ӨМҮРКАНОВА ЧЫНАРА ТОКОЛОҢОВНА

ӨМҮРКАНОВА ЧЫНАРА ТОКОЛОҢОВНА


Ф.И.О.ӨМҮРКАНОВА ЧЫНАРА ТОКОЛОҢОВНА
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
ТемаЖогорку окуу жайда аралыктан окутуунун шартында педагогикалык билим берүүнү моделдештирүү
Ученый степеньПедагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ
Научный руководительКалдыбаева Айчүрөк Токтополотовна
Ученый степень руководителяпедагогика илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2017-06-01 00:00:00
Диссертация