cdx-2p2-fy0Научный консультант: Мурзалиев Арыстанбек Мурзалиевич, доктор медицинских наук, академик НАН КР
Официальные оппоненты: 1) Нургужаев Еркын Смагулович, доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней с курсом нейрохирургии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
2) Кулов Болот Бейшеналиевич, доктор медицинских наук, зам. директора по научной работе Кыргызского научно-исследовательского института курортологии и восстановительного лечения
3) Кутлубаев Мансур Амирович, доктор медицинских наук, доцент, зав. кафедрой неврологии ФГБОУ ВО Башкирского государственного медицинского университета МЗ РФ
Ведущая организация: Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии Республики Беларусь, Республика Беларусь, 220114, г Минск ул. Ф. Скорины, 24
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева (720020, г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 92), Кыргызского–Российского Славянского университета им. Б. Н. Ельцина
(720021, г. Бишкек, ул. Киевская 44), и Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации им. С. Б. Даниярова (720017, г. Бишкек ул. Боконбаева 144а), а также на сайте http://www.kgma.kg/
Маматова Нурзат Дженалиевна

БЕРДИЕВА РОЗА РУСТАМОВНА

АЗИМБАЕВ НУРЛАНБЕК МУХТАРАЛИЕВИЧ

Атамбаева Үпөл Жусупакматовна
Тарых илиминин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн диссертацияны коргоо жөнүндөгү Жарыя

2022-жылдын 28-октябрында саат 15.30да И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине караштуу тарых илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын
изденип алуу боюнча уюштурулган Д 07.20.624 диссертациялык кеңештин жыйынында Атамбаева Упөл Жусупакматовнанын «Ош мамлекеттик университети: тарыхы жана келечеги» деген темадагы 07.00.02 – Ата Мекен тарыхы адистиги боюнча жазылган кандидаттык диссертациясынын ачык коргоосу болот. Дареги: 720026, Бишкек ш., Раззаков көч., 51a.
Диссертация менен И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин (720026, Бишкек ш., Раззаков көч. 51а) жана Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин (720033, Бишкек ш., Фрунзе көч. 547) илимий китепканаларынан, ошондой эле диссертациялык кеңештин «arabaev. кg» сайтынан таанышууга болот.
Илимий жетекчиси: Абытов Байболот Капарович – тарых илимдеринин доктору, профессор.
Расмий оппоненттер: 1) Эсенкулов Нурмамат Жокенович – тарых илимдеринин доктору, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил жана коммуникациялар боюнча проректору; 2) Жусупова Моймол Молдобековна – тарых илимдеринин кандидаты, доцент, Талас мамлекеттик университетинин Тарых жана коомдук илимдер кафедрасынын доценти.
Жетектөөчү мекеме: И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин Гуманитардык жана коомдук илимдер кафедрасы.
Диссертация менен И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин (720026, Бишкек ш., Раззаков көч. 51а) жана Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин (720033, Бишкек ш., Фрунзе көч. 547) илимий китепканаларынан, ошондой эле диссертациялык кеңештин «arabaev. кg» сайтынан таанышууга болот.

Диссертацияны коргоонун онлайн трансляциясынын идентификациялык коду:

https://vc.vak.kg/b/d_0-v8c-sok-btoД 07.20.624 Диссертациялык кеңешинин төрайымы,
Тарых илимдеринин доктору профессор А.А. Арзыматова
КОЗЬМИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Зулушова Акылбү Токторалиевна

МУРЗАХАЛИЛОВ КАНАТБЕК САЙТМУРАТОВИЧ
Объявление о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук


“28” октября 2022 г. в 13.00 часов на заседании диссертационного совета Д.07.20.624 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) исторических наук при Кыргызском государственном университете имени И. Арабаева и Кыргызском национальном университете имени Ж.Баласагына, состоится защита кандидатской диссертации Мурзахалилова Канатбека Сайтмуратовича на тему «Институционализация мусульманской общины в современном Кыргызстане (1991-2010 гг.)» по специальности 07.00.02 – отечественная история, по адресу: 720026, г. Бишкек, Раззакова, 51а.

Научный руководитель: Курбанова Назира Умаровна – доктор исторических наук, профессор.
Официальные оппоненты: 1) Ормушев Асан Сулайманович - доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и юриспруденции Международного Кувейтского университета, советник ректора; 2) Рыскулов Токтобек Мамбетович - кандидат исторических наук, доцент, заведующей кафедрой международных отношений БГУ им К. Карасаева.
Ведущая организация: Ошский государственный педагогический университет имени А. Мырсабекова. Адрес: 01010, Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Исанова, 73.
С диссертацией можно ознакомиться в научных библиотеках Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева (720026, г. Бишкек, ул. Раззакова, 51.) и Кыргызского национального университета им. Жусупа Баласагына (720033, г. Бишкек, ул. Фрунзе 547), а также размещена на сайте диссертационного совета «arabaev.kg».


Код видео конференции:

https://vc.vak.kg/b/d_0-v8c-sok-bto
Председатель диссертационного совета Д.07.20.624,
д.и.н., профессор Арзыматова А.А.
Сооронкулова Назира Атакуловна
Илимдин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертацияны коргоо жөнүндөгү ЖАРЫЯ

2022-жылдын 28-октябрында саат 14:00дө Бишкек шаарынын И.Раззаков көчөсү 51А дареги боюнча И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетине караштуу
филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын коргоо боюнча түзүлгөн Д 10.22.644 диссертациялык кеңештин жыйынында Сооронкулова Назира Атакуловнанын “Англис тилинен кыргыз тилине кабыл
алынган сөздөрдүн фонетикалык өзгөчөлүктөрү” аттуу 10.02.20 – тектештирме-тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот.

Коргоонун онлайн трансляциясынын идентификациялык коду:

https://vc1.vak.kg/b/102-tnx-0sb-9mu
Илимий жетекчиси: Кадырова Шарыйпа, филология илимдеринин доктору, И.Арабаев ат. Кыргыз мамлекеттик университетинин Манастаануу жана лингвистика институтунун англис тилинин теориясы, технологиясы жана практикасы кафедрасынын профессору
Расмий оппоненттер: Тулеева Чынарбүбү Сартаевна, филология илимдеринин доктору, И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Манас таануу жана лингвистика институтунун немец тили кафедрасынын профессорунун м.а. Кадыралиева Диана Жеӊишбековна, филология илимдеринин кандидаты, доцент, Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын тилдер жана маданий аралык коммуникациялар кафедрасынын доценти
Жетектөөчү мекеме: Ж.Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Чет тилдер факультетинин англистика жана маданий аралык коммуникациялар кафедрасы. Дареги: 720033 Бишкек шаары, Ж.Турусбеков көчөсү, 116.
Диссертация менен И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин (720026, Бишкек ш., И. Раззаков көч., 51А) жана К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин (720040, Бишкек ш., Ч. Айтматов проспекти, 27) китепканаларынан, ошондой эле диссертациялык кеӊештин сайтынан (www.arabaev.kg) таанышууга болот.


Диссертациялык кеңештин
окумуштуу катчысы, ф.и.к., доцент С.К.Каратаева
Караева Назира Ормонбековна
Илимдин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертацияны коргоо жөнүндөгү ЖАРЫЯ


2022-жылдын 28-октябрында саат 10:00дө Бишкек шаарынын И.Раззаков көчөсү 51А дареги боюнча И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетине караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын коргоо боюнча түзүлгөн

Д 10.22.644 диссертациялык кеңештин жыйынында Караева Назира Ормонбековнанын “Кыргыз-корей гидронимикалык типологиясынын лингвистикалык генезиси жана концептуалдык негизи” аттуу 10.02.20 – тектештирме-тарыхый,
типологиялык жана салыштырма тил илими адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот.

Коргоонун онлайн трансляциясынын идентификациялык коду:

https://vc1.vak.kg/b/102-tnx-0sb-9muИлимий жетекчиси: Дарбанов Бүркүтбай Ерматович, филология илимдеринин доктору, профессор, Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин маданият аралык байланыш жана лингвистика кафедрасынын профессору
Расмий оппоненттер: Нарынбаева Бактыгүл Борбиевна, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин кытай тили жана адабияты кафедрасынын профессору
Сулайманова Лира Сулаймановна, филология илимдеринин кандидаты, доцент, Кыргыз-Россия Славян университетинин дүйнөлүк тилдер кафедрасынын башчысы


Жетектөөчү мекеме: К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты кафедрасы. Дареги: 722200, Каракол шаары, Ж. Абдрахманов көчөсү, 103.

Диссертация менен И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин (720026, Бишкек ш., И. Раззаков көч., 51А) жана К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин (720040, Бишкек ш., Ч. Айтматов проспекти, 27) китепканаларынан, ошондой эле диссертациялык кеӊештин сайтынан (www.arabaev.kg) таанышууга болот.Диссертациялык кеңештин
окумуштуу катчысы, ф.и.к., доцент С.К.Каратаева
БАЙБОЛОТОВА БУРУЛ БЕКТУРСУНОВНА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 146 147