АЙШЕН КОЖА

АЙШЕН КОЖА


Ф.И.О.АЙШЕН КОЖА
ТемаТүрк, кыргыз тилдериндеги эмоционалдык-экспрессивдик маанини туюндуруучу тилдик каражаттар жана алардын семантикалык топтору
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет10.02.20
Содержание