ӨМҮРЗАКОВА ЧОЛПОН ШАЙЛООБЕКОВНА

ӨМҮРЗАКОВА ЧОЛПОН ШАЙЛООБЕКОВНА


Ф.И.О.ӨМҮРЗАКОВА ЧОЛПОН ШАЙЛООБЕКОВНА
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ К.И. СКРЯБИН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ
ТемаМААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ АРКЫЛУУ ОКУУЧУЛАРДЫН СОЦИАЛДЫК-КОММУНИКАТИВДҮҮ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ (7-класстын «Информатика» предметинин мисалында)
Ученый степеньПедагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительКалдыбаев С.К.
Ученый степень руководителяпедагогика илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2017-04-25 00:00:00
Диссертация