Объявление о защите диссертации

Объявление о защите диссертации

Ф.И.О. Объявление
Турусбеков Бактыбек Сагындыкович

МОЛДОИСАЕВА ИРИМА КАМЧЫБЕКОВНА
Илимдин кандидатынын окумушутуулук даражасын алуу үчүн диссертацияны коргоо жѳнүндѳ ЖАРЫЯ


2022-жылдын 30-июнунда саат 13:00дѳ Бишкек шаары (720026, И.Раззаков көчөсү, 51 дареги боюнча Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине
караштуу Д 13.20.627 диссертациялык кеӊештин жыйынында Молдоисаева Ирима Камчыбековнанын “Колледждердин экономика багытындагы студенттерине математикалык билим берүүнүн илимий-методикалык негиздери” деген темада 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (математика) адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн жазылган диссертациянын коргоосу болот.

Илимий жетекчиси: Торогельдиева Конуржан Макишевна педагогика илимдеринин доктору, профессор

Расмий оппоненттер: Акматкулов Асылбек Акматкулович педагогика илимдеринин доктору, доцент
Мунапысова Гульнара Ташматовна педагогика илимдеринин кандидаты, доцент

Жетектөөчү мекеме: С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин “Физика, математика жана информатика” кафедрасы (722900, Нарын ш., Сагынбай Орозбак көч., 25).

Диссертация менен Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жана И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин илимий китепканаларынан таанышууга болот. Онлайн трансляциялоонун
идентификациялык коду:

https://vc.vak.kg/b/d13-mhe-amq-x2pДиссертациялык кеңештин төрагасы,
педагогика илимдеринин доктору, профессор Мамбетакунов Э.
Кайымова Парида Мурзакамиловна
Илимдин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертацияны коргоо жөнүндөгү ЖАРЫЯ

2022-жылдын 30-июнунда саат 10:00дө Бишкек шаарынын И.Раззаков көчөсү 51А дареги боюнча И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетине караштуу
филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын коргоо боюнча түзүлгөн Д 10.22.644 диссертациялык кеңештин жыйынында Кайымова Парида Мурзакамиловнанын «Салыштыруу функционалдык-
семантикалык алкак катары» аттуу 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот.

Коргоонун онлайн трансляциясынын идентификациялык коду:

https://vc1.vak.kg/b/102-tnx-0sb-9muИлимий жетекчиси: Зулпукаров Капар Зулпукарович, филология илимдеринин доктору, профессор, Ош мамлекеттик университетинин Лингвистикалык изилдөөлөр борборунун директору
Расмий оппоненттер: Кенжебаев Даирбек Орунбекович, филология илимдеринин доктору, доцент, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Чыгыштаануу жана эл аралык мамилелер факультетинин чыгыш тилдер кафедрасынын профессорунун м.а.
Шаршенбаев Акылбек Кадырбекович, филология илимдеринин кандидаты, доцент, Билим берүүдөгү заманбап информациялык технологиялар институтунун Мамлекеттик тил боюнча проректору

Жетектөөчү мекеме: Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Филология факультетинин кыргыз тили жана адабияты кафедрасы. Дареги: 715600, Жалал-Абад шаары, Ленин көчөсү, 57.

Диссертациялык иш менен И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин (720026, Бишкек ш., И.Раззаков, көчөсү, 51А) жана К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин (720044, Бишкек ш., Ч.Айтматов
проспектиси, 27) илимий китепканаларынан, ошондой эле диссертациялык кеңештин расмий сайтынан (www.arabaev.kg) таанышууга болот.

Д 10.22.644 диссертациялык кеңештин
окумуштуу катчысы, ф.и.к., доцент С.К.Каратаева
Утирова Бермет Болотовна

Савченко Елена Юрьевна
Объявление о защите диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук


24 июня 2022 года в 13.00 часов на заседании диссертационного совета Д.05.21.631 при Институте машиноведения и автоматики НАН КР и Кыргызско-Российском Славянском университете по адресу:
720071, г. Бишкек, пр. Чуй 265, 349 каб. состоится защита докторской диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук Савченко Елены Юрьевны на тему «Синтез интеллектуальных
алгоритмов интервальной самоорганизации структуры нейронных сетей», по специальности 05.13.01 - системный анализ, управление и обработка информации.
Научный руководитель: доктор технических наук, профессор Миркин Е.Л.
Официальные оппоненты: член-корреспондент НАН КР, доктор технических наук, профессор Бримкулов У. Н., доктор технических наук, профессор Еремин Е.Л., академик НАН РК, доктор физико-математических наук, профессор Калимолдаев М.Н.

Ведущая организация КГТУ им. И. Раззакова, кафедра «Программное обеспечение компьютерных систем».
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Национальной академии наук Кыргызской Республики, в библиотеке КРСУ им. Б.Н. Ельцина, на официальном сайте ИМИА НАН КР по адресу: http//imash.kg и на сайте НАК при Президенте КР.

Идентификатор онлайн защиты диссертации –

https://vc.vak.kg/b/052-dry-zfv-dd6


Председатель диссертационного совета Д.05.21.631
д.т.н., профессор Б.И. Исмаилов
РЫСМЕНДЕЕВА НАЗГУЛЬ КАЧКЫНБАЕВНА
Жарыя


2022-жылдын 29-июнунда саат 14.00дө Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Б.Жамгырчинов атындагы Тарых, археология жана этнология институту менен Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетине
караштуу тарых илимдери боюнча кандидаттык (докторлук) диссертациялар корголуучу Д.07.21.628. диссертациялык кеӊешинин жыйынында Рысмендеев Назгүл Качкынбаевнанын «Кыргыз элинин чүкө оюндары» деген темада
07.00.07. – этнография, этнология жана антропология адистиги боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн диссертацияны коргоо өткөрүлөт.
Дареги: 720026, бишкек шаары, Чүй проспектиси 265 а., 1-кабат, диссертациялык зал. Шилтеме

https://vc.vak.kg/b/d_0-wpz-ynr-ojiИлимий жетекчи: Чороев (Чоротегин) Тынчтыкбек Кадырмамбетович т.и.д., профессор.
Расмий оппоненттер: Жапаров Амантур забирдинович – т.и.д., доцент;
Момунбаева Назиров Соорбековна – т.и.к., доцент.
Жетектөөчү мекеме: И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин Философия жана социалдык илимдер кафедрасы. Дареги: 720044, Бишкек ш., Ч.Айтматов просп. 66.
Диссертация менен Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Борбордук илимий китепканасынан (720071, бишкек ш., Чүй просп., 265а., сайт: www.csnaskr.jet.kg), Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин (720033, бишкек ш., Фрунзе көчөсү, 547) китепканасынан таанышууга болот.
Диссертациялык кеӊештин
төрагасынын орун басары,
т.и.д. профессор А.А. Асанканов
26-май, 2022-жыл
Омуров Эрмек Кайырович

Муксинова Зарина Равильевна
Объявление о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук


«23» июня 2022 года в 16:00 часов на заседании диссертационного совета Д 05.20.615 при Кыргызско-Российском Славянском университете им. Б.Н. Ельцина и Кыргызском государственном
университете строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова, по адресу: 720048, г. Бишкек, ул. Анкара, 24к, ауд. 4 (актовый зал), состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата архитектуры Муксиновой Зарины Равильевны на тему: «Взаимодействие культур в развитии архитектуры Кыргызстана XVII – начала XX веков» по специальности 05.23.20 – теория и история
архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия. Научный руководитель: доктор архитектуры, профессор Воличенко Ольга Владимировна.
Официальные оппоненты: доктор архитектуры, профессор Айдарова Галина Николаевна и доктор архитектуры, профессор, Самойлов Константин Иванович.
Ведущая организация: Таджикский Технический Университет им. М.С. Осими, г. Душанбе, Республика Таджикистан.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеках Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина по адресу: 720000, г. Бишкек, ул. Киевская, 44 и Кыргызского государственного
университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова по адресу: 720020, г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 34, б.
Идентификационный код онлайн трансляции защиты диссертации:

https://vc.vak.kg/b/d_0-nrl-cdo-gc7Председатель диссертационного
совета Д 05. 20.615,
д. арх., профессор Муксинов Р.М.
«19» мая 2022 г.
КУРМАНБЕКОВ НУРСУЛТАН ОСМОНКУЛОВИЧ
Объявление о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук


20 июня 2022 года в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 14.22.645 при Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева и Кыргызско -Российском Славянском
университете им. Б.Н. Ельцина по адресу: г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 92, в конференц-зале состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
Курманбекова Нурсултана Осмонкуловича на тему: «Оптимизация регенерации костного дефекта после удаления ретенированных зубов челюстей» по специальности 14.01.14 – стоматология.

Научный руководитель: Ешиев Абдыракман Молдалиевич доктор медицинских наук, профессор, член-корр. НАН КР,
профессор кафедры хирургической стоматологии с курсом детского возраста Ошского государственного университета Официальные оппоненты: Бакиев Бахтияр Абдуллаевич доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева
Кулназаров Алмазбек Сакбоевич кандидат медицинских наук, доцент, заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Национального госпиталя Министерства здравоохранения Кыргызской Республики

Ведущая (оппонирующая) организация: Андижанский государственный медицинский институт, кафедра хирургической стоматологии (170100, Узбекистан, г. Андижан, ул. Ю. Отабекова, 1).
Защита диссертации состоится 20 июня 2022 г. в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 14.22.645 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук при
Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева и Кыргызско-Российском Славянском университете им. Б. Н. Ельцина, по адресу: 720020, г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 92, малый

конференц-зал, идентификационный код онлайн трансляции защиты диссертации

https://vc1.vak.kg/b/142-1m6-ncc-pik
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеках Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева (720020, г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 92), Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Н. Ельцина (720000, г. Бишкек, ул. Киевская, 44) и на сайте http:www.kgma.kg.
Председатель
диссертационного совета Д 14. 22.645
д.м.н., профессор А.А. Калбаев
Дата 20.05.2022 года
Кудайбергенова Динара Сабыровна
Объявление о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук


«28» июня 2022 года в 13:00 часов на заседании диссертационного совета Д 02.21.629 при Институте химии и фитотехнологий Национальной Академии Наук Кыргызской Республики и Ошском
государственном университете, по адресу пр. Чуй 265, главный корпус Национальной Академии Наук Кыргызской Республики, ссылка доступа к видео-конференции -

https://vc.vak.kg/b/d_0-quu-d2e-lwm

,
состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук Кудайбергеновой Динары Сабыровны на тему: «Синтез наноструктур индия и алюминия, изучение их
физико-химических свойств» по специальности 05.16.08 - нанотехнологии. Наноструктурные материалы.

Научный руководитель: заведующая лабораторией нанотехнологии Института химии и фитотехнологий НАН КР, доктор химических наук, профессор Сулайманкулова Саадат Касымбаевна.
Официальные оппоненты: Рогачев Александр Александрович чл.-корр. НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор, директор Института химии новых материалов Национальной академии наук Беларуси;
Насирдинова Гулзада Калиевна кандидат химических наук, доцент кафедры химии и технологии ее обучения, Кыргызский Государственный университет им. И. Арабаева.

Ведущая организация: Института неорганической химии имени А.В. Николаева СО РАН, лаборатория синтеза кластерных соединений и материалов (630090, Проспект Академика Лаврентьева 3, Новосибирск, Российская Федерация)
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Национальной Академии Наук Кыргызской Республики (720071, г. Бишкек, пр. Чуй 265) и на сайте: http://www.ihftnaskr.kg

Председатель
Диссертационного совета Д 02.21.629
доктор химических наук, профессор Джуманазарова А.З.

Дата: 24.05.22 г.
Кариев Бейсен Сергеевич
Объявление о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук


«23» июня 2022 года в 14:00 часов на заседании диссертационного совета Д 05.20.615 при Кыргызско-Российском Славянском университете им. Б.Н.Ельцина и Кыргызском государственном университете
строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова, по адресу: 720000, г.Бишкек, ул. Анкара, 24к, ауд. 4 (актовый зал), состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата
архитектуры Кариева Бейсена Сергеевича на тему: «Архитектура малоэтажных жилых домов для условий севера Кыргызстана (на примере г. Бишкек)» по специальности 05.23.01 – архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности.

Научный руководитель: доктор архитектуры, профессор Муксинов Равиль Мунирович
Официальные оппоненты: доктор архитектуры, профессор Бенаи Хафизулла Аминуллович, кандидат архитектуры, доцент Булгакова Елена Александровна.

Ведущая организация: Самарский государственный технический университет Академия строительства и архитектуры (АСА) Адрес: Молодогвардейская ул., 194, Самара, Самарская обл., Россия, 443001.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеках Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н.Ельцина по адресу: 720000, г.Бишкек, ул. Киевская, 44 и Кыргызского государственного
университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова по адресу: 720020, г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 34, б.

Идентификационный код онлайн трансляции защиты диссертации:

https://vc.vak.kg/b/d_0-nrl-cdo-gc7Председатель диссертационного
совета Д 05. 20.615,
д. арх., профессор Муксинов Р.М.

23 мая 2022 г.
Залова Тазагул Байышбековна

ЖОЛДОШАЛИЕВА ЖЫЛДЫЗКАН ЭРКИНОВНА

АЛАМАНОВА ЭЛМИРА АЗИСБЕКОВНА
Объявление о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук


«28» июня 2022 года в 15:00 часов на заседании диссертационного совета Д 02.21.629 при Институте химии и фитотехнологий Национальной Академии Наук Кыргызской Республики и Ошском
государственном университете, по адресу пр. Чуй 265, главный корпус Национальной Академии Наук Кыргызской Республики, ссылка доступа к видео-конференции -

https://vc.vak.kg/b/d_0-quu-d2e-lwm

,
состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук Аламановой Элмиры Азисбековны на тему: «Координационные соединения азолов с неорганическими солями: синтез, свойства и строение» по специальности 02.00.01 – неорганическая химия.

Научный руководитель: заведующая лабораторией неорганической химии Института химии и фитотехнологий НАН КР, доктор химических наук Кыдырмаева Назира Шыйтиевна.

Официальные оппоненты: Касенов Булат Кунурович доктор химических наук, профессор заведующий лабораторией термохимических процессов Карагандинского химико-металлургического института им. Ж. Абишева;

Маматураимова Назгуль Абдулмиталиповна кандидат химических наук кафедры фармацевтической технологии и химии Жалал-Абадского государственного университета им. Б.Осмонова.
Ведущая организация: Казахский Национальный университет им. аль-Фараби (050040, г. Алматы, Республика Казахстан, проспект аль-Фараби, 71).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Национальной Академии Наук Кыргызской Республики (720071, г. Бишкек, пр. Чуй 265) и на сайте: http://www.ihftnaskr.kg

Председатель
Диссертационного совета Д 02.21.629
доктор химических наук, профессор Джуманазарова А.З.

Дата: 24.05.22 г.
АКМАТОВ РУСЛАН ТЫНЫМСЕЙИТОВИЧ

Исмаилов Улугбек Шаршимбекович

Токторов Эгемберди Самидинович

ОКЕНАЕВА МАЙРАМКУЛЬ ЖОКЕНОВНА
Объявление О защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук10 июня 2022 года в 14:00 часов на заседании диссертационного совета Д 23.20.611 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) политических наук по специальности
23.00.02-политические институты, процессы и технологии и социологических наук по специальности 22.00.04-социальная структура, социальные институты и процессы при Институте философии,
права и социально-политических исследований им. А.Алтмышбаева Национальной Академии наук Кыргызской Республики и Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына, по адресу: 720071, Кыргызская Республика г. Бишкек, Национальная академия наук Кыргызской Республики, проспект Чуй, 265а, 1 этаж, зал диссертационных заседаний состоится защита диссертации Окенаевой Майрамкуль Жокеновны на тему «Региональная элита: особенности становления и развития в Кыргызстане», представленной на соискание ученой степени кандидата социологических наук, по
специальности 22.00.04-социальная структура, социальные институты и процессы.
Научный руководитель: доктор философских наук, профессор Исаев Кусеин Исаевич
Официальные оппоненты: доктор социологических наук, профессор Омуралиев Нурбек Ашимканович
кандидат социологических наук, доцент Кокомбаев Кубатбек Султаналиевич,

Ведущая организация: кафедра социальной работы и социально-гуманитарных наук Международного университета Кыргызстана (Учебно-научно-производственный комплекс «МУК»), по адресу: 720007, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Л. Толстого 17А/1
С диссертацией можно ознакомиться: в Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Кыргызской Республики (по адресу: г. Бишкек, проспект Чуй 265 -а, 1 этаж), в Научной библиотеке Кыргызского национального
университета имени Ж.Баласагына (по адресу: г. Бишкек, проспект Жибек–Жолу, 396, учебный корпус № 8, 1 этаж) и на сайте диссертационного совета naskr.kg.

Ссылка на онлайн-режим трансляцию:

https://vc.vak.kg/b/ds7-c76-2wu-bdmПредседатель Диссертационного совета
член-корреспондент НАН КР,
доктор политических и юридических наук, профессор Канатбек Азиз 11 мая 2022г.
Абдыкеримова Алия Алмазбековна
Объявление О защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

10 июня 2022 года в 16:00 часов на заседании диссертационного совета Д 23.20.611 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) политических наук по специальности
23.00.02-политические институты, процессы и технологии и социологических наук по специальности 22.00.04-социальная структура, социальные институты и процессы при Институте философии,
права и социально-политических исследований им. А.Алтмышбаева Национальной Академии наук Кыргызской Республики и Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына, по адресу:
720071, Кыргызская Республика г. Бишкек, Национальная академия наук Кыргызской Республики, проспект Чуй, 265а, 1 этаж, зал диссертационных заседаний состоится защита диссертации на
соискание
ученой степени кандидата политических наук Абдыкеримовой Алии Алмазбековны на тему «Основные аспекты миграционной политики в Кыргызско-Российских отношениях»,
представленной на соискание ученой степени кандидата политических наук, по специальности 23.00.02–политические институты, процессы и технологии.

Научный руководитель: кандидат исторических наук, профессор Джоробекова Айнур Эшимбековна
Официальные оппоненты: доктор политических наук, профессор Жоробеков Жолборс Жоробекович
кандидат политических наук Нуралиев Нурлан Акимбекович
Ведущая организация: кафедра политико-правовых дисциплин Бишкекского государственного университета им. К. Карасаева, г. Бишкек, проспект Ч. Айтматова 27
С диссертацией можно ознакомиться: в Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Кыргызской Республики (по адресу: г. Бишкек, проспект Чуй 265 -а, 1 этаж), в Научной мбиблиотеке Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына (по адресу: г. Бишкек, проспект Жибек–Жолу, 396, учебный корпус № 8, 1 этаж) и на сайте диссертационного совета naskr.kg.

Ссылка на онлайн-режим трансляцию:

https://vc.vak.kg/b/ds7-c76-2wu-bdm


Председатель Диссертационного совета
член-корреспондент НАН КР,
доктор политических и юридических наук, профессор Канатбек Азиз
11 мая 2022г.
Сатаев Лесбек Орынгалиевич

ШУВАЛОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
Объявление о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук


14 июня 2022 года в 16.00 часов на заседании диссертационного совета Д 14.21.637 при Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, Кыргызско-Российском
Славянском университете им. Б.Н. Ельцина и Международной высшей школы медицины по адресу: г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 92, конференц-зал состоится защита диссертации на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук Шуваловой Марии Сергеевны на тему «Сосудистое сплетение и микроциркуляция головного мозга при церебральных нарушениях в высокогорье» по специальности 03.03.01 – физиология.Научный руководитель: Шаназаров Алмаз Согомбаевич
доктор медицинских наук, профессор, директор интегрированного научно-исследовательского центра Международной высшей школы медицины

Официальные оппоненты: Тухватшин Рустам Романович доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой патологической физиологии Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева

Мамытова Эльмира Миталиповна доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой неврологии и клинической генетики Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева

Ведущая (оппонирующая) организация: Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, кафедра нормальной физиологии (194100, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, 2).
Защита диссертации состоится 14 июня 2022 года в 16.00 часов на заседании диссертационного совета Д 14.21.637 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук при
Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, Кыргызско-Российском Славянском университете им. Б.Н. Ельцина и Международной высшей школы медицины по

адресу: 720020, г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 92, в конференц-зале, идентификационный код онлайн трансляции защиты диссертации:

https://vc.vak.kg/b/d_1-k9i-rma-9tg

.


С диссертацией можно ознакомиться в библиотеках Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, (720020, г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 92), Кыргызско-Российском Славянском университете им. Б.Н. Ельцина, (720000, г. Бишкек, ул. Киевская, 44) и Международной высшей школы медицины (720054, г. Бишкек, ул. Интергельпо1Ф, 255) и на сайте http://kgma.kg.

Председатель
диссертационного совета Д 14.21.637
д.м.н., профессор И. Е. Кононец

Дата: 10.05.2022г.
САТАРКУЛОВА АЙНУРА МАНАСОВНА
Объявление о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук


14 июня 2022 года в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 14.21.637 при Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, Кыргызско-Российском
Славянском университете им. Б.Н. Ельцина и Международной высшей школы медицины по адресу: г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 92, конференц-зал состоится защита диссертации на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук Сатаркуловой Айнуры Манасовны на тему «Адаптационные возможности и особенности изменения вариабельности сердечного ритма у иностранных студентов в процессе учебной деятельности» по специальности 03.03.01 – физиология.

Научный руководитель: Шаназаров Алмаз Согонбаевич
доктор медицинских наук, профессор, директор интегрированного научно-исследовательского центра Международной высшей школы медицины

Официальные оппоненты: Куттубаев Омурбек Ташибекович
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой медицинской биологии, генетики и паразитологии Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева
Джайлобаева Эльвира Ашуубаевна к.м.н., доцент кафедры нормальной физиологии Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина
Ведущая (оппонирующая) организация: Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, кафедра нормальной физиологии (734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 139).

Защита диссертации состоится 14 июня 2022 года в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 14.21.637 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук при
Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, Кыргызско-Российском Славянском университете им. Б.Н. Ельцина и Международной высшей школы медицины по

адресу: 720020, г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 92, в конференц-зале, идентификационный код онлайн трансляции защиты диссертации:

https://vc.vak.kg/b/d_1-k9i-rma-9tgт

.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеках Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева (720020, г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 92), Кыргызско-Российском Славянском университете им. Б.Н. Ельцина (720000, г. Бишкек, ул. Киевская, 44) и Международной высшей школы медицины (720054, г. Бишкек, ул. Интергельпо1Ф, 255) и на сайте http://kgma.kg.

Председатель
диссертационного совета Д 14.21.637
д.м.н., профессор И. Е. Кононец

Дата: 10.05.2022г.
САЛИЕВА САБИРА ТУРГУНБАЕВНА
Машанова Айнур Сапарбаевна
2022-жылдын 10-июнунда саат 16.00 дө 720026, Бишкек шаары, И. Раззаков көчөсү, 51 дареги боюнча И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү
академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча уюштурулган Д 13.20.618 диссертациялык кеңештин жыйынында Машанова Айнур Сапарбаевнанын “Экономикалык адистиктеги студенттердин билим сапатын жогорулатууда окутуунун жаңы технологияларын колдонуунун педагогикалык шарттары” аттуу темада 13.00.01 – жалпы
педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот.

Илимий жетекчи: педагогика илимдеринин доктору, профессор Калдыбаева Айчүрөк Токтополотовна.

Расмий оппоненттер: педагогика илимдеринин доктору, профессор Асипова Нурбүбү Асаналиевна; педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Эрдолатов Санжар Сайпидинович.

Жетектөөчү мекеме: К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин педагогика жана психология кафедрасы.
Диссертация менен И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана Кыргыз билим берүү академиясынын Илимий китепканаларынан таанышууга болот. Дареги: 720026, Бишкек шаары, И.
Раззаков көчөсү, 51 жана дискеңештин сайтынан таанышууга болот (www. arabaev. kg).

Диссертацияны коргоонун онлайн трансляциясынын идентификациялык коду:

https://vc.vak.kg/b/132-3bn-fgw-pkn

.

Диссертациялык кеңештин төрайымы,
педагогика илимеринин доктору, профессор Калдыбаева А.Т.
КОШУКЕЕВА МАЙРАМ КОШУКЕЕВНА
Былыкова Махабат Максатовна 2022-жылдын 10-июнунда саат 13.00 дө 720026, Бишкек шаары, И. Раззаков көчөсү, 51 дареги боюнча И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү
академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча уюштурулган Д 13.20.618 диссертациялык кеңештин жыйынында
Былыкова Махабат Максатовнанын “Окутуунун интерактивдүү методдорун пайдалануу менен студенттердин таанып-билүү активдүүлүгүн өнүктүрүүнүн педагогикалык шарттары” аттуу темада 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот.

Илимий жетекчи: педагогика илимдеринин доктору, профессор Бабаев Доолотбай Бабаевич.
Расмий оппоненттер: педагогика илимдеринин доктору, доцент Зулуев Бекмырза Бекболотович; педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Шамбеталиев Канат Ыбыкеевич.

Жетектөөчү мекеме: Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин педагогика кафедрасы.
Диссертация менен И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана Кыргыз билим берүү академиясынын Илимий китепканаларынан таанышууга болот. Дареги: 720026, Бишкек шаары, И.
Раззаков көчөсү, 51 жана дискеңештин сайтынан таанышууга болот (www. arabaev. kg).

Диссертацияны коргоонун онлайн трансляциясынын идентификациялык коду:

https://vc.vak.kg/b/132-3bn-fgw-pknт

.


Диссертациялык кеңештин төрайымы,
педагогика илимеринин доктору, профессор Калдыбаева А.Т.
БЕРЕГОВОЙ АНТОН АНДРЕЕВИЧ
Кантороева Айжамал Кантороевна
ОБЪЯВЛЕНИЕ о защите диссертации на соискание ученой степени доктора наук


03 июня 2022 года в 11-00 часов на заседании Диссертационного совета Д 08.22.646 при Кыргызском экономическом университете им. М. Рыскулбекова и Кыргызском государственном университете
строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова , по адресу г. Бишкек, ул. Тоголока Молдо, 58, состоится защита диссертации на соискание ученой степени доктора экономических Кантороевой Айжамал Кантороевны на тему «Финансовые инновации: реалии и перспективы применения в экономике Кыргызской Республики» по специальностям 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством и 08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит.

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, доцент Бексултанов Азисбек Абдилкариевич, доктор экономических наук, профессор Аюпов Асылбек Нургазиевич, доктор экономических наук, доцент Абдиева Адиля Ильясбековна

Ведущая организация: кафедра финансов Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына
С диссертацией можно ознакомиться в научном зале библиотеки КЭУ им. М. Рыскулбекова по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 58; в библиотеке КГУСТА им. Н. Исанова, по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 34 б.

Ссылка:

https://vc1.vak.kg/b/102-mse-zzg-o48

. Председатель
диссертационного совета
д.э.н., профессор Чубурова Ж.Т. МП
Жылкичиева Кундуз Сапарбековна
Объявление о защите диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук


«1» июня 2022 года в 14:00 часов на заседании диссертационного совета Д 12.20.617 при Институте философии, права и социально-политических исследований им. А.А. Алтмышбаева Национальной
академии наук Кыргызской Республики, Кыргызско-Российском Славянском университете и Международной академии управления, права, финансов и бизнеса по адресу: г. Бишкек, 720071, г. Бишкек,
проспект Чуй, 265-а, конференц-зал (1 этаж), состоится защита диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук Жылкичиевой Кундуз Сапарбековны на тему: «Правосубъектность
юридических лиц: теоретическое и гражданско-правовое исследование» по специальностям: 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве; 12.00.03 - гражданское право, семейное право, предпринимательское право, международное частное право.

Научный руководитель – доктор юридических наук, доцент Насбекова Саткынай Калыбековна.
Официальные оппоненты: - первый официальный оппонент: доктор юридических наук, доцент кафедры «теории и истории государства и права» Кыргызско-Российского Славянского университета им.Б.Н.Ельцина Чикеева Зура Чимырбаевна
- второй официальный оппонент: доктор юридических наук, профессор, декан Высшей школы права “Эдiлет”, Каспийского университета Мороз Светлана Павловна;
- третий официальный оппонент: доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Таджикского Национального университета, депутат Маджлиса Республики Таджикистан Муртазакулов Джамшед Саидалиевич.
Ведущая организация: кафедра «Правовых дисциплин» Казахстанской Академии труда и социальных отношений, адрес: 050004, Республика Казахстан г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 9
С диссертацией можно ознакомиться в Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Кыргызской Республики по адресу: 720071, г. Бишкек, проспект Чуй, 265-а и на сайте: disserlaw.krsu.edu.kg.

Идентификатор конференции:

https://vc.vak.kg/b/d_1-nri-zxk-ceq


Председатель диссертационного совета д.ю.н., профессор Ч.И. Арабаев
Бекиев Онал Ботаевич
Объявление О защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук


31 мая 2022 года в 14:00 часов на заседании диссертационного совета Д 23.20.611 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) политических наук по специальности 23.00.02-
политические институты, процессы и технологии и социологических наук по специальности 22.00.04-социальная структура, социальные институты и процессы при Институте философии, права и
социально-политических исследований им. А.Алтмышбаева Национальной Академии наук Кыргызской Республики и Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына, по адресу: 720071,
Кыргызская Республика г. Бишкек, Национальная академия наук Кыргызской Республики, проспект Чуй, 265а, 1 этаж, зал диссертационных заседаний состоится защита диссертации на соискание
ученой степени кандидата политических наук Бекиева Онала Ботаевича на тему «Институт монархии (политико-правовое исследование)», представленной на соискание ученой степени кандидата политических наук, по специальности 23.00.02–политические институты, процессы и технологии.

Научный руководитель: член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор политических и юридических наук, профессор Канатбек Азиз

Официальные оппоненты: доктор политических наук, доцент Сайтбеков Айдар Муталикович
кандидат политических наук Асанбаева Гулзана Жумаалиевна


Ведущая организация: кафедра общественно-политических дисциплин Академии Министерства внутренних дел Кыргызской Республики им. Э. Алиева по адресу г. Бишкек, ул. Чокана Валиханова, 1а
С диссертацией можно ознакомиться: в Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Кыргызской Республики (по адресу: г. Бишкек, проспект Чуй 265 -а, 1 этаж), в Научной
библиотеке Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына (по адресу: г. Бишкек, проспект Жибек–Жолу, 396, учебный корпус № 8, 1 этаж) и на сайте диссертационного совета naskr.kg.

Ссылка на онлайн-режим трансляцию:

https://vc.vak.kg/b/ds7-c76-2wu-bdm


Председатель Диссертационного совета
член-корреспондент НАН КР,
доктор политических и юридических наук, профессор Канатбек Азиз 30 апреля 2022г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 150 151