Диссертации

Диссертации

Код ДС Ф.И.О. Тема диссертации Ученный степень Дата
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ Ч.АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ Д.10.16. 525 Ведомстволор аралык Диссертациялык кеңеш ОРОЗОВА ГҮЛБАРА ЖАЛАЛОВНА КЫРГЫЗ ЭЛДИК ПОЭМАЛАРЫНЫН ИСТОРИЗМИ ЖАНА ЖАНРДЫК ЖАҢЫЛАНУУ (Жанр. Сюжет. Историзм) Филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2017-07-07 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН Ч.АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ ЖУСУП БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ Д.10.16.525 Диссертациялык кеңеш КАЛЧЕКЕЕВ КУБАНЫЧБЕК БЕКБОЛОТОВИЧ “МАНАС” ЭПОПЕЯСЫНДАГЫ СЮЖЕТТИН КӨРӨҢГӨЛҮҮ САЛТЫ ЖАНА АНЫН ИЙКЕМДҮҮ УЛАНЫП ӨНҮГҮҮСҮ Филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2017-09-18 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Ж.БАЛАСАГЫНА ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д.23Л5.508 Артыкбаева Айгериль Артуровна ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КЫРГЫЗСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА: МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ На соискание кандидата политических наук 2017-04-04 00:00:00
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Алымкулов Марат Сапарбекович ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук 2017-04-09 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИССЫК-КУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. К.ТЫНЫСТАНОВА Сулейменова Гульмира Амангалиевна Лингводидактические основы подготовки будущего учителя начальных классов к проведению уроков русского языка и чтения Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 2017-03-28 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТИРЛИГИ С.НААМАТОВ атындагы НАРЫН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ СУЛТАНАЛИЕВА ШАЙЫРКҮЛ КАРЫПБЕКОВНА БАКАЛАВР СИСТЕМАСЫНДА СТУДЕНТТЕРДИН РЕФЛЕКСИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулукдаражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2017-04-10 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ЖАЛАЛ АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ ЖОЛДОШБАЕВА ЫКЫБАЛ КАПАРОВНА Болочок мугалимдин лингводидактикалык компетенттүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык шарттары Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2017-04-10 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН Ч. АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ ЖАМАНБАЕВА КАНЫМЖАН КЕ Ӊ ЕШОВНА КОРГООЛ ДОСУ УУЛУНУН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫНДА САЛТТУУЛУКТУН УЛАНТЫЛЫШЫ ЖАНА ӨЗДҮК ЧЕБЕРЧИЛИК Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган д и с с е р т а ц и я 2017-04-11 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ И.РАЗЗАКОВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК ТЕХНИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИНИН КЫЗЫЛ-КЫЯ ФИЛИАЛЫ МАДУМАРОВА МАЛОХАТ КОСИМОВНА ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДА МАНАС ТААНУУ КУРСУН ТАРЫХ ПРЕДМЕТИ МЕНЕН ИНТЕГРАЦИЯЛАП ОКУТУУНУН ИЛИМИЙ- МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2017-03-30 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ИШЕНАЛЫ АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ Д 13.15. 522 диссертациялык кеңеши Кособаева Бакдолот Орто мектепте химиялык билим берүүнү өркүндөтүүнүн теориясы жана практикасы Педагогика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясы 2017-10-30 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК ЮРИДИКАЛЫК АКАДЕМИЯСЫ Кылчыкбаев Тилек Эмилбаевич Кыргыз Республикасынын айыл чарба жерлеринин укуктук режими Юридикалык илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ КЫРГЫЗ-ӨЗБЕК УНИВЕРСИТЕТИ ФИЛОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ Эшманова Сажида Канатовна ТЕКСТТЕГИ КАЙТАЛОО КОНФИГУРАЦИЯЛАРЫ Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн жазылган диссертация 2017-11-28 00:00:00
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы Акад. Ж.Алышбаев атындагы экономика институту Диссертациялык кеңеш Д.08.15.520 Башкурт Мустафа ТҮРК ТИЛДҮҮ МАМЛЕКЕТТЕРДИН СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК КЫЗМАТТАШТЫГЫН ЫЛДАМДАТУУ ЖОЛДОРУ (Кыргыз Республикасынын материалдарынын негизинде) Экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган 2017-11-23 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. АРАБАЕВА НАРЫНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. НААМАТОВА Диссертационный совет Д. 13.16.526. Атакеева Гулай НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 2016-11-13 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ КОБЕНКУЛОВА ЖАНАР ТОКТАКЫНОВНА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ - КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖЕЙ (на примере дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности») Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 2017-11-09 00:00:00
АУЕЗОВ БАТЫРХАН НАГАШБЕКОВИЧ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.АРАБАЕВА Диссертационный совет Д 13.16.526 ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 2017-11-08 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Ж. БАЛАСАГЫНА АКАДЕМИЯ МВД КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ имени ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА МИЛИЦИИ Э.А. АЛИЕВА Диссертационный совет Д. 12.18.567 Августхан Сырым Августханулы ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО И КРИМИНОЛОГО – КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СТРАН СНГ ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук 2018-03-28 00:00:00
ТАРЫХ ЖАНА МАДАНИЙ МУРАС ИНСТИТУТУ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШ Д.07.16.528 АЛИМОВА КЛАРА ТОЙГОНБАЕВНА Эгемендүү Кыргызстандагы ислам: абалы жана көйгөйлөрү (1991-2014-жж.) Тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2018-03-19 00:00:00
КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Диссертационный совет Д.12.16.539 Тешебаева Айгуль Нурлановна АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 2018-03-23 00:00:00
Российский государственный социальный университет Кафедра социальной и семейной педагогики Абдымомунова Бактыгул Аметжановна СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ АДАПТАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ БЕСПРИЗОРНЫХ И БЕЗНАДЗОРНЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (на примере специализированного центра Кыргызской Республики) Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 2018-03-28 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Ж. БАЛАСАГЫНА АКАДЕМИЯ МВД КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА МИЛИЦИИ Э.А. АЛИЕВА Диссертационный совет Д. 12.18.567 Токторова Айдай Эгембердиевна Криминалистическая характеристика незаконного получения и нецелевого использования кредита (на материалах Республики Казахстан и Российской Федерации) ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук 2018-03-27 00:00:00
Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясы Философия жана саясий – укуктук изилдөө институту Кыргыз-Түрк «Манас» университети Байсубанов Учкун Карыбекович КЫРГЫЗСТАНДА ЭПИСТЕМОЛОГИЯЛЫК ПРОБЛЕМАЛАРДЫН ИЗИЛДЕНИШИ: ТАРЫХЫЙ-ЛОГИКАЛЫК АНАЛИЗ Философия илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алууга талаптанып жазылган диссертация 2018-03-14 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М. РЫСКУЛБЕКОВА Диссертационный совет Д 08.17.543 Калмамбетова Айнур Эсенбердиевна ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЛИНГА В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (на примере банковской системы) Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 2018-03-22 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ ФИЛОСОФИЯ ЖАНА САЯСИЙ-УКУКТУК ИЗИЛДӨӨЛӨР ИНСТИТУТУ КЫРГЫЗ-ТҮРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИ Диссертацялык кеңеш Д. 09.16.534 КОЧКОРОВА ДИНАРА АШЫРБАЕВНА ӨТҮҮЧҮЛҮК ПРИНЦИБИНИН СОЦИАЛДЫК-ТАРЫХЫЙ ТААНЫП-БИЛҮҮДӨГҮ МЕТОДОЛОГИЯЛЫК РОЛУ Философия илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясы 2018-03-08 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ ӨМҮРКАНОВА ЧЫНАРА ТОКОЛОҢОВНА Жогорку окуу жайда аралыктан окутуунун шартында педагогикалык билим берүүнү моделдештирүү Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ 2017-06-01 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ С. НААМАТОВ АТЫНДАГЫ НАРЫН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ КУРМАНАЛИЕВА АЙНУРА ОЗУБЕКОВНА БОЛОЧОК ИНЖЕНЕРЛЕРДИН КРЕАТИВДҮҮЛҮГҮН МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ МЕНЕН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ДИДАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ 2017-08-21 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК ЮРИДИКАЛЫК АКАДЕМИЯСЫ Д.12.16.539 Диссертациялык кеңеши Осмонов Айдарбек Касымалиевич АДМИНИСТРАТИВДИК ЮРИСДИКЦИЯ УКУК КОРГОО ИШМЕРДҮҮЛҮК ЧӨЙРӨСҮНДӨ Юридика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2017-09-03 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТИРЛИГИ Ош мамлекеттик юридикалык институту АРАПБАЕВ АЗАМАТ АБДУЛЛАЖАНОВИЧ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИШКЕРДИК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНӨ АДАМДЫН ЖАНА ЖАРАНДЫН УКУГУ юридика илимдердин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган Диссертация 2017-09-07 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Роман-герман филология кафедрасы Суркеева Динара Бекмаматовна Тектеш эмес системалуу тилдерде сырдык сөздөрдү которуунун жолдору (англис, орус жана кыргыз тилдерининматериалдарынын негизинде) Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2017-10-19 00:00:00
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер Академиясы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети Д. 10.13.012 Ведомстволор аралык диссертациялык Кеңеш Абакиров Курманбек Манастаануу илиминин калыптанышы жана өнүгүшү Филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2017-11-20 00:00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 88 89