Орозалиева Жүрсүн Муханбетовна

Орозалиева Жүрсүн Муханбетовна


Ф.И.О.Орозалиева Жүрсүн Муханбетовна
ТемаФилология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын АВТОРЕФЕРАТЫ
Ссылка на автореферат
Диссертационный советКР УИАнын Ч. АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ Ж.БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ Д 10.13.012 диссертациялык кеңеш
Содержание