МАДАМИНОВ ГАПЫР МАМАТКУЛОВИЧ

МАДАМИНОВ ГАПЫР МАМАТКУЛОВИЧ


Ф.И.О.МАДАМИНОВ ГАПЫР МАМАТКУЛОВИЧ
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
ТемаАЙЫЛ МЕКТЕПТЕРИНДЕ АТА-ЭНЕЛЕРДИН ПЕДАГОГИКАЛЫК МАДАНИЯТЫН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ
Ученый степеньПедагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ
Научный руководительЖ.К. Каниметов
Ученый степень руководителяпедагогика илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2018-09-23 00:00:00
Диссертация