ДУВАНАЕВА КАРАЧАЧ ТОКТОМАМАТОВНА

ДУВАНАЕВА КАРАЧАЧ ТОКТОМАМАТОВНА


Ф.И.О.ДУВАНАЕВА КАРАЧАЧ ТОКТОМАМАТОВНА
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
ТемаЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДА СТУДЕНТТЕРДИН ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТЕРИН ДИФФЕРЕНЦИРЛЕП УЮШТУРУУНУН ДИДАКТИКАЛЫК ШАРТТАРЫ
Ученый степеньПедагогика илимдеринин кандидаты илимий даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ
Научный руководительСыдыкова Т.М.
Ученый степень руководителяпедагогика илимдеринин кандидаты, доцент
Учредители
Дата2016-11-10 00:00:00
Диссертация