Чокошева Бурулкан Сапаровна

Чокошева Бурулкан Сапаровна


Ф.И.О.Чокошева Бурулкан Сапаровна
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Ж.БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ
ТемаБашталгыч класстарда кыргыз тилин текстке байланыштуу окутуунун технологиясын моделдештирүү
Ученый степеньПедагогика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительА.О.Осмонкулов
Ученый степень руководителяп.и.д., профессор
Учредители
Дата2017-07-07 00:00:00
Диссертация