Диссертации

Диссертации

Код ДС Ф.И.О. Тема диссертации Ученный степень Дата
КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АКАДЕМИЯ МВД КР ИМ. ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА МИЛИЦИИ Э.А. АЛИЕВА Диссертационный совет Д.12.16.539 Асанбаев Еркебулан Толегенович ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 2019-06-27 00:00:00
КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ На правах рукописи УДК: 352.075:349.412(575.2) Ажыбек уулу Нурбек ПРАВО МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 2018-05-14 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Ж. БАЛАСАГЫНА АКАДЕМИЯ МВД КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА МИЛИЦИИ Э.А. АЛИЕВА Диссертационный совет Д. 12.18.567 МУСАЕВА ЖАНАРА ТОЛОГОНОВНА МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА, СОВЕРШАЕМЫХ ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГРАЖДАН Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 2019-04-16 00:00:00
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА, ФИНАНСОВ И БИЗНЕСА На правах рукописи УДК: 336.14.01(575.2)(043) ТААЛАЙБЕК ТЕМИРЛАН ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 2020-05-18 00:00:00
КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Ж. БАЛАСАГЫНА АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИМ. ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА МИЛИЦИИ Э.А. АЛИЕВА Диссертационный совет Д 12.18.567 ЖЕТПИСОВ СЕРИК КОЖАНОВИЧ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНСТИТУТА ТАЙНЫ Д и с с е р т а ц и я на соискание ученой степени доктора юридических наук 2018-05-19 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТИРЛИГИ К. КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ БИШКЕК МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Диссертациялык кеңеш Д.25.15.515 Мүжахит Али Пектемир АЛЬТЕРНАТИВДИК ЭНЕРГИЯ БУЛАКТАРЫН КОЛДОНУУДАГЫ ЭКОЛОГИЯЛЫК АСПЕКТТЕР (Чүй өрөөнүнүн күн энергиясынын мисалында) География илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу учун жазылган диссертация 2015-12-10 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТЛИГИ М.М.АДЫШЕВ АТЫНДАГЫ ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН ТҮШТҮК БӨЛҮМҮ Кол жазма укугунда УДК 631.4 Капарова Махбурат Камчыевна Тамеки өндүрүүнү жана анын калдыктарын экологиялаштыруу Биология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2016-01-11 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Кол жазма укугунда УДК 598.282(575.2)(043.3) Стамалиев Кутманалы Ыманалиевич Түштүк Кыргызстандын урбанизацияланган экосистемаларынын таранчы сымал (Passeriformes) канаттуулары Биология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясы 2015-01-07 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЛАМАТТЫК САКТОО МИНИСТИРЛИГИ УЛУТТУК ХИРУРГИЯ БОРБОРУ Колжазма укугунда УДК:617.55-616-089.197.4-616-071 ИБРАИМОВ БАКЫТ АСКАРОВИЧТИН КЕЧИКТИРИЛГИС ХИРУРГИЯ ШАРТТЫНДА КУРСАК КѲҢДѲЙҤНДӨ КУРЧ КАРМАГАН ОРТОКТОШКОН ХИРУРГИЯЛЫК ДАРТТАРГА ЖАСАЛГАН СИМУЛЬТТАНДЫК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫН ЭФФЕКТИВДҤҤЛҤГҤН БААЛОО Медицина илимдеринин кандидаты илимий даражасын алуу ҥчҥн жазылган диссертация 2011-12-21 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ А.Ж.МЫРСАБЕКОВ АТЫНДАГЫ ОШ ГУМАНИТАРДЫК - ПЕДАГОГИКАЛЫК ИНСТИТУТУ Кол жазма укугунда УДК 628.35:631.873:636.084 Токоев Асилбек Азизбекович ОШ ШААРДЫК СУУ ТАЗАЛООЧУ КУРУЛМАЛАРЫНЫН САРКЫНДЫ СУУЛАРЫН Eichhornia crassipes Solms. тун ЖАРДАМЫНДА БИОЛОГИЯЛЫК ЖОЛ МЕНЕН ТАЗАЛОО Биология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу чн жазылган диссертация 2015-01-13 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЛАМАТТЫКТЫ САКТОО МИНИСТРЛИГИ УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН МЕДИЦИНАЛЫК КӨЙГӨЙЛӨР ИНСТИТУТУ Кол жазма укугунда УДК: 616.716.4-001.514:615.454.1:615.823 МЫРЗАШЕВА НАЗГҮЛ МАМАСАДЫКОВНА АСТЫҢКЫ ЖААКТЫН АЧЫК СЫНЫКТАРЫН ГИДРОКСИАПАТИТ «КОЛЛАПАН» ГЕЛИН ЖАНА ЭЛЕКТРДИК ТЕРМЕЛТИП УКАЛОО ЫКМАСЫН КОЛДОНУУ МЕНЕН ДАРЫЛОО Медицина илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алууга арналган диссертация 2015-06-18 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ К.И. СКРЯБИН атындагы КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ Кол жазма укугунда УДК: 636.597:611.3 ЭРКЕБАЕВ ТАШБОЛОТ АБДИВАЛИЕВИЧ БАКМА ӨРДӨКТӨРДҮН ТОЮТ СИҢИРҮҮ ТУТУМУНДАГЫ ЛИМФОИДДИК ТКАНДЫН МОРФОЛОГИЯСЫ Биология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын коргоо үчүн жазылган диссертация 2015-11-23 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТИРЛИГИ ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Кол жазма укугунда УДК Токоева Ажар Баатырбековна Рынок шарттарында агрардык ишканаларды башкаруунун натыйжалуулугун өркүндөтүү (Ош облусунун мисалында) Экономика илимдеринин кандидаты илимий даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ 2015-10-07 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСТИТЕТИ Диссертациялык кеңеш К.08.12.024 ТАЛАЙБЕК УУЛУ ТАРИЭЛЬ ЭКОНОМИКАНЫ ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО ШАРТЫНДА ЭМГЕК РЫНОГУН ЖАНА КАЛКТЫН ИШ МЕНЕН КАМСЫЗ БОЛУУСУН ЖӨНГӨ САЛУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ (КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАТЕРИАЛЫНДА) Адистиги 08.00.05 – экономика жана эл чарбасын башкаруу (эмгек экономикасы) Экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯЛЫК ИШ 2017-01-05 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСТИТЕТИ Диссертациялык кеңеш К.08.12.024 АБДРАХМАНОВ ОЁНБЕК ЭМИЛОВИЧ ЭМГЕКТИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛОО ШАРТЫНДА ЖУМУШСУЗДУКТУ КЫСКАРТУУНУН ЖАНА КАЛКТЫН ИШ МЕНЕН КАМСЫЗ БОЛУУСУН ЖӨНГӨ САЛУУНУН СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК КӨЙГӨЙЛӨРҮ (Кыргыз Республикасынын материалында) Экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯЛЫК ИШ 2014-12-01 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Диссертациялык кеңеш К.08.12.024 САДЫРАЛИЕВ ЖАНДАРАЛЫ РЕГИОНДУН ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ПОТЕНЦИАЛЫН БААЛООНУ ӨРКҮНДӨТҮҮ ЖАНА АНЫ ПАЙДАЛАНУУНУ ЖАКШЫРТУУНУН ЖОЛДОРУ (Кыргыз Республикасынын Жалал -Абад облусунун мисалында). Экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн диссертация 2013-12-12 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ КЫРГЫЗ-ЪЗБЕК УНИВЕРСИТЕТИ Диссертациялык кеёеш К. 08. 15 . 510. Арынова Наргиза Сапаралиевна Айыл жергесинин социалдык (Кыргыз Республикасынын Ош облусунун мисалында) 2017-01-04 00:00:00
Кыргызский Государственный Университет имени И.Арабаева на правах рукописи Магулов Манас Бадыханович Тема: « История военного строительства в Казахстане». Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 2020-01-28 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ М.М. АДЫШЕВ АТЫНДАГЫ ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ Д 13.18.577 БЕРДИБЕКОВА СЫРГА КАНЫБЕКОВНА ОРТО МЕКТЕПТИН ОКУУЧУЛАРЫНЫН МЕЙКИНДИКТИК ЭЛЕСТЕТҮҮЛӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ МЕНЕН ЭЛЕКТРОДИНАМИКАЛЫК КУБУЛУШТАРДЫ ОКУТУУ МЕТОДИКАСЫ Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2020-01-27 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.АРАБАЕВА ОНГАРБАЕВА АЛИЯ ДУЙСЕНГАЛИЕВНА МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОМАТИКИ К СОЗДАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата педагогических наук
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И. Раззакова На правах рукописи УДК 553.981:537.52.1 (575.2)(043.3) Медралиева Бубусара Ниясбековна Численное моделирование сопряженных задач теплообмена при плазменной сварке Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук 2020-01-22 00:00:00
Диссертационный совет Д. 12.18.567 Абишев Бахыт Шалхарович Коррупционные преступления в коммерческих и иных организациях диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 2019-10-28 00:00:00
ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ: Д 07.11.025 АКЕРОВ ТАБЫЛДЫ АБДРАМАНОВИЧ Тема: Роль этнополитических факторов в консолидации кочевых племен Притяньшанья и сопредельных регионов (VIII-XIV века) Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 2011-12-22 00:00:00
АЙТНАЗАРОВ Эмилбек Тыныбекович ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРИ ТЯЖЁЛЫХ ФОРМАХ ГОНАРТРОЗА Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 2012-10-29 00:00:00
Айтбаева Жылдыз Сагымбаевна КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 2012-09-06 00:00:00
Айтбаев Акыл Казакович Совершенствование конкурентной политики государства в смешанной экономической системе (на примере Кыргызской Республики) Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 2012-08-09 00:00:00
Айсаева Шадия Юсупджановна ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОР Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук 2012-11-26 00:00:00
Айманбетова Калбүбү Шаршеновна Лицей-колледж-ЖОЖ үзгүлтүксүз билим берүү системасында кыргыз тилин уланмалуулук принцибинде окутуунун илимий-методикалык негиздери Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2012-07-11 00:00:00
АЙДАРОВА МИСИЛИМКАН ДОВЛАТОВНА Башталгыч класстардын болочок мугалиминин кесиптик-инсандык сапаттарын калыптандыруунун педагогикалык негиздери Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ 2012-05-23 00:00:00
Диссертациялык кеңеш К.10.09.385 Айдаралиева Айнура Сабыровна АНГЛИС ТИЛИНДЕГИ “ПРЕДЛОГ+WHAT+БАГЫНЫҢКЫ СҮЙЛӨМ” СИНТАКСИСТИК КОНСТРУКЦИЯСЫНЫН СТРУКТУРАЛЫК-ФУНКЦИОНАЛДЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ ЖАНА АНЫН КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ ШАЙКЕШТИГИ Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ 2011-04-02 00:00:00
1 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 88 89