Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу улуттук аттестациялык комиссиянын 2023-жылдын апрель айындагы диссертацияларды коргоо графиги

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу улуттук аттестациялык комиссиянын 2023-жылдын апрель айындагы диссертацияларды коргоо графиги

к/т№ Диссертациялык кеңештер Коргоого кирүү үчүн шилтемелер Диссертацияларды коргоо күнү жана убактысы Изденүүчүлөрдүн фамилиясы, аты,

атасынын аты

Окумуштуулук даражасы, илимий багыттар, адистиктер
1 И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы жана Б. Н. Ельцин атындагы Кыргыз- Россия Славян университетине караштуу Д 14.22.645 диссертациялык кеңеши https://vc1.vak.kg/b/142-1m6-ncc-pik 06.04.2023

14.00

Юлдашева

Гаухарниса

Ильшатовна

14.01.14 – стоматология адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты

 

2

 

 

 

И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы жана Б. Н. Ельцин атындагы Кыргыз- Россия Славян университетине караштуу Д 14.22.645 диссертациялык кеңеши https://vc1.vak.kg/b/142-1m6-ncc-pik

 

06.04.2023

16.30

Сманалиев

Марат

Дондоевич

14.01.14 — стоматология адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты
3

 

 

 

 

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине, Ош мамлекеттик университетине жана С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетине караштуу Д 25.21.634 диссертациялык кеңеш https://vc.vak.kg/b/252-d42-kt5-ck9

 

 

10.04.2023 ж.

10:00

Чотиев Жыргалбек Базарканович

 

25.00.36 – геоэкология адистиги боюнча география илимдеринин кандидаты

 

4

 

 

 

 

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине, Ош мамлекеттик университетине жана С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетине караштуу Д 25.21.634  диссертациялык кеңеш https://vc.vak.kg/b/252-d42-kt5-ck9

 

 

10.04.2023 ж.

14:00

Шахман Ертаргын Тойганулы

 

25.00.24 – экономикалык, социалдык, саясий жана рекреациялык география адистиги боюнча география илимдеринин кандидаты
5 Б. Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети жана И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына караштуу Д 14.21.636 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/142-zmm-uzh-htf 11.04.2023

13.00

Айталиева

Рами

Руслановна

14.02.03 — коомдук саламаттык жана саламаттыкты сактоо адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты
6

 

 

 

Б. Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети жана И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына караштуу Д 14.21.636 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/142-zmm-uzh-htf

 

11.04.2023

15.00

Омукеева

Гулина

Кубанычбековна

14.02.03 — коомдук саламаттык жана саламаттыкты сактоо адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты
7 Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин «Алдын алуучу медицина» Илимий өндүрүштүк бирикмеси жана ОИӨК Кыргызстан Эл аралык университетине караштуу Д 14.21.635 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/d_1-8gx-uox-g1o

 

11.04.2023

14.00

Закирова

Жыпаргул

Сатаралиевна

14.01.09 — жугушту оорулар адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты

 

 

8 Эл аралык жогорку медицина мектеби, тең уюштуруучулар И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы жана Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Энени жана баланы коргоо улуттук борборуна караштуу Д 14.22.654 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/142-bfw-jbt-k7a 14.04.2023

13.00

Тойчуева

Гулнара

Рахманбековна

14.01.08 – педиатрия адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты
9 И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, Б. Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети жана Эл аралык жогорку медициналык мектебине караштуу Д 14.21.637 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/d_1-k9i-rma-9tg 25.04.2023

14.00

Алдашукуров

Ырысбек Абдыжапарович

14.03.03 — патологиялык физиология адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты
10 Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Биология институту жана К. Тыныстанов атындагы Ыссык-Көл мамлекеттик университетине караштуу Д 03.21.638 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/032-exo-dvu-vvu 27.04.2023

15.00

Бексултанова

Айзада

Маршековна

03.02.01 — ботаника адистигибоюнча биология илимдеринин кандидаты
11

 

Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетине караштуу 10.22.644 диссертациялык кеңеши https://vcl.vak.kg/b/102-tnx-0sb-9mu 28.04.2023

10:00

Токтосунова Айдың Мамасадыковна 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты
12 М. Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университети жана И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине караштуу Д 08.22.646 диссертациялык кеңеши  диссертациялык кеңеши https://vc1.vak.kg/b/102-mse-zzg-o48

 

28.04.2023

11:00

Мааданбекова Майрамкул Жоломановна 08.00.05 – экономика жана эл чарбасын башкаруу адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты
13 И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясына караштуу Д 13.23.662 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/132-iro-djs-est. 28.04.2023

13:00

Абдуллаев Маматсабыр Турганбаевич 13.00.01 — жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы, 13.00.04 — дене-тарбиянын, спорттук машыгуунун, ден-соолукту чыңдоо жана адаптивдүү дене-тарбиясынын теориясы жана методикасы адистиктери боюнча педагогика илимдеринин кандидаты
14 М. Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университети жана И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине караштуу Д 08.22.646 диссертациялык кеңеши https://vc1.vak.kg/b/102-mse-zzg-o48 28.04.2023

13:00

Назекова Минара

Толомушовна

08.00.10 – финансы, акча жүгүртүү жана кредит адистиги боюнча   экономика илимдеринин кандидаты
15 Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын  А. А. Алтмышбаев атындагы Философия, укук жана социалдык-саясий изилдөөлөр институту жана Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине караштуу Д 09.22.657 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/092-awn-tnx-ylr 28.04.2023

13:00

Смакова Зауре Нигметкызы 17.00.02 — музыка искусствоcу адистиги боюнча искусство таануунун кандидаты
16 Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетине караштуу Д 10.22.644 диссертациялык кеңеши https://vc1.vak.kg/b/102-tnx-0sb-9mu   28.04.2023

14:00

Касымбекова Нурида Жумагуловна 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты

 

17 Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети

милициянын генерал-майору Э.А. Алиев атындагы КР ИИМ Академиясы

д 12.22.648 диссертациялык кеңеши

https://vc.vak.kg/b/122-nx0-xiz-chk

 

28.04.2023

14:00

Эсенбекова Асии Таштанбековна 12.00.11 – сот бийлиги, прокурордук көзөмөл, укук коргоо ишмердүүлүн уюштуруу
18 И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университет жана Кыргыз билим берүү академиясына караштуу Д 13.23.662 диссертациялык кеңеши https://vc.vak.kg/b/132-iro-djs-est

 

28.04.2023

16:00

Акматова Уларкан Жидебаевна 13.00.01 — жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты