Объявление о защите диссертации

Ф.И.О. Объявление
Сооронкулова Назира Атакуловна
Илимдин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертацияны коргоо жөнүндөгү ЖАРЫЯ

2022-жылдын 28-октябрында саат 14:00дө Бишкек шаарынын И.Раззаков көчөсү 51А дареги боюнча И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетине караштуу
филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын коргоо боюнча түзүлгөн Д 10.22.644 диссертациялык кеңештин жыйынында Сооронкулова Назира Атакуловнанын “Англис тилинен кыргыз тилине кабыл
алынган сөздөрдүн фонетикалык өзгөчөлүктөрү” аттуу 10.02.20 – тектештирме-тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот.

Коргоонун онлайн трансляциясынын идентификациялык коду:

https://vc1.vak.kg/b/102-tnx-0sb-9mu
Илимий жетекчиси: Кадырова Шарыйпа, филология илимдеринин доктору, И.Арабаев ат. Кыргыз мамлекеттик университетинин Манастаануу жана лингвистика институтунун англис тилинин теориясы, технологиясы жана практикасы кафедрасынын профессору
Расмий оппоненттер: Тулеева Чынарбүбү Сартаевна, филология илимдеринин доктору, И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Манас таануу жана лингвистика институтунун немец тили кафедрасынын профессорунун м.а. Кадыралиева Диана Жеӊишбековна, филология илимдеринин кандидаты, доцент, Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын тилдер жана маданий аралык коммуникациялар кафедрасынын доценти
Жетектөөчү мекеме: Ж.Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Чет тилдер факультетинин англистика жана маданий аралык коммуникациялар кафедрасы. Дареги: 720033 Бишкек шаары, Ж.Турусбеков көчөсү, 116.
Диссертация менен И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин (720026, Бишкек ш., И. Раззаков көч., 51А) жана К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин (720040, Бишкек ш., Ч. Айтматов проспекти, 27) китепканаларынан, ошондой эле диссертациялык кеӊештин сайтынан (www.arabaev.kg) таанышууга болот.


Диссертациялык кеңештин
окумуштуу катчысы, ф.и.к., доцент С.К.Каратаева
Караева Назира Ормонбековна
Илимдин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертацияны коргоо жөнүндөгү ЖАРЫЯ


2022-жылдын 28-октябрында саат 10:00дө Бишкек шаарынын И.Раззаков көчөсү 51А дареги боюнча И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетине караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын коргоо боюнча түзүлгөн

Д 10.22.644 диссертациялык кеңештин жыйынында Караева Назира Ормонбековнанын “Кыргыз-корей гидронимикалык типологиясынын лингвистикалык генезиси жана концептуалдык негизи” аттуу 10.02.20 – тектештирме-тарыхый,
типологиялык жана салыштырма тил илими адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот.

Коргоонун онлайн трансляциясынын идентификациялык коду:

https://vc1.vak.kg/b/102-tnx-0sb-9muИлимий жетекчиси: Дарбанов Бүркүтбай Ерматович, филология илимдеринин доктору, профессор, Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин маданият аралык байланыш жана лингвистика кафедрасынын профессору
Расмий оппоненттер: Нарынбаева Бактыгүл Борбиевна, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин кытай тили жана адабияты кафедрасынын профессору
Сулайманова Лира Сулаймановна, филология илимдеринин кандидаты, доцент, Кыргыз-Россия Славян университетинин дүйнөлүк тилдер кафедрасынын башчысы


Жетектөөчү мекеме: К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты кафедрасы. Дареги: 722200, Каракол шаары, Ж. Абдрахманов көчөсү, 103.

Диссертация менен И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин (720026, Бишкек ш., И. Раззаков көч., 51А) жана К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин (720040, Бишкек ш., Ч. Айтматов проспекти, 27) китепканаларынан, ошондой эле диссертациялык кеӊештин сайтынан (www.arabaev.kg) таанышууга болот.Диссертациялык кеңештин
окумуштуу катчысы, ф.и.к., доцент С.К.Каратаева
БАЙБОЛОТОВА БУРУЛ БЕКТУРСУНОВНА

ТУЛЕПБЕРГЕНОВ НУРЖАН БАКЫТОВИЧ

Омурова Кенжекул Орозобековна

Биймырсаева Эркегул Мундусбековна
Объявление О защите диссертации на соискание ученой степени доктора (кандидата) наук

27 октября 2022 года в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 08.20.622 при Кыргызском национальном университете имени Ж. Баласагына и Кыргызско – Российском Славянском университете имени Б.Н. Ельцина.
По адресу: г. Бишкек, ул. Фрунзе, 547, в зале заседаний № 247 состоится защита диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук Биймырсаевой Эркегул Мундусбековны на тему: «Стратегический учет и управленческий анализ в инновационной экономике в условиях цифровизации (на материалах Кыргызской Республики)», по специальности: 08.00.12- бухгалтерский учет, статистика.
Научный руководитель: Исраилов Мукаш, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой бухгалтерский учет, анализ и аудит Кыргызско-Росийский Славянский университиет им.Б.Н. Ельцина
Официальные оппоненты: Поздеев Валерий Леонидович, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, налогов и экономической безопастности Поволжского государственного технологического университета Тайгашинова Кусникамал Тортубаевна,
доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры учета, аудита и статистики Алматинского гуманитарно-экономического университета Омурова Салтанат Кайыровна,
доктор экономических наук, директор филиала «Семетей» ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»
Ведущая организация: кафедра бухгалтерский учет и экономический анализ Ошского государственного университета (723500, Кыргызская Республика, г. Ош, проспект А. Масалиева, 80).
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеках КНУ им. Ж. Баласагына (720033, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Жибек Жолу 394) и КРСУ им. Б. Н. Ельцина (720000, г. Бишкек, ул. Киевская, 44), а также на сайте ДС:
http://dissovetecon.knu.kg. Идентификационный код онлайн трансляции защиты диссертации:

https://vc.vak.kg/b/d08-vqw-pjg-qieПредседатель ДС ,

д.э.н., профессор Саякбаева А.А.
Кулчинова Гулнура Абдурахмановна

ИРИСОВ Аскар Пайзилдаевич

Курманова Асель Марлисовна
ОБЪЯВЛЕНИЕ о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук


27 октября 2022 года в 13-00 часов на заседании Диссертационного совета Д 08.22.646 при Кыргызском экономическом университете им. М. Рыскулбекова и Кыргызском государственном университете строительства, транспорта и
архитектуры им. Н. Исанова , по адресу г. Бишкек, ул. Тоголока Молдо, 58, состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических Курмановой Асель Марлисовны на тему «Энергетический бизнес и повышение эффективности использования инвестиций на его развитие на примере ОАО «Электрические станции»» по специальности 08.00.05- экономика и управление народным хозяйством.
Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор Касымова Валентина Махмудовна.
Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Самигуллин Эльдар Валиевич, кандидат экономических наук Тюменбаев Акылбек Рабаевич
Ведущая организация: кафедра экономики Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына
С диссертацией можно ознакомиться в научном зале библиотеки КЭУ им. М. Рыскулбекова по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 58; в библиотеке КГУСТА им. Н. Исанова. по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 34 б.

Ссылка:

https://vc1.vak.kg/b/102-mse-zzg-o48

.Председательм диссертационного совета
д.э.н., профессор Чубурова Ж.Т.
Ибраева Венера Шаршенбаевна
ОБЪЯВЛЕНИЕ о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

27 октября 2022 года в 13-00 часов на заседании Диссертационного совета Д 08.22.646 при Кыргызском экономическом университете им. М. Рыскулбекова и Кыргызском государственном университете строительства, транспорта и
архитектуры им. Н. Исанова , по адресу г. Бишкек, ул. Тоголока Молдо, 58, состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических Курмановой Асель Марлисовны на тему «Энергетический бизнес и
повышение эффективности использования инвестиций на его развитие на примере ОАО «Электрические станции»» по специальности 08.00.05- экономика и управление народным хозяйством. Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор Касымова Валентина Махмудовна.
Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Самигуллин Эльдар Валиевич, кандидат экономических наук Тюменбаев Акылбек Рабаевич
Ведущая организация: кафедра экономики Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына
С диссертацией можно ознакомиться в научном зале библиотеки КЭУ им. М. Рыскулбекова по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 58; в библиотеке КГУСТА им. Н. Исанова. по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 34 б.

Ссылка:

https://vc1.vak.kg/b/102-mse-zzg-o48

.

Председатель
диссертационного совета
д.э.н., профессор Чубурова Ж.Т.

МП
ЖУМАБАЕВА ДИНАРА САПАРБАЕВНА
Жумабаева Динара Сапарбаевнанын коргой турган кандидаттык диссертациясы тууралуу кулактандыруунун тексти


2022-жылдын 14-октябрында саат 13.00дө И.Арабаев атындагы КМУнун, Ж.Баласагын атындагы КУУнун жана КББАнын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) жана психология илимдеринин кандидаты даражасын
ыйгаруу боюнча Д 13.20.623 диссертациялык кеңеши Жумабаева Динара Сапарбаевнанын “Колледждерде акындар поэзиясын окутууну этнопедагогикалык негизде өркүндөтүү” аттуу темадагы 13.00.02 – окутуунун жана
тарбиялоонун теориясы менен методикасы (кыргыз адабияты) адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын коргоого диссертациясын койгондугун кулактандырат. Дареги: 720023, Бишкек шаары, Т.Саманчин көчөсү, 10а.
Илимий жетекчиси: Муратов Абдыкерим Жаркынбаевич педагогика илимдеринин доктору, профессор.
Расмий оппоненттер:
Рысбаев Сулайман Казыбаевич, педагогика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз билим берүү академиясынын лаборатория башчысы.
Шералиева Анара Жолдошбековна – педагогика илимдеринин кандидаты, М.Рыскулбеков атындагы КЭУнун мамлекеттик, расмий жана чет тилдер кафедрасынын доценти.
Жетектөөчү мекеме: Жалал-Абад мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты, педагогика жана психология кафедралары.
Диссертациялык иш менен И.Арабаев атындагы КМУнун, Ж.Баласагын атындагы КУУнун жана КББАнын илимий китепканаларынан жана http:arabaev.kg/do.kg сайтынан таанышууга болот.
Диссертациянын коргоосунун онлайн трансляциялоонун кирүү коду:

https://vc.vak.kg/b/d13- oyf-pc2-yyg
Диссертациялык кеңештин төрайымы,
п. и. д., профессор Батаканова С.Т.
Атабеков Алмаз Каримович
Объявление о защите диссертации на соискание ученой степени доктора (кандидата) наук

«28» октября 2022 года в 14.00 часов на заседании диссертационного совета
Д 08.20.626 при Институте экономики им. Дж. Алышбаева Национальной академии наук Кыргызской Республики и Международном университете Кыргызской Республики, по адресу г. Бишкек, проспект Чуй, 255, состоится защита
диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук Атабекова Алмаза Каримовича на тему: «Повышение роли инвестиций в экономическом развитии страны (на примере Кыргызстана)» по специальности 08.00.01 – экономическая теория.
Научный консультант: доктор экономических наук, профессор [Мусаева Джаркинай Асановна].
Официальные оппоненты: доктор экономических наук, с.н.с. Джаманкулов Болот Сапарович, доктор экономических наук, профессор Кумсков Геннадий Владимирович, доктор экономических наук, профессор Плотников Владимир Александрович.
Ведущая организация: Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова, кафедра экономики и международных экономических отношений, по адресу 720033, г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 58.
С диссертацией можно ознакомиться в Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Кыргызской Республики (720071, г. Бишкек, проспект Чуй, 265а) и библиотеке Международного университета Кыргызской Республики (720001, г. Бишкек, проспект Чуй, 255).

Ссылка:

https://vc.vak.kg/b/082-ljy-eqt-lnsПредседатель диссертационного совета
д.э.н., профессор Адиева А.А.
ЭРНАЗАРОВА БАКТЫГУЛ КОЧКОРБАЕВНА
Объявление о защите диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук


«7» октября 2022 года в 13:00 часов на заседании диссертационного совета Д 02.21.629 при Институте химии и фитотехнологий Национальной Академии Наук Кыргызской Республики и Ошском государственном университете, по адресу пр. Чуй 265, главный корпус
Национальной Академии Наук Кыргызской Республики, ссылка доступа к видео-конференции -

https://vc.vak.kg/b/d_0-quu-d2e-lwm

, состоится защита диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук Эрназаровой Бактыгул Кочкорбаевны на тему:
«Синтез углеводных производных мочевин с гликозид (тио)амидными связями и компьютерное моделирование связей их структуры со свойствами (физико-химическими и биологическими)» по специальности 02.00.03 – органическая химия.
Научный руководитель: заведующая лабораторией химии и технологии растительных веществ Института химии и фитотехнологий НАН КР, доктор химических наук, профессор Джуманазарова Асылкан Зулпукаровна.
Официальные оппоненты: Байкенова Гульжан Гаусильевна - доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой экологии и оценки Организация Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза (100009, г. Караганда, Республика Казахстан, ул. Академическая 9, Телефон: +7(7212)441674. Сайт: www.keu.kz.);
Мурзагулова Кунназ Баймухановна - доктор химических наук, профессор кафедры химии и технологии органических веществ, природных соединений и полимеров, факультета химии и химической технологии, Казахского национального университета им. аль-Фараби (050040, Республика Казахстан, Алматы, пр. аль-Фараби, 71 Тел. 8 (727) 377-33-33, 8 (727) 377-33-30 Факс +7 (727) 377-33-44 info@kaznu.edu.kz);
Бандаев Сирочиддин Гадоевич - доктор химических наук, профессор кафедры органической и биологической химии Таджикского государственного педагогического университета им. С. Айни (734003, г. Душанбе, проспект Рудаки 121). Ведущая организация: Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (100174, Узбекистан, Ташкент, район Алмазарский, ул. Университет, 4).
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Национальной Академии Наук Кыргызской Республики (720071, г. Бишкек, пр. Чуй 265) и на сайте: http://www.ihftnaskr.kg


Председатель
Диссертационного совета Д 02.21.629
доктор химических наук, профессор Джуманазарова А.З. Дата: 05.09.22 г.
ЦОЙ ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА

КЫДЫРАЛИЕВА АЙТИКАН РАИМЖАНОВНА 2022-жылдын 5-октябрында саат 16.00 дө 720026, Бишкек шаары, И. Раззаков көчөсү, 51 дареги боюнча И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты)
окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча уюштурулган Д 13.20.618 диссертациялык кеңештин жыйынында Кыдыралиева Айтикан Раимжановнанын “И. Бекбоевдин илимий жана педагогикалык-ующтуруучулук ишмердүүлүгү” аттуу темада 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот.

Илимий жетекчи: педагогика илимдеринин доктору, профессор Алимбеков Акматали.
Расмий оппоненттер: педагогика илимдеринин доктору, профессор Асипова Нурбүбү Асаналиевна; педагогика илимдеринин кандидаты, доц. м.а. Каденова Жаннат Токтомаматовна.
Жетектөөчү мекеме: С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин педагогика жана окутуунун технологиялраы кафедрасы.

Диссертация менен И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана Кыргыз билим берүү академиясынын Илимий китепканаларынан таанышууга болот. Дареги: 720026, Бишкек шаары, И. Раззаков көчөсү, 51 жана дискеңештин сайтынан таанышууга болот (www. arabaev. kg).

Код видео конференции:

https://vc.vak.kg/b/132-3bn-fgw-pkn

.

Диссертациялык кеңештин төрайымы,
педагогика илимеринин доктору, профессор Калдыбаева А.Т.
Кийизбаева Чолпон Кудайбергеновна
Илимдин докторунун (кандидатынын) окумуштуулук даражасын алуу үчүн диссертацияны коргоо жөнүндө Жарыя


2022-жылдын 5-октябрында саат 13.00дө Бишкек шаары, Фрунзе көчөсү - 547 дареги боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин алдындагы докторлук (кандидаттык) диссертацияларды коргоо боюнча Д 10.20.616
Диссертациялык кеңештин жыйынында Кийизбаева Чолпон Кудайбергеновнанын 10.01.01 – кыргыз адабияты адистиги боюнча жазылган “ААЛЫ ТОКОМБАЕВДИН ПУБЛИЦИСТИКАСЫ” деген темадагы кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот.

Онлайн шилтеме:

https://vc.vak.kg/b/10--xar-t7o-pyaИлимий жетекчиси: КР УИАнын академиги, филология илимдеринин доктору, профессор Акматалиев Абдылдажан Амантурович
Расмий оппоненттер: филология илимдеринин доктору Тиллебаев Садык Аллаханович
филология илимдеринин кандидаты, доцент Жунусалиева Кундуз Тотоновна
Жетектөөчү уюм: Ош мамлекеттик университетинин кыргыз адабияты кафедрасы. Дареги: 723500, Кыргыз Республикасы, Ош ш., Ленин көч., 331
Диссертация менен КР УИАнын илимий китепканасынан таанышууга болот. Дареги: 720071, Бишкек ш., Чүй проспектиси, 265а
Диссертациялык кеңештин төрагасы,
профессор А.Акматалиев

Дата Мөөр______________ 5-сентябр, 2022-жыл
ДЕМЕШЕВА ГУЛЬМИРА УТЕМИСОВНА 5-октября 2022 года в 13.00 часов на заседании диссертационного совета Д 13.20.618 при Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева и Кыргызской академии образования по адресу: 720026, г. Бишкек, ул. И. Раззакова,
51 состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук Демешевой Гульмиры Утемисовны на тему: “Формирование основ здоровьесберегающей компетентности у детей старшего дошкольного возраста” по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования.

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор Калдыбаева Айчүрөк Токтополотовна.
Официальные оппоненты: доктор педагогических наук, доцент Сардарова Жаннат Исмагуловна; кандидат педагогических наук, профессор Иманалиев Токтобек Тыбынович.
Ведущая организация: кафедра педагогики высшей школы Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына.
С диссертацией можно ознакомиться в Научных библиотеках Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева и Кыргызской академии образования, по адресу: г. Бишкек, ул. И. Раззакова, 51, а также на сайте диссовета (www. arabaev. kg).
Код видео конференции:

https://vc.vak.kg/b/132-3bn-fgw-pkn

.

Председатель диссертационного совета,
доктор педагогических наук, профессор Калдыбаева А.Т.
Табалдыев Кубатбек Шакиевич
Объявление о соискании ученой степени доктора исторических наук


28 сентября 2022 г. в 14.00. часов на заседании диссертационного совета Д.07.21.628 при Институте истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова Национальной академии наук Кыргызской Республики и Кыргызском Национальном университете имени
Ж.Баласагына состоится защита докторской диссертации на основе научного Табалдыева Кубатбека Шакиевича на тему «Эволюция культур древнего и средневекового населения Тянь-Шаня (по данным археологических исследований)» по специальности 07.00.06 – археология.

Научный консультант: доктор исторических наук, профессор Худяков Юлий Сергеевич

Адрес: 720026, г. Бишкек, проспект Чуй 265 «а». 1-й этаж,

Диссертационный зал. Ссылка

// https:vc.vac.kg/b/d_o-wpz-ynr-ojiОфициальные оппонентты: Кожаев (Кожа) Мухтар Бахадырулы, доктор исторических наук, профессор, научный сотрудник научно-исследовательского центра археологии Международного Казахско-Турецкого университета им. Х. А. Ясави, г. Туркестан (Республика Казахстан); Ермоленко Любовь Николаевна, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры археологии Кемеровского государственного университета, г. Кемерово (Российская Федерация);
Таймагамбетов Жакен Кожахметович, доктор исторических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Национального музея Республики Казахстан, г. Нур-Султан (Республика Казахстан)
Ведущая организация: Кафедра археологии, этнографии и музеологии Алтайского государственного университета. 656049, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 61. (Российская Федерация)
С диссертацией в виде научного доклада можно ознакомиться в научных библиотеках Национальной академии наук Кыргызской Республики (720026, г. Бишкек, проспект Чуй 265 «а») и Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына (720033, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 547), а также на сайте Диссертационного совета www.csnaskr.jet.kg.

Заместитель председателя
диссертационного совета, академик Асанканов А.А.
Алтымышова Зухра Амеркуловна Защита диссертации состоится 30 сентября 2022 г. в 13-00 часов на заседании диссертационного совета Д.07.20. 624 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) исторических наук при Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева и
Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына по адресу: г. Бишкек, ул.
Раззакова, 51a. Идентификационный код онлайн трансляции защиты
диссертации:

https://vc.vak.kg/b/d_0-v8c-sok-bto


С диссертацией можно ознакомиться в научных библиотеках Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева (720026, г.
Бишкек, ул. Раззакова, 51 а.) и Кыргызского национального университета им.
Жусупа Баласагына (720033. г. Бишек, ул.Фрунзе 547), а также размещен на сайте диссертационного совета «arabaev.кg».
Автореферат разослан «____»___________ 2022 г.
Ученый секретарь диссертационного совета, доктор исторических наук, доцент А.К.Карыева

Уркумбаева Рахат Аваскановна 23-сентября 2022 года в 16.00 часов на заседании диссертационного совета Д 13.20.618 при Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева и Кыргызской академии образования по адресу: 720026, г. Бишкек, ул. И. Раззакова, 51 состоится защита диссертации на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук Уркумбаевой Рахат Аваскановны на тему: “Научно-педагогическая деятельность Л.А. Шеймана и его роль в становлении методики преподавания русской литературы в кыргызской школе” по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования.
Научный руководитель: доктор филологических наук, доцент Соронкулов Гульжигит Умарович.
Официальные оппоненты: доктор педагогических наук, профессор Панкова Татьяна Витальевна; кандидат педагогических наук, доцент Низовская Ирина Анатольевна.
Ведущая организация: кафедра педагогики Ошского государственного университета.
С диссертацией можно ознакомиться в Научных библиотеках Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева по адресу: г. Бишкек, ул. И. Раззакова, 51 и Кыргызской академии образования по адресу: г. Бишкек, проспект Эркиндик, 25, а также на сайте диссовета (www. arabaev. kg).

Код видео конференции:

https://vc.vak.kg/b/132-3bn-fgw-pkn

.

Председатель диссертационного совета,
доктор педагогических наук, профессор Калдыбаева А.Т.
ЖАКЫПОВА ЗАРИНА ЖАКЫПОВНА
23-сентября 2022 года в 13.00 часов на заседании диссертационного совета Д 13.20.618 при Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева и Кыргызской академии образования по адресу: 720026, г. Бишкек, ул. И. Раззакова, 51 состоится защита диссертации на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук Жакыповой Зарины Жакыповны на тему: «Активизация учебной деятельности студентов педагогических колледжей путем применения контекстных технологий обучения» по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования.
Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор Панкова Татьяна Витальевна.
Официальные оппоненты: доктор педагогических наук, профессор Асипова Нүрбүбү Асаналиевна; кандидат педагогических наук, доцент Джумагулова Гулнур Алпочоева.
Ведущая организация: кафедра педагогики Кыргызско-Турецкого университета «Манас».
С диссертацией можно ознакомиться в Научных библиотеках Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева по адресу: г. Бишкек, ул. И. Раззакова, 51 и Кыргызской академии образования по адресу: г. Бишкек, проспект Эркиндик, 25, а также на сайте диссовета (www. arabaev. kg).

Код видео конференции:

https://vc.vak.kg/b/132-3bn-fgw-pkn

.

Председатель диссертационного совета,
доктор педагогических наук, профессор Калдыбаева А.Т.
КАЛЫБЕК КЫЗЫ ЗАМИРА
Юридика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн коргоо жѳнүндѳ ЖАРЫЯ


2022-жылдын 21-сентябрында саат 14:00дѳ Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын А.А. Алтмышбаев атындагы Философия, укук жана социалдык-саясий изилдөөлөр институтуна, Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетине жана Эл аралык
башкаруу, укук, каржы жана бизнес академиясына караштуу Д 12.20.617 диссертациялык кеңешинин отурумунда 12.00.02 - конституциялык укук, муниципалдык укук адистиги боюнча «Кыргыз Республикасындагы кѳзү азиз адамдардын жана жарандардын укуктук
абалынын конституциялык негиздери» аттуу темадагы юридика илимдеринин кандидаты илимий даражасын изденүүгө сунушталган Калыбек кызы Замиранын диссертациясы корголот. Дареги: 720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй көчѳсү, 265-а, диссертациялык зал (1-кабат)

Илимий жетекчи – юридика илимдеринин доктору, доцент Токтогулов Алмаз Асылбекович.

Расмий оппоненттер: Биринчи расмий оппонент: юридика илимдеринин доктору, профессор Г.К. Кулдышева;
Экинчи расмий оппонент: юридика илимдеринин кандидаты, доцент Ж.А. Бокоев;
Жетектѳѳчү уюм: Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Ж. Абдрахманов атындагы Мамлекеттик башкаруу академиясынын «Мамлекеттик башкаруу жана укук» кафедрасы (720004, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Панфилов кѳчѳсү, 237).
Диссертация менен Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын (720071, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй пр., 265 а), Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян Университетинин (720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Киев көчѳсү, 44)
жана Эл Аралык Башкаруу, Укук, Каржы жана Бизнес Академиясынын (720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Белорус көчѳсү, 6 а) китепканаларынан, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссиясынын: https://nak.kr жана диссертациялык кеңешинин: http://disserlaw.krsu.edu.kg сайтынан таанышууга болот.Жеке конференциянын идентификатору–

https://vc.vak.kg/b/d_1-nri-zxk-ceq


Д 12.20.617 Диссертациялык
кенештин тѳрагасы, Кыргыз Республикасынын
Улуттук илимдер академиясынын академиги, ю.и.д., профессор Арабаев Ч.И.
Сагыналиева Венера Желденовна Юридикалык илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн коргоо жѳнүндѳ Жарыя
2022-жылдын 21 сентябрында саат 10.00дө Кыргыз Республикасынын А.А. Алтымышбаев атындагы Улуттук илимдер академиясынын Философия, укук жана социалдык-саясий изилдөөлөр институтуна, Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетине жана Эл аралык
башкаруу, укук, каржы жана бизнес академиясына караштуу Д 12.20.617 диссертациялык кеңешинин отурумунда 12.00.01-укуктун жана мамлекеттин теориясы жана тарыхы, укук жана мамлекет жөнүндө окуулардын тарыхы адистиги боюнча «Кыргыз Республикасында
конституциялык укуктун калыптануусу жана өнүгүүсү (тарыхый-укуктук аспект)» аттуу темадагы юридика илимдеринин кандидаты илимий даражасын изденүүгө сунушталган Сагыналиева Венера Желденовнанын диссертациясы корголот. Дареги: 720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чуй көч., 265-а, диссертациялык зал (1кабат)

Илимийжетекчи – Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин конституциялык жана административдик укук кафедрасынын башчысы, юридика илимдеринин доктору, профессор Молдоев Эдилбек Эсенович.
Расмийоппоненттер: Биринчи расмий оппонент: юридика илимдеринин доктору, профессор, Кулдышева Гулсара Кенжеевна;
Экинчи расмий оппонент: юридика илимдеринин кандидаты, доцент Карабалаева Салтанат Болотовна;

Жетектѳѳчү уюм: Милициянын генерал-майору Э.А.Алиев атындагы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин академиясынын “Мамлекеттик укуктук тартип” кафедрасы (Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чолпон-Ата көчөсү, 1а, 720083);
Диссертация менен Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Борбордук илимий китепканасынан, дареги: 720071, Бишкек ш., Чүй проспекти, 265-а; Кыргыз-Россия Славян университетинин китепканасынан, дареги: 720021, Бишкек ш., Киев көчөсү, 44; Эл аралык башкаруу, укук, каржы жана бизнес академиясынын китепканасынан, дареги: 720031, Бишкек ш., Белорусская көчөсү 6-а, ошондой эле. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу УАКтын: https://nak.kr сайтынан таанышууга болот.

Жеке конференциянын идентификатору –

https://vc.vak.kg/b/d_1-nri-zxk-ceq


Д 12.20.617Диссертациялык
кеңештин тѳрагасы УИАнын

академиги, ю.и.д., профессор Ч.И. Арабаев
Турдубаев А.Ж. 9 сентября 2022 года в 12:00 часов на заседании Диссертационного совета Д 12.22.648 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) юридических наук в Кыргызском государственном юридическом университете и Академии МВД КР им. генерал-майора
милиции Э.А. Алиева по адресу: г. Бишкек, проспект Чуй, 180 а, конференц-зал (каб. 412) состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Турдубаева Алмаз Жолдошалиевича на тему: «Правовые и организационные основы деятельности органов внутренних дел Кыргызской Республики по обеспечению внутренней безопасности государства» по специальности 12.00.11 – судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности. Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор Керезбеков Канат Керезбекович.
Официальные оппоненты: доктор юридических наук, доцент Маматазизова Нуриля Кубанычбековна; доктор юридических наук, профессор Тыныбеков Сериккали Тыныбекович.
Ведущая организация: кафедра теории и истории государства и права юридического факультета Ошского государственного университета, адрес: г. Ош, ул. Ленина, 331.
С диссертацией можно ознакомиться в научных библиотеках: Кыргызского государственного юридического университета по адресу: 720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 180а и Академии МВД КР имени Э.А. Алиева по адресу: 720083, г. Бишкек, ул. Ч.Валиханова 1а.

Ссылка для подключения :

https://vc.vak.kg/b/122-nx0-xiz-chk

Кубатбек уулу Нарынбек
9 сентября 2022 года в 10:00 часов на заседании Диссертационного совета Д 12.22.648 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) юридических наук в Кыргызском государственном юридическом университете и Академии МВД КР им. генерал-майора милиции
Э.А. Алиева по адресу: г. Бишкек, проспект Чуй, 180 а, конференц-зал (каб. 412) состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Кубатбек уулу Нарынбека на тему: «Административно-правовое регулирование
государственно-частного партнерства в Кыргызской Республике» по специальности 12.00.14 – административное право; финансовое право; информационное право.
Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор Керезбеков Канат Керезбекович.
Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор Жатканбаева Айжан Ержановна; кандидат юридических наук Сыдыгалиева Айнаш Сагыновна.

Ведущая организация: кафедра конституционного, международного права и таможенного дела Евразийской юридической академии им. Д. Кунаева, адрес: г. Алматы, ул. Курмангазы, 107.
С диссертацией можно ознакомиться в научных библиотеках: Кыргызского государственного юридического университета по адресу: 720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 180а и Академии МВД КР имени Э.А. Алиева по адресу: 720083, г. Бишкек, ул. Ч.Валиханова 1а.

Ссылка для подключения :

https://vc.vak.kg/b/122-nx0-xiz-chk


ЭСЕНГЕЛДИ КЫЗЫ АЛТЫНАЙ

ИМАНГАЗИЕВА ОКСАНА УЗАКОВНА

Долонова Гульмира Маматовна

Джакыпова Мээрим Алмазбековна
ОБЪЯВЛЕНИЕ о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук23 сентября 2022 года в 13-00 часов на заседании Диссертационного совета Д 08.22.646 при Кыргызском экономическом университете им. М. Рыскулбекова и Кыргызском государственном университете строительства,
транспорта и архитектуры им. Н. Исанова , по адресу г. Бишкек, ул. Тоголока Молдо, 58, состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических Джакыповой Мээрим Алмазбековны на тему «Социально-
демографические аспекты миграции населения Кыргызской Республики» по специальности 08.00.05- экономика и управление народным хозяйством.
Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор Саякбаева Айганыш Апышевна. Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Атышов Кобогон Атышович, кандидат экономических наук, доцент Конокбаева Дамира Кыясовна.

Ведущая организация: кафедра менеджмента Кыргызского Государственного Технического Университета им. И. Раззакова
С диссертацией можно ознакомиться в научном зале библиотеки КЭУ им. М. Рыскулбекова по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 58; в библиотеке КГУСТА им. Н. Исанова.
по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 34 б.

Ссылка:

https://vc1.vak.kg/b/102-mse-zzg-o48

.

Председатель
диссертационного совета
д.э.н., профессор Чубурова Ж.Т.
МП
Бабосюк Антонина Викторовна
ОБЪЯВЛЕНИЕ о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук


23 сентября 2022 года в 11-00 часов на заседании Диссертационного совета Д 08.22.646 при Кыргызском экономическом университете им. М. Рыскулбекова и Кыргызском государственном университете строительства, транспорта и
архитектуры им. Н. Исанова , по адресу г. Бишкек, ул. Тоголока Молдо, 58, состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических Бабосюк Антонины Викторовны на тему «Развитие
предпринимательства в туристком секторе (на примере Кыргызской Республики» по специальности 08.00.05- экономика и управление народным хозяйством.
Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор Атышов Кобогон Атышович.
Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Дербишева Эльмира Дупеновна, кандидат экономических наук, доцент Саякова Сонунбюбю Шакильевна.

Ведущая организация: кафедра экономических программ и управления Бишкекского государственного университета им. К. Карасаева
С диссертацией можно ознакомиться в научном зале библиотеки КЭУ им. М. Рыскулбекова по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 58; в библиотеке КГУСТА им. Н. Исанова. по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 34 б.

Ссылка:

https://vc1.vak.kg/b/102-mse-zzg-o48

.

Председатель
диссертационного совета
д.э.н., профессор Чубурова Ж.Т.

МП
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 156 157