Диссертации

Диссертации

Код ДС Ф.И.О. Тема диссертации Ученный степень Дата
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ МИНИСТРЛИГИ КУСЕЙИН КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ Д10.11.028 ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШ СААЛАЕВА НАЗГҮЛ АДИСТЕНОВНА КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ АДАМ АТТАРЫНА ЖАНА ЖАНЫБАРЛАРГА БАЙЛАНЫШТУУ ТЕРГӨӨ СӨЗДӨР Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ 2013-11-14 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Д 13.15.522 диссертациялык кеңеши КОЙЛУБАЕВА НУРГҮЛ КАДЫРБАЕВНА БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН ОКУУЧУЛАРЫНЫН АДЕПТИК САПАТТАРЫН КАЛЫПТАНДЫРУУДА ЭНЕ МЕКТЕБИНИН ТАЖРЫЙБАСЫН КОЛДОНУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасынизденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ 2016-03-22 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ КЫРГЫЗ-ӨЗБЕК УНИВЕРСИТЕТИ Исмаилова Бактыгүл Таштемировна К.БОБУЛОВДУН АДАБИЙ СЫНЧЫЛЫК ЖАНА ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨЧҮЛҮК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2017-01-19 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Акунова Айнура Рысбековна «АЗЫРКЫ КЫРГЫЗ ТИЛИ» КУРСУН ҮЙРӨНҮҮ ПРОЦЕССИНДЕГИ СТУДЕНТТИН ӨЗ АЛДЫНЧА ТААНЫП - БИЛҮҮ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН МОДЕЛДӨӨ Педагогика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2017-06-22 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М. РЫСКУЛБЕКОВА АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ На правах рукописи УДК 658.6:005.52 Диссертационный совет: Д 08.17.543 Булавин Александр Васильевич Оптимизация аналитических процессов в управлении предприятиями отрасли торговли (на материалах Кыргызской Республики) Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 2017-05-31 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ СУБАНОВ БЕКЖАН АБДЫЖАЛИЛОВИЧ ЭКОНОМИКА АДИСТИКТЕРИНИН ОКУУ ПРОЦЕССИНДЕ МААЛЫМАТТЫК ЖАНА КОММУНИКАТИВДИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУУНУН ДИДАКТИКАЛЫК ШАРТТАРЫ педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ 2017-06-11 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Межведомственный диссертационный совет К.08.15.510 Абдилайып уулу Омурбек ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА (на примере Ошской области) Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 2017-03-26 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТИРЛИГИ ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Абдыкадыров Санжар Кубатович ЖАҢЫ МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫН НЕГИЗИНДЕ АЙЫЛ ЧАРБА ӨНДҮРҮШҮН БАШКАРУУ (Ош областынын материалдарында) Экономика илимдеринин кандидаты илимий даражасын изденүүнүн диссертациялык жумушу 2017-03-22 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ __________________________________________________________ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ Молорова Бактыгул Абдиллаевна Расследование преступлений, совершенных иностранными гражданами (по материалам Кыргызской Республики) Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 2013-09-26 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ТАЛАС МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ КУРМАНКУЛОВ ШЕКЕРБЕК ЖАНЫШБАЕВИЧ ОРТО МЕКТЕПТЕРДЕ ФИЗИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮ УЮШТУРУУНУН ИЛИМИЙ - МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ Педагогика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2017-03-15 00:00:00
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ БИШКЕКСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. К. КАРАСАЕВА КЫРГЫЗСКО-ТУРЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАНАС» ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д. 09.16.534 БИЙГЕЛЬДИЕВА ЧОЛПОН АКМАТАЛИЕВНА МИФЫ КЫРГЫЗОВ КАК ФЕНОМЕН ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ Диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологии 2017-03-21 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ К.КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ Ж.БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН Ч.АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ Д. 10.14.501 диссертациялык кеңеши Эстебесова Перизат Садырбековна КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК ТИЛИНДЕГИ АНИМАЛИСТТИК ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражаны изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ 2016-12-09 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Жакшылыков Жылдызбек Жакшылыкович ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА ОКУТУУ ПРОЦЕССИН БАШКАРУУНУН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ӨРКҮНДӨТҮҮ Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2016-12-15 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Ж. БАЛАСАГЫНА ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ им. К. ДЫЙКАНБАЕВА МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д.23.15.508 Раимова Айнура Болотбековна СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ К СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ (НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) Диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук 2016-12-19 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҤҤ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ОШ ГУМАНИТАРДЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ИНСТИТУТУ МИНБАЕВА КУНДУСКАН БОДОНОВНА Азыркы кыргыз балдар акындарынын чыгармаларындагы педагогикалык идеялар жана аларды окуп-ҥйрөнҥҥ жолдору Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу ҥчҥн жазылган диссертация 2016-12-16 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ КЫРГЫЗ-ӨЗБЕК УНИВЕРСИТЕТИ Д 13.16.527 Диссертациялык кеңеши ТИЛЕКОВА НАЗИРА ДҤЙШӨБАЕВНА МЕКТЕПТИН VII КЛАССЫНДА ЧЫГЫШ АДАБИЯТЫНЫН ҤЛГҤЛӨРҤН ОКУТУУНУН НЕГИЗДЕРИ (Муса Жалил, Расул Гамзатов, Назым Хикмет) Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган Д И С С Е Р Т А Ц И Я 2016-12-16 00:00:00
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети БЕШКЕМПИРОВА АЙНУРА ИМАНБЕКОВНА «МАНАС» ЭПОСУНДАГЫ ТУУРАНДЫ СӨЗДӨРДҮН СЕМАНТИКА- СТИЛИСТИКАСЫ Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2016-12-15 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Нусупова Роза Сарыпбековна Жогорку окуу жайларында болочок мугалимдерди окуучуларды толеранттуулукка тарбиялоого даярдоону ишке ашыруунун педагогикалык негиздери Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ 2016-09-28 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. РАЗЗАКОВА На правах рукописи УДК 336.467:338(575.2) Диссертационный совет К 08.12.024 Ибраимова Саида Маратовна ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (на примере Чуйской области) Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 2016-10-27 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Диссертационный совет Д. 12.15.516 Базилова Айгуль Абаевна ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУТА НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 2015-11-26 00:00:00
АКАДЕМИЯ МВД КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА МИЛИЦИИ Э.А. АЛИЕВА АЙДАРБЕКОВ ЖЫРГАЛБЕК ТОКТОНАЗАРОВИЧ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАКАЗАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 2015-11-13 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОШСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. академика М.М. Адышева ХАМЗАЕВА АЙНУРА МУРАТАЛИЕВНА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ (на примере Ошской области) диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 2015-12-18 00:00:00
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЦЕНТР МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ И СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ УСЕНОВА Кыял Барктабасовна РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА УРОВНЕ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: социологический анализ Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук 2015-12-28 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Б.ЕЛЬЦИНА ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Диссертационный совет Д.12.15.516 Кахоров Насимджон Мазбутович ОСНОВЫ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук 2016-10-31 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУКИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ ФИЛОСОФИЯ ЖАНА САЯСИЙ-УКУКТУК ИЗИЛДӨӨЛӨР ИНСТИТУТУ Б. ЕЛЬЦИН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ-РОССИЯЛЫК СЛАВЯН УНИВЕРСИТЕТИ САРИЕВА КАЛБҮБҮ ТОО КУБУЛУШУНУН ГЕОФИЛОСОФИЯЛЫК МАҢЫЗЫ ЖАНА ЛОГИКАЛЫК ЭВОЛЮЦИЯСЫ Философия илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алууга талаптанып жазылган диссертация 2015-03-19 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ ОКТАЙ ЧЕТИН АНГЛИС ТИЛИНДЕГИ ИДИОМАЛАРДЫ ТҮРК ТИЛИНЕ КОТОРУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2016-11-13 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ ФИЛОСОФИЯ ЖАНА САЯСИЙ-УКУКТУК ИЗИЛДЪЪЛЪР ИНСТИТУТУ Б.ЕЛЬЦИН атындагы КЫРГЫЗ-ОРУС СЛАВЯН УНИВЕРСИТЕТИ ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕЁЕШ Д.09.14.003 АСАНОВ ЖАНЫШ КАНАТОВИЧ КЫРГЫЗ ЭЛИНИН КААДА-САЛТТАРЫНЫН ТАРЫХЫЙ-ФИЛОСОФИЯЛЫК МАЁЫЗЫ Философия илимдеринин кандидаты окумуштуу даражасын изденип алуу чн жазылган диссертация 2015-10-26 00:00:00
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина МОЛДОКМАТОВА Навира Токомбаевна ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 2014-12-18 00:00:00
Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги Ж.БАЛАСАГЫН атындагы КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ Археология жана этнография кафедрасы Диссертациялык кеңеш Д.07.13.015 ОМУРЗАКОВА ЖЫЛДЫЗ КУБАНЫЧБЕКОВНА “ШААРДЫК КЫРГЫЗДАРДЫН АРАСЫНДАГЫ ЭТНОТИЛДИК ЖҮРҮМДӨР (Бишкек шаарынын мисалында) Тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2016-01-15 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ ИМАНКУЛОВА СААДАТ ЭСЕНБАЕВНА БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫНАДЕП САБАГЫНДАДИДАКТИКАЛЫК ОЮНДАРДЫ КОЛДОНУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ 2015-06-21 00:00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 88 89