Кособаева Бакдолот

Кособаева Бакдолот


Ф.И.О.Кособаева Бакдолот
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ИШЕНАЛЫ АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ Д 13.15. 522 диссертациялык кеңеши
ТемаОрто мектепте химиялык билим берүүнү өркүндөтүүнүн теориясы жана практикасы
Ученый степеньПедагогика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясы
Научный руководительМурзубраимов Б.М.
Ученый степень руководителяКР УИАнын мүчө корреспонденти, КББАнын академиги, педагогика илимдеринин доктору, профессор Мамбетакунов Э.М. КР УИАнын академиги, химия илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2017-10-30 00:00:00
Диссертация