КУРМАНАЛИЕВА АЙНУРА ОЗУБЕКОВНА

КУРМАНАЛИЕВА АЙНУРА ОЗУБЕКОВНА


Ф.И.О.КУРМАНАЛИЕВА АЙНУРА ОЗУБЕКОВНА
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ С. НААМАТОВ АТЫНДАГЫ НАРЫН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
ТемаБОЛОЧОК ИНЖЕНЕРЛЕРДИН КРЕАТИВДҮҮЛҮГҮН МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ МЕНЕН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ДИДАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ
Ученый степеньПедагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ
Научный руководительТ.М. Сияев
Ученый степень руководителяпедагогика илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2017-08-21 00:00:00
Диссертация