Авторефераты

Авторефераты

Ф.И.О. Тема Диссертационный совет
СУЛАЙМАНКУЛОВА МЭЭРИМ БЕКБОЛОТОВНА КЫРГЫЗ ЭЛДИК ООЗЕКИ ДРАМАСЫ – ПРОФЕССИОНАЛ ДРАМАТУРГИЯНЫН УЛУТТУК БАШАТЫ КАТАРЫ 10.01.01
Бокешова Максатгүл Турганалиевна У.АБДУКАИМОВДУН КОТОРМОЧУЛУК ЧЕБЕРЧИЛИГИ 10.01.01
МОКЕЕВА АСЫЛАЙ МЕЛИСОВНА АЗЫРКЫ УЧУРДАГЫ КЫРГЫЗ-КАЗАК АДАБИЙ БАЙЛАНЫШТАРЫ: Ч.АЙТМАТОВ ЖАНА М.ШАХАНОВ 10.01.01
БИЛБАЕВА ГУЛЬЗАДА ЖАКЫПОВНА КЫРГЫЗ ПРОЗАСЫНДАГЫ К£РК£М ДЕТАЛДАРДЫН АТКАРГАН ФУНКЦИЯСЫ (60 –70-жж.) 10.01.01
Кабылов Тойчубек Бекмуратович ИМПЕРАТИВДИН ЛИНГВИСТИКАЛЫК МААНИ-МАҢЫЗЫ 10.02.19
Джумалиева Гульнура Кабылбековна ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ИНТЕРРОГАТИВНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ И КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКАХ 10.02.20
Дарбанов Буркутбай Ерматович ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ РЕЧЕВОСПРИЯТИЯ (на материале лингвоэтнокультурного пространства Кыргызстана) 10.02.19
Анапияева Асел Абдысатаровна Кыргыз тилиндеги 1980-жылдан кийинки неологизмдер (басма сөз материалдары боюнча) 10.02.01
Нарозя Алла Георгиевна ПОЭТИКА ДРАМАТУРГИИ МАРА БАЙДЖИЕВА 10.01.01
Ийсаева Анаркан Джумакадыровна Кыргыз тилиндеги жөнөкөй сүйлөм тутумундагы синтаксистик процесстер 10.02.19
Абдыраева Чынара Турдубековна Кыргыз жана англис тилдериндеги адамдын кулк-мүнөзүн билдирген фразеологиялык бирдиктерге салыштырма-семантикалык анализ (Уолтер Мейдин котормосундагы «Манас» эпосунун материалдары боюнча) 10.02.20
УМЕТАЛИЕВА ТОЛКУН УСЕНОВНА КЫРГЫЗ ТИЛИНИН КЕП МАДАНИЯТЫНЫН ИЛИМИЙ НЕГИЗДЕРИ 10.02.01
Мустафа Кундакчы Кыргыз жана түрк фольклорундагы каргыштардын жалпылыктары жана айырмачылыктары 10.01.09
Осмонова Наргүл Ыманалиевна К.ОСМОНАЛИЕВДИН “КӨЧМӨНДӨР КАГЫЛЫШЫ” РОМАНЫНДАГЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН СЕМАНТИКА-СТИЛИСТИКАЛЫК ТАБИЯТЫ 10.02.01
Дюшеева Токтокан Садыбакасовна «МАНАС» ЭПОСУНУН ЭТНОМАДАНИЙ ЛЕКСИКАСЫ 10.02.01
МУРЗАЛИЕВА АЙМАКТЫМ ШОРУКОВНА СЫН АТООЧТОРДУН ЭСТЕТИКАЛЫК МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ ЖАНА АНЫН КӨРКӨМ ЧЫГАРМАДА БЕРИЛИШИ (М.Гапаровдун чыгармаларынын негизинде) 10.02.01
АЙДОГМУШ ЭРДАЛ ТҮРК ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ ЗООНИМДЕР 10.02.06
ТУЗЖУ КЕРИМ ТҮРК ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ ОМОНИМДЕРДИН САЛЫШТЫРМА ЛИНГВИСТИКАЛЫК ПАРАДИГМАСЫ 10.02.06
Тиллебаев Садык Алаханович УНУТУЛГАН ЖАЗГЫЧ АКЫНДАРДЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ (тематика, жанр, поэтика) 10.01.01
Кенжебаев Даирбек Орунбекович Котормонун илимий-теориялык жалпы маселелери (лингвистикалык аспект) 10.02.01
Алымкулов Алмазбек Абылкасымович НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕРОИЧЕСКОГО В РУССКОЙ И КЫРГЫЗСКОЙ ВОЕННОЙ ПРОЗЕ 10.01.02
Асаналиева Кыял Айбашовна ЭРНИС ТУРСУНОВДУН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ИЗДЕНYYСY 10.01.01
Кожоева Гүлжамал Жайлообаевна Кайталоону стилистикалык каражат катары сыпаттоо 10.02.01
САГЫНДЫКОВА КАНЫМБҮБҮ КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ ЖАРАТЫЛЫШ КУБУЛУШТАРЫНЫН АТООЛОРУ 10.02.01
Хурибаева Элмира Гайдаровна Кыргыз тилинин түштүк говорлорундагы пахтачылык лексикасы 10.02.01
Жаманакова Майрам Болотбековна Глагольные фразеологизмы кыргызского и английского языков (На материале произведений Т. Касымбекова) 10.02.20
Азизбек уулу Бактыбек РЕКЛАМАЛЫК ТЕКСТТЕР ЖАНА АЛАРДЫН ТИЛИ 10.02.01
Садырова Гүлзат Камчыбековна Категория инхоативности в русском и кыргызском языках 10.02.20
ТУРГУНТАЕВА ГУЛЬСАРА АШИМБАЕВНА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМ В ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ (на материале казахского, русского, английского языков) 10.02.20
ГУАН ЛИЛИ ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 10.02.20