Тойчубек кызы Жазгүл

Тойчубек кызы Жазгүл


Ф.И.О.Тойчубек кызы Жазгүл
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ Ч. АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ
Тема“МАНАС” ҮЧИЛТИГИНДЕГИ ДИДАКТИКАЛЫК МОТИВДЕР
Ученый степеньФилология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительА.Акматалиев
Ученый степень руководителяфилология илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2017-10-14 00:00:00
Диссертация