Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу улуттук аттестациялык комиссиянын 2023-жылдын февраль айындагы диссертацияларды коргоо графиги

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу улуттук аттестациялык комиссиянын 2023-жылдын февраль айындагы диссертацияларды коргоо графиги

№ п.п. Диссертациялык кеңеш Коргоого кирүү үчүн  шилтемелер Күнү жана убактысы Изденүүчүнүн фамилиясы, аты, атасынын аты Окумуштуу даража, илимдин тармагы жана шифр
1 Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетине караштуу Д 10.22.644 диссертациялык кеңеши https://vc1.vak.kg/b/102-tnx-0sb-9mu 01.02.2023

10:00

Акынбекова Айман Усенбаевна 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин доктору
2 Д 02.21.629 при Институте химии и фитотехнологий НАН Кыргызской Республики и Ошском государственном университете https://vc.vak.kg/b/d_0-quu-d2e-lwm 03.02.2023

13:00

Матаипова

Анаркан Кушубаковна

02.00.03 – органическая химия
3 Ош мамлекеттик университети жана Б. Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетине караштуу К 10.22.648 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/102-nue-ms2-yib 17.02.2023

10:00

Чинлода Мадина Сулеймановна 10.02.20 – тектештирме-тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты
4 Диссертационный совет              Д 01.22.652 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) наук при КГТУ им. И. Раззакова и КРСУ им. Б. Ельцина  https://vc.vak.kg/b/012-scz-oh6-lwn

 

17.02.2023

14:00

Ойчуева Бурулгул Рахманбердиевна Кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.05 – механика жидкости, газа и плазмы.
5 М. Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык илим изилдɵɵ университетинин жана Н. Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, унаа жана архитектура университетине караштуу Д 08.22.646 диссертациялык кеңеши https://vc1.vak.kg/b/102-mse-zzg-o48 24.03.2023

13:00

 

Алымбеков Искендер Кенешбекович 08.00.05 — экономика жана эл чарбасын башкаруу боюнча экономика илимдеринин кандидаты
6 Ош мамлекеттик университети жана Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад университетине караштуу Д 05.22.651 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/052-pvt-luj-9ih 28.02.2023

11:00

 

Абдирайимова Назигай Абдинабиевна 01.01.02 – дифференциалдык теңдемелер, динамикалык системалар жана оптималдык башкаруу адистиги боюнча физика-математикалык илимдеринин кандидаты
7 Ош мамлекеттик университети жана Б. Сыдыков атындагы Кыргыз-Ѳзбек университетине караштуу К 08.22.656 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/082-ycm-vdp-yrv

 

 

28.02.2023

13:00

Эргешов Кутпидин Апсатарович 08.00.05 — экономика жана эл чарбасын башкаруу адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты
8 И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясына караштуу Д 13.23.662 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/132-iro-djs-est

 

 

28.02.2023 14:00 Сулайманова Рахат Токтогуловна

 

13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин доктору
9 Д 14.21.636 при Кыргызско-Российском Славянском университете им. Б. Н. Ельцина и Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева

 

https://vc.vak.kg/b/142-zmm-uzh-htf 28.02.2023

13:00

Иманкулова

Асель

Сансызбаевна

доктора медицинских наук по специальности

14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение

10 Ошский Государственный университет Кыргызско-Узбекский Международный университет им. Б.Сыдыкова Диссертационный совет K 08.22.656 https://vc.vak.kg/b/082-ycm-vdp-yrv 28.02.2023

13:00

Эргешов Кутпидин Апсатарович 08.00.05- экономика жана эл чарбасын башкаруу адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасы
11 Ош мамлекеттик университети жана Б. Сыдыков атындагы Кыргыз-Ѳзбек университетине караштуу К 08.22.656 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/082-ycm-vdp-yrv

 

 

28.02.2023

15:00

Усонов Муса Мурзапарович 08.00.05- экономика жана эл чарбасын башкаруу адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты