Реестр тем диссертационных работ

Search
Generic filters

Тема Ф.И.О. На соискание Организация Дата утверждения, переутверждения Ф.И.О. науч. руков. Специальность
Тетиктерди иштетуудогу термикалык технологич­ный автоматикалык башкаруу системасын иштеп чыгуу Разработка автоматической системы регулирова­ния технологии термической обработки деталей Маматкадырова Бурулай Муратовна Т.и.к. ОшТУ 29.03.2019
т.и.д. доц.. Жолдошов Б.М. 05.22.10 Унааны эксплуатациялоо
Бишкек шаарынын жана анын аймактарындагы жашылдандыруу зонасьшда зыянкеч курт-кумурскалардын трофикалык байланышынын озгочолуктору Особенности трофической связи насекомых-вредителей и зеленых насаждений г .Бишкек и его окрестностей Исабекова Венера Шаршеновна Б.и.к. ОшТУ 29.03.2019
КР УИА акад. б.и.д. проф. Б. А.Т окгоралиев, б.и.д. проф. А.К.Бекболотова 02.03.08 Экология
Термелуучу динамикалык процесстерди квазиоптималдуу башкарууну математикалык моделдештируу жана иштеп чыгуу Разработка и математическое моделирование ква-зиоптимального управления колебательными динамичес-кими процессами Кутунаев Жолчу Насырымбекович Ф.-м. и.д. ОшТУ 29.03.2019
Шаршеналиев Ж.Ш. КР У ИА академиги т.и.д. проф. 05.13.18 Математикалык моделдер,сандык усулдар жана программалардын комплекстери
Өндүрүштүк чыгымдардын башкаруу эсебин, анализин жана аудитин уюштуруу (Кыргыз Республикасынын мунай өндүрүү тармагынын мисалында) Организация управленческого учета, анализа и ау­дита производственных затрат (на примере нефтедобывающей отрасли Кыргызской Республики) (переутверждение темы, шифра специальностии ) Эргешова Чинара Му­хтаровна Э.и.к. ОшТУ 27.02.2019
Узенбаев Р.А. э.и.д. проф.. 08.00.12 - бухгалтердик эсеп, статистика
Мамлекеттик менчикти башкаруу системасын мо­дернизациялоо (Кыргыз Республикасынын онор жай тармагынын мисалында).Модернизация системы управления государствен­ной собственности (на примере промышленности КР) Арзиева Жамила Жоромаматовна Э.и.к. ОшТУ 27.02.2019
Ташкулова Г.К. э.и.д. проф. 08.00.05- экономика жана эл чарбасын башкаруу
Кыргыз Республикасынын шартында ландшафттык жер кочку жараяндардын экологиялык оптимал-даштыруу. Экологическая оптимизация ландшафтно­оползневых процессов в Кыргызстане Артыкбаев Сеитказы Адилбекович Б.и.к. ОшТУ 27.02.2019
Шамшиев Б. И., а-ч.и.д., проф. 03.02.08 Экология
Жеке ишкерчиликтеги тобокерчилик-терди математикалык моделдоо Математаческое моделирование совокупности предпринимательских рисков Кушбак кызы Гулйза Ф,- м.и.к. ОшТУ 27.02.2019
ф-м.и.д.,проф., Искандаров С. 05.13.18 Математикалык моделдер, сандык усулдар ж-a программалардын комплекстери
Билимди тестирлоо маселесинде чечим кабыл алуу учун модел жана ыкмаларынын иштелмеси. Разработка моделей и методов в решении проблем тестирования знаний Жусуева Меринса Мукамбетовна П.и.к. ОшТУ 27.02.2019
п.и.д.,проф., Акматкулов А. А. 05.13.00 Информатика, эсептоо техникасы ж. Информатизация
Анык эмес шарттарда жадыбал теориясынын маселелерин чечуу учун эволюциялык алгоритмдерди иштеп чыгуу Разработка эволюционных алгоритмов для реше­ния задач теории расписаний в условиях неопреде­ленности Таштемирова Альбина Аб­дыкалыковна Ф,- м.и.к. ОшТУ 27.02.2019
п.и.д.,проф., Акматкулов А.А. 05.13.00 Информатика, эсептоо техникасы жа­на информатизация
Историко-культурные факторы формирования современных архитекгурно- градостроительных комплексов Алимбетов Суйунбек Шарабидино­вич Арх. и. к. ОшТУ 27.02.2019
Омуралиев Д.Дж., архитектура д., проф. 18.00.02 Архитектуранын имараттары жана курулуштары
Томонку температуралык жылуулук ташыгычтар менен иштоочу кун системаларындагы жылуулук алмашуу процесстерин изилдоо Исследование процессов теплообмена в солнечных системах., работающих с низкотемпературными теплоносителями Зарлык уулу Аскарали Т.и.к. ОшТУ 27.02.2019
Абдуллаева М.Д., т.и.д., проф. 05.14.08 Энергиянын жаныланып туруучу булактарынын негизиндеги энергетикалык тузулуштор
Куруч шаалынын дандарын ферментациялоо учун технологияларды изилдоо жана орнотуунун жумушчу органдарын иштеп чыгуу Кочконбаева Айнагул Абдылдаевна ч.и.к. ОшТУ 27.02.2019
а-ч.и.д.,проф., Смайлов Э.А. 05.20.01 Айыл чарбасын механизациялоонун каражаттары жана технологиялары
Электроэнергияны эсептоонун жана козомелдоонун автоматташтырылган системасы боюнча 0'4 к/В электр торчолорунун иштео режимин изилдоо жана башкаруу Исследование и управление режима работы в сетях 0,4 к/В по данным АСКУЭ Мейманова Мадина Эралыевна Т.и.к. ОшТУ 27.02.2019
Токоев М.П., т.и.к., доц. 05.14.02 Электр станциялары жана электроэнергетикалык системалары
Орто кесиптик окуу жайларда физиканы окутуу процессинде студенттердин таанып билуу активдуулугун калыптандыруу Кылычова Нурия Эсеналиевна П.и.к. ОшТУ 27.02.2019
п.и.д. проф. Бабаев Д.Б. 13.00.02 Окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (физи­ка)
Разработка и создание прецизионных материалов для информационных систем на основе природных ресурсов. Жаратылыш ресурстарынын негизинде маалымат системаларга прецизиондук материалдарды тузуу жана иштеп чыгуу. Эркинбаева Назгуль Абдикаримовна Т.и.к. ОшТУ 27.02.2019
Ташполотов Ы., ф- м.и.д ,проф. 05.13.13 Телекоммуникациялык системалары жа­на компыотердик туйундор
Разработка численного метода и алгоритма реше­ния одномерной обратной задачи геоакустики Абдакимова Гулсара Кутбиллаевна Ф,- м.и.к. ОшТУ 27.02.2019
Сатыбаев А.Дж., ф-м.и.д. проф. 05.13.18 Математикалык моделдер, сандык усулдар жана программалардын комплекстери
Обьекттерге суу жеткирүүдө туруктулукту камсыз-доодогу табигый тобокерчиликтер. Природные риски в обеспечении надежности во­доснабжения объектов. Раимкулов Ариет Айтбаевич Б.и.к. ОшТУ 27.02.2019
Джапарова Ш. Дж., х.и.к. доц. 03.02.08 Экология
Орто кесиптик билим берүү окуу жайларында стратегиялык башкаруунун моделдерин жана ыкмаларын жакшыртуу. Совершенствование моделей и методов стратеги­ческого управления в учебных заведениях среднего профессионального образования Мукамидин кызы Ноорузгүл Т.и.к. ОшТУ 27.02.2019
Аттокуров У.Т., т.и.к. доц. 05.13.01 Системалык анализдөө,баш каруу жана маалыматтарды кайра иштетуу
Нерв талчаларындагы потенциалдын таркалуусунун түз жана тескери маселелесинин сандык чечимин түзү .Разработка численного решения прямой и обратной задачи распространения потенциала по нервному волокну Курманалиева Гульзат Ф,- м.и.к. ОшТУ 27.02.2019
Сатыбаев А.Дж., ф-м.и.д. проф 05.13.18 Математикалык моделдер, сандык усулдар жпнп программалардын комплекстери
Жогорку окуу жайларында даректүү башкаруунун моделин и иштеп чыгуу Разработка модели документационного управления высшим учебным заведением Адылбекова Нурийла Т.и.к. ОшТУ 27.02.2019
Аттокуров У.Т., т.и.к. доц. 05.13.11 Эсептөө машиналарын математикалык жана програм-малык камсыздоо
Наноструктуралык курама материалдардыи негиздөөнүн технологиясын сандык моделдөө Мусаева Роза Эсеновна Ф,- м.и.к. ОшТУ 27.02.2019
ф-м.и.д. проф. Ташполотов Ы. 05.13.15 Эсептөө машиналар жана системалар
Экологиялык айлана чөйрөгө тоо-кен техникалык факторлорунун тийгизген таасири (Кызыл-Кыя, Чаувай, Хайдаркандын мисалында). Горно-технические факторы влияния на экологи­ческую среду (на примере угольных, рудных мес­торождений Кызыл-Кия,Чаувай, Хайдаркан) Турдуев Максадали Эшалыевич Б.и.к. ОшТУ 27.02.2019
Шамшиев О.Ш., г.-м .и.д. проф. Джапарова Ш.Дж., х.и.к. ДОЦ. 25.00.11 Геология, поиски и разведка твердых по­лезных ископаемых ми-нерагения. 02.03.08 Экология
Кыргыз Республикасынын айыл-чарба өндүрүшүнүн экономикалык натыйжалуулугу : көйгөйлөр жана чечүү жолдору Баатыр уулу Алтынбек э.и.д ОшТУ 27.02.2019
э.и.д. проф. Ташкулова Г.К. 08.00.05- экономика жана эл чарбасын башкаруу
Анализ отказов и повышение долговечности диталей отбойных молотков с МПС Аракеев Муратбек Усоналиевич кандидата технических наук Институт машиноведения 09.06.2003
д.т.н., Э.С. Абдраимов 05.02.17-теория механизмов и машин
Эколого-биологический особенности Баткенского риса "Ак-Турпак" Ташматова Нурила Кубатовна кандидата биологических наук Баткенский государственный университет 21.10.2015
д.с-х.н., профессор Смаилов Эльтар Абламетович 03.02.08 - экология
Совершенствование способов раннего оповещения чрезвычайных ситуаций в сейсмоактивных районах Сыдыкбеков Нурислам кандидат технических наук КРСУ 24.12.19
Иманбеков Сейитбек Толомушевич – к.т.н., доц. 05.26.02
Правовая охрана Конституции Кыргызской Республики Байгазиева Дамира Мамыткановна доктор юридических наук КРСУ 25.02.20
12.00.02
Конституционные основы национальной безопасности Кыргызской Республики Токтогонова Гулайм Кожогуловна доктор юридических наук КРСУ 25.02.20
12.00.02
Разработка системы аварийно-спасательных средств при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера в сельскохозяйственном производстве Токонов Искандер Жумадилович кандидат технических наук КРСУ 24.12.19
Осмонов Ысман Джусупбаевич – д.т.н., проф. 05.26.02
Формирование переселенческой политики постсоветской России: тенденции, механизмы ее реализации и пути оптимизации Айдынбеков Эльмар Феррухович кандидат политических наук КРСУ 24.12.19
Джунушалиева Гульмира Дженишевна – д.и.н, доц. 23.00.04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 518 519