Авторефераты

Авторефераты

Ф.И.О. Тема Диссертационный совет
Абдырасулова Жеңишгүл Садыковна БААТЫР КЫЗДАРДЫН ОБРАЗДАРЫ ЭЛДИК ЧЫГАРМАЛАРДА
(“Кыз Сайкал”, “Жаңыл Мырза” эпосторунун негизинде)
10.01.09
Сатаева Гүлмира Сейтмуратовна Айтматовтаануу Германияда 10.01.01
Ниязалиева Рахат Анарбековна Слова со значением совокупного множества в кыргызском и русском языках 10.02.20
Яхья Полат КЫРГЫЗ, ТҮРК ЖАНА АНГЛИС ТИЛДЕРИНДЕГИ МАКАЛ – ЛАКАПТАРДЫН СИНТАКСИСТИК ТҮЗҮЛҮШҮ 10.02.20
Айылчиева Дилара Турсуналиевна КОНСТАНТЫ И ПЕРЕМЕННЫЕ В ПРОВЕРБИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЯЗЫКА 10.02.19
Өмүров Бактыяр Жанышбекович Кеңеш Жусуповдун чыгармачылык изденүүлөрү 10.01.01
Жусупова Аида Абдуллажановна Функционально-смысловая эквивалентность вариантов и трансформ пословично-поговорочных изречений 10.02.19
ЭЛЧИЕВ ЖААНБАЙ СҮЙЛӨМДҮК КЕЛКИ МААНИЛЕРДИН ТИПТЕРИ ЖАНА ТҮРЛӨРҮ 10.02.01
Камардинова Уялхан Нурмаматовна “Суу” концептинин когнитивдик - тилдик мазмуну 10.02.01
Хасен Бота КАЗАК ЖАНА МОНГОЛ ТИЛДЕРИНИН СӨЗ ЖАСОО СИСТЕМАСЫНДА ЗАТ АТООЧ ЖАСООЧУ ОРТОК ЫКМАЛАР 10.02.06
ЖУМАШОВА НАЗИРА АСАНКАДЫРОВНА «МАНАС» ЭПОСУНДАГЫ САЛТТЫК-СЮЖЕТТИК МОТИВДЕРДИН МүНөЗДүү өЗГөЧөЛүКТөРү (манасчы Мамбет Чокморовдун варианты боюнча) 10.01.09
СЫРДЫБАЕВА РАЗИЯ МАДЫЛБЕКОВНА ПОЭТИКА ПРОЗЫ Ч. АЙТМАТОВА В СВЕТЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 10.01.01
Турдубаева Аида Мамажунусовна Кыргыз тилиндеги лексика-семантикалык жылыштар (К.К. Юдахиндин “Кыргызча-орусча сөздүгүнүн” негизинде) 10.02.01
Камбаралиева Уулкан Джолдошбековна ТЕМПОРАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ В КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ КАРТИНЕ МИРА (на материале русского и кыргызского языков) 10.02.20
ОСМОНАЛИЕВ МАРСБЕК АМАНГАЗИЕВИЧ Калыгул Бай уулунун мурастары жана акындар чыгармачылыгындагы жалпылыктар 10.01.01
Кадырбекова Памира ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕРБАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ (на материале немецкого и кыргызского языков) 10.02.20
Тыныстанова Нуриса Ашыровна ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ СИМВОЛДОРДУН ИДЕЯЛЫК-КӨРКӨМДҮК КЫЗМАТЫ 10.01.01
МАКСУТОВА СЫМБАТ КАМБАРБЕКОВНА КАСЫМ ТЫНЫСТАНОВДУН КӨРКӨМ ДҮЙНӨСҮ 10.01.01
САСЫКУЛОВА ЧИНАРА ТОКТОРБЕКОВНА КЫРГЫЗ – ТҮРК АҢГЕМЕЛЕРИ: САЛЫШТЫРМА – ТИПОЛОГИЯЛЫК АНАЛИЗ (АМАН САСПАЕВ ЖАНА МЕМДУХ ШЕВКЕТ ЭСЕНДАЛДЫН АҢГЕМЕЛЕРИНИН МИСАЛЫНДА) 10.01.01
Кадырманбетова Айнура Күмөновна 50–80-жылдардагы кыргыз прозасындагы салттуу жана жаңычыл адабий-эстетикалык парадигмалар 10.01.01
Амиралиев Семетей Манасович ТИЛДИН МЕНТАЛДЫК СЕМАНТИКАСЫНДАГЫ КИНОЛОГИЯЛЫК КОНЦЕПТТЕР 10.02.19
Калыбекова Зияда Садыковна Транспортная терминология в сравнительно-сопоставительном освещении (на материале кыргызского и русского языков) 10.02.20
Абдувалиева Гульсанам Абдирахимовна АЗЫРКЫ КЫРГЫЗ ТИЛИНИН САЯСИЙ ЛЕКСИКАСЫНЫН КАЛЫПТАНУУСУ ЖАНА ӨНҮГҮҮСҮ (ТҮРК ТИЛИ МЕНЕН САЛЫШТЫРМА ПЛАНДА) 10.02.20
Сайпидинова Назгүл Эшимовна «Семетей» эпосундагы Семетей баатырдын образынын руханий-адептик маңызы жана көркөмдүк өзгөчөлүктөрү 10.01.09
Чолпонкулова Гулзат Боромбаевна КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК ТИЛИНДЕГИ КОНЦЕПТУАЛДЫК ТАЛДООНУН НЕГИЗДЕРИ («Cөз» концептинин негизинде) 10.02.06
Жолдошбаев Анвар Сатышевич Кыргыз антропонимиясындагы орус тилинин таасири жана өзгөчөлүктөрү 10.02.01
КАРЫБЕКОВА МАЙРАМКҮЛ КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ КӨРКӨМ СҮРӨТ ӨНӨР (живопись, графика, бедизчилик) ТЕРМИНДЕРИНИН ЛЕКСИКА-ГРАММАТИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 10.02.01
ДОЛУЕВА ЗАРИГҮЛ ДАВЛЕТАЛЫЕВНА ЧАКЧЫЛ КОНСТРУКЦИЯЛАРДЫН КЕҢЕЙИШИ ЖАНА СТРУКТУРАЛЫК КӨЛӨМҮ 10.02.01
КОЙЧУЕВ БАХТИЯР ТУРАРОВИЧ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ: ИСТОРИЯ РУССКОГО ДИСКУРСА 10.01.01
МЫРЗАТАЕВА БАКЫТЖАН СУЛТАНМУРАТОВНА АЛЫКУЛ ОСМОНОВДУН ПОЭЗИЯСЫНЫН ТЕКСТОЛОГИЯЛЫК МАСЕЛЕЛЕРИ 10.01.01