МАДУМАРОВА МАЛОХАТ КОСИМОВНА

МАДУМАРОВА МАЛОХАТ КОСИМОВНА


Ф.И.О.МАДУМАРОВА МАЛОХАТ КОСИМОВНА
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ И.РАЗЗАКОВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК ТЕХНИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИНИН КЫЗЫЛ-КЫЯ ФИЛИАЛЫ
ТемаЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДА МАНАС ТААНУУ КУРСУН ТАРЫХ ПРЕДМЕТИ МЕНЕН ИНТЕГРАЦИЯЛАП ОКУТУУНУН ИЛИМИЙ- МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ
Ученый степеньПедагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительРысбаев Сулайман Казыбаевич
Ученый степень руководителяПедагогика илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2017-03-30 00:00:00
Диссертация