СУЛАЙМАНКУЛОВА ЖАМИЙЛА КАЛЫБАЕВНА

СУЛАЙМАНКУЛОВА ЖАМИЙЛА КАЛЫБАЕВНА


Ф.И.О.СУЛАЙМАНКУЛОВА ЖАМИЙЛА КАЛЫБАЕВНА
ТемаЖОЖдо БАШТАЛГЫЧ КЛАСС МУГАЛИМДЕРИН ОКУУЧУЛАРГА АДЕПТИК ТАРБИЯ БЕРҮҮГӨ ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫК ДАЯРДЫГЫН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ
Ссылка на автореферат
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ Д 13.11.023
Содержание