Авторефераты

Авторефераты

Ф.И.О. Тема Диссертационный совет
ИСМАИЛОВА БАКТЫГҮЛ ТАШТЕМИРОВНА ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАМБАРАЛЫ БОБУЛОВА 10.01.01
ЖАКУПОВА Алия Омиржановна ЖУСЫПБЕК АЙМАУЫТОВ И КАЗАХСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА 10.01.03
ЖАМАНБАЕВА КАНЫМЖАН КЕӉЕШОВНА КОРГООЛ ДОСУ УУЛУНУН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫНДА САЛТТУУЛУКТУН УЛАНТЫЛЫШЫ ЖАНА ӨЗДҮК ЧЕБЕРЧИЛИК 10.01.01
Исмаилова Даражан Намазовна Кыргыз тилиндеги антонимдердин семантика-грамматикалык табияты 10.02.01
ЖУМАЛИЕВ САМАТ СУБАНКУЛОВИЧ «МАНАС» ЭПОСУНУН ЛЕКСИКАСЫНЫН ХРОНО-ТОПОЛОГИЯЛЫК СТРАТИФИКАЦИЯСЫ 10.02.01
КӨЛБАЕВА МЭЭРИМ КУРМАНБЕКОВНА АЙТЫШ ӨНӨРҮНҮН ТАБИЯТЫ (эволюция, жанр, поэтика) 10.01.09
МАУЛЕНОВ Алмасбек Аныкбекович ФОЛЬКЛОР И МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА В ЛИТЕРАТУРЕ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ (на примере казахской и кыргызской литератур) 10.01.03
АСАКЕЕВА ДИНАРА ЖОЛДОШЕВНА КϴРКϴМ-АДАБИЙ ПРОЦЕСС ЖАНА СОВЕТТИК ИДЕОЛОГИЯ 10.01.01
Ибрагимова Айгүл Алмасбековна АКАДЕМИК Б.М.ЮНУСАЛИЕВ ЖАНА ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕГИ БИР МУУНДУУ УҢГУЛАР 10.02.06
Исраилова Динара Аскаралиевна Кыргыз макалдарындагы антонимдердин семантика-стилистикалык табияты 10.02.01
АРТЫКОВА ЖАМАЛ АБДИСАЛАМОВНА «МАНАС» ЭПОСУНДАГЫ БЕЙВЕРБАЛДЫК КАРАЖАТТАРДЫН ТУЮНТУЛУШ ӨҢҮТТӨРҮ 10.02.01
Мамутов Мансур Тайлович КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ АТООЧТУК ПЛЕОНАЗМДАРДЫН СЕМАНТИКА-СТИЛИСТИКАЛЫК МАҢЫЗЫ 10.01.02
Кошмоков Кубатбек Сатимаматович Кыргыз жана араб тилдериндеги этиштин учур чагы 10.02.20
ЖАМАШОВА АСЫЛ ТОКОЕВНА КЫРГЫЗ, ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕГИ ЭЛЕСТҮҮ ЭТИШТЕР 10.02.06
ЧЕЛИК ФАТИХ КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮШТҮК СИБИРЬ ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕГИ КУРАНДЫ АТООЧ СӨЗДӨРДҮН ЖАСАЛЫШЫ 10.02.06
Кайкыбашева Айзада Келдибаевна Имена прилагательные немецкого и кыргызского языков в парадигматико-синтагматическом аспекте. 10.02.20
АЛТУН ЗАФЕР СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, ВЫРАЖАЮЩИХ «ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА» В ТУРЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 10.02.20
ШЕНГҮН АСИЛ МУЗАФФЕР Кыргыз жана түрк адабияттарындагы каада-салт ырларынын көркөм-эстетикалык функциясы 10.01.01
Арстанбекова Жамийла Арстанбековна Жанровое своеобразие романа Ч. Айтматова «И дольше века длится день» 10.01.01
Алимпиева Лариса Владимировна ПРИНЦИПЫ КОДИФИКАЦИИ ЧАСТИЦ В РУССКОЙ ТИПОВОЙ ЧАСТИ ДВУЯЗЫЧНОГО (РУССКО-КЫРГЫЗСКОГО) СЛОВАРЯ 10.02.19
НУРГАЗИНА АЙМАН БЕКЕНОВНА КОНЦЕПТЫ «ЖИЗНЬ» И «СМЕРТЬ» В ПОЭТИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ ЛИРИКИ А. БЛОКА) 10.02.19
ДЖАПАРОВ НООМАНБЕК РУСТАМОВИЧ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КЫРГЫЗСКОЙ ГИДРОНИМИКИ 10.02.06
Орозалиева Жүрсүн Муханбетовна КЫРГЫЗ ФОЛЬКЛОРИСТИКАСЫНЫН ПАЙДА БОЛУШУ ЖАНА КАЛЫПТАНЫШЫ 10.01.09
ЫЗАБЕКОВА ДИНАРА АБДЫРАСУЛОВНА ЖУНАЙ МАВЛЯНОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНЫН ИДЕЯЛЫК-ЭСТЕТИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 10.01.01
ИСАЕВА МАКТЫМ АБДЫКЕРИМОВНА ТИЛДИК БИРДИКТЕРДИ ӨЛКӨ ТААНЫТУУЧУ КАРАЖАТ КАТАРЫ ИНТЕРПРЕТАЦИЯЛООНУН МАСЕЛЕЛЕРИ 10.02.01
ДАГЫСТАН СЕРДАР КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮШТҮК СИБИРЬ ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕГИ ЖӨНДӨМӨ КАТЕГОРИЯСЫ 10.02.06
Көчөрова Гүлүмкан Осмоновна ТӨЛӨГӨН КАСЫМБЕКОВДУН «СЫНГАН КЫЛЫЧ» РОМАНЫНДАГЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН СТИЛИСТИКАЛЫК КОННОТАЦИЯСЫ 10.02.01
Давлатова Сара Жамаловна МАХМУТ КАШКАРИНИН «ТҮРКИЙ ТИЛДЕР СӨЗ ЖЫЙНАГЫНДАГЫ» КУРАНДЫ МҮЧӨЛӨР 10.02.06
Абдырасулова Жеңишгүл Садыковна БААТЫР КЫЗДАРДЫН ОБРАЗДАРЫ ЭЛДИК ЧЫГАРМАЛАРДА
(“Кыз Сайкал”, “Жаңыл Мырза” эпосторунун негизинде)
10.01.09
Сатаева Гүлмира Сейтмуратовна Айтматовтаануу Германияда 10.01.01