Загрузка...

Школа аспирантов 2023

КУЛАКТАНДЫРУУ

        Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссия (КРП УАК) 2023-жылдын 8-10-июнунда «Окумуштуулук даражаларды изденүүчүлөр (докторанттар жана аспиранттар)» мектеби Ош мамлекеттик университети менен биргеликте өткөрүлѳ тургандыгын билдирет, дареги: Ош шаары, Ленин кѳч., 331, Ош мамлекеттик университетинин башкы корпусу.
        «Окумуштуулук даражаларды изденүүчүлөр (докторанттар жана аспиранттар)» мектебинде илимий изилдөөлөрдү аткаруу үчүн зарыл болгон маселелер боюнча республикабыздын жана чет ѳлкѳлүк алдыңкы адистер жана окумуштуулар лекцияларды, сабактарды жана тренингдерди өткөрүшөт, ошондой эле КРП УАКтын Жобосундагы ѳзгѳртүү жана толуктоолордун долбоору тууралуу баяндамалар жасалат.
        Катышуунун жыйынтыгы боюнча сертификаттар берилет.
        Катышуучулар чыгымдарды ѳз эсебинен тѳлѳшѳт (иш-чарага баруу, жаткан жери жана тамак-ашы).
        Бардык суроолор боюнча 0312-64-11-16 телефону менен Базаралиева Чынара Азимбековнага, 0312-64-11-20 телефону менен Садабаева Асель Садыровнага кайрылсаңыздар болот.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

        Национальная аттестационная комиссия при Президенте Кыргызской Республики (НАК ПКР) информирует о проведении 8-10 июня 2023 года «Школы соискателей ученых степеней (докторантов и аспирантов)» совместно с Ошским государственным университетом по адресу: г. Ош, ул. Ленина, 331, главный корпус Ошского государственного университета.
        В «Школе соискателей ученых степеней (докторантов и аспирантов)» будут прочитаны лекции, проведены занятия ведущими специалистами и учеными нашей республики и зарубежных стран по вопросам выполнения научных исследований, опубликованности материалов диссертационных работ, а также о проектах изменений и дополнений в Положения НАК ПКР.
        По результатам участия будут выданы сертификаты.
        Участники данной школы оплачивают за свой счет самостоятельно (перелет, проживание и питание).
        По всем вопросам просим обращаться по тел.: 64-11-16, Базаралиева Чынара Азимбековна, по тел.: 64-11-20 Садабаева Асель Садыровна.