Стамалиева Калымкан Асаналиевна

Стамалиева Калымкан Асаналиевна


Ф.И.О.Стамалиева Калымкан Асаналиевна
Диссертационный совет13.00.02
ТемаМАТЕМАТИКА АДИСТИГИНДЕГИ 1-2- КУРСТАРДАГЫ СТУДЕНТТЕРДИН ӨЗ АЛДЫНЧА ТААНЫП БИЛҮҮСҮН АКТИВДЕШТИРҮҮНҮН ДИДАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ
Ученый степеньпедагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган
Научный руководитель
Ученый степень руководителя
Учредители
Дата2010-06-10 10:45:00
Диссертация