СУБАНОВА АИДА ИМАНКУЛОВНА

СУБАНОВА АИДА ИМАНКУЛОВНА


Ф.И.О.СУБАНОВА АИДА ИМАНКУЛОВНА
ТемаКЫРГЫЗСТАНДЫН ТООЛУУ ШАРТЫНДА ЖАШАГАН АРТЕРИЯЛЫК ГИПОТЕНЗИЯСЫ БАР АЯЛДАРДА КОШ БОЙЛУУЛУК МЕЗГИЛИНДЕГИ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
Ссылка на автореферат
Диссертационный советИ. К. Ахунбаев атындагы КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК МЕДИЦИНА АКАДЕМИЯСЫ Б. Н. Ельцин атындагы КЫРГЫЗ-РОССИЯ СЛАВЯН УНИВЕРСИТЕТИ ЭЛ АРАЛЫК МЕДИЦИНА ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ Д 14.21.637 диссертациялык кеңеш
Содержание