ИБРАГИМОВА АЙГҮЛ АЛМАСБЕКОВНА

ИБРАГИМОВА АЙГҮЛ АЛМАСБЕКОВНА


Ф.И.О.ИБРАГИМОВА АЙГҮЛ АЛМАСБЕКОВНА
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ Ч.АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ
ТемаАкадемик Б.М.Юнусалиев жана түрк тилдериндеги бирмуундуу уңгулар
Ученый степеньФилология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительК.Т.Токтоналиев
Ученый степень руководителяфилология илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2016-01-11 00:00:00
Диссертация