БАЙТҮГӨЛОВА ЖАНАРА АБДЫЛДАЕВНА

БАЙТҮГӨЛОВА ЖАНАРА АБДЫЛДАЕВНА


Ф.И.О.БАЙТҮГӨЛОВА ЖАНАРА АБДЫЛДАЕВНА
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ С.НААМАТОВ атындагы НАРЫН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
ТемаБОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРДИН ОКУУ ЖЕТИШКЕНДИКТЕРИН ПОРТФОЛИО ТЕХНОЛОГИЯСЫ МЕНЕН БААЛООНУН ДИДАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ
Ученый степеньПедагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ
Научный руководительКалдыбаев Салидин Кадыркулович
Ученый степень руководителяпедагогика илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2016-06-30 00:00:00
Диссертация