Диссертации

Диссертации

Код ДС Ф.И.О. Тема диссертации Ученный степень Дата
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту Осмонова Наргүл Ыманалиевна К.ОСМОНАЛИЕВДИН “К£ЧМ£НД£Р КАГЫЛЫШЫ” РОМАНЫНДАГЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН СЕМАНТИКА-СТИЛИСТИКАЛЫК ТАБИЯТЫ Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2013-07-08 00:00:00
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети Кыргыз тили кафедрасы Кол жазма укугунда УДК: 809.434.1 (575.2) (043.3) Анапияева Асел Абдысатаровна Кыргыз тилиндеги 1980-жылдан кийинки неологизмдер (басма сөз материалдары боюнча) Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2013-07-03 00:00:00
ЖУСУП БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ Ч.АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ УСТАБАЕВА ГҮЛНАР КАРЫПБЕКОВНА К.АРТЫКБАЕВДИН АДАБИЙ-СЫНЧЫЛЫК ЧЕБЕРЧИЛИГИ Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясы 2013-05-03 00:00:00
КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И. АРАБАЕВА ИСЛАМОВ МАРАТ КАИЫРХАНОВИЧ История социально-правового положения населения Западного Казахстана в 60-х годах ХІХ - начале ХХ века Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 2015-07-02 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ УМАРОВ ТАЛАНТ НУРДИНОВИЧ БОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРДИ ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЛАР АРКЫЛУУ ОКУУЧУЛАРДЫ АДЕПТИК ЖАКТАН ТАРБИЯЛООГО ДАЯРДОО Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ 2015-09-01 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ХАЛИЛОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (на материалах Кыргызской Республики) Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 2015-12-16 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ К. КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ ЗЕЙНЕП СӨЗЖҮ БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН ОКУУЧУЛАРЫНЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ЗЭЭНДҮҮЛҮГҮН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ 2016-05-18 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРЩЩ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТИРЛИГИ Ош мамлекеттик университети БОРОНБАЕВ АЖИМАМАТ ЖУСУПОВИЧ «Рухий жаъылануунун тарыхый-философиялык экспликациясы» 2013-09-09 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРΥΥ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ ТАРЫХ ЖАНА МАДАНИЙ МУРАСТАР ИНСТИТУТУ Сабиров Рысбек Келдибекович КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КЫТАЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКАСЫ МЕНЕН САЯСИЙ-ЭКОНОМИКАЛЫК КЫЗМАТТАШУУСУНУН ӨНΥГΥΥСΥНΥН ТАРЫХЫЙ АНАЛИЗИ (1992–2010-жж.) Тарых илимдеринин кандидаты даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2013-01-07 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК ЮРИДИКАЛЫК АКАДЕМИЯСЫ Диссертациялык кеңеш Д.12.14.490 САБЫРОВА КУНДУЗ ЖУМАДИЛОВНА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖОЛ КЫЙМЫЛЫНЫН КООПСУЗДУГУН КАМСЫЗ КЫЛУУ: УКУКТУК ЖӨНГӨ САЛУУНУН ТЕОРИЯСЫ ЖАНА ПРАКТИКАСЫ Юридика илиминин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2015-10-25 00:00:00
Министерство образования и науки Кыргызской Республики Университет экономики и предпринимательства На правах рукописи УДК 36:368 (368.4) (368.4153) Исманов Жыргалбек Боронбаевич Региональные аспекты управления пенсионным обеспечением в условиях солидарной системы социального страхования Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 2015-10-15 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Диссертационный совет К.08.15.510 Пулатова Гулнара Тулановна Совершенствование структурных изменений экономики и их влияние на социальное развитие региона (на примере Жалал-Абадской области) ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата экономических наук 2015-11-02 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Кол жазма укугунда УДК: 809.41.434.1(575.2)(043.3) Кабылов Тойчубек Бекмуратович ИМПЕРАТИВДИН ЛИНГВИСТИКАЛЫК МААНИ-МАҢЫЗЫ Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасы үчүн жазылган диссертация 2013-04-24 00:00:00
Кыргыз Республикасынын Билим берїї жана илим министрлиги Ош мамлекеттик университети Чет тилдер жана маданий аралык коммуникациялар кафедрасы Амиралиев Семетей Манасович ТИЛДИН МЕНТАЛДЫК СЕМАНТИКАСЫНДАГЫ КИНОЛОГИЯЛЫК КОНЦЕПТТЕР филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу їчїн илимий доклад тїрїндєгї диссертация 2015-02-11 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ ЖАНА И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Д 13.11.022 диссертациялык кеңеши МУКАМБЕТОВА АЙГУЛЬ САДЫРБАЕВНА ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ МЕКЕМЕЛЕРДЕ КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУУНУ ИННОВАЦИЯЛООНУН ИЛИМИЙ-ТЕОРИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ Педагогика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2013-05-19 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ ФИЛОСОФИЯ ЖАНА САЯСИЙ - УКУКТУК ИЗИЛДӨӨЛӨР ИНСТИТУТУ Б.Н.ЕЛЬЦИН атындагы КЫРГЫЗ-РОССИЯЛЫК СЛАВЯН УНИВЕРСИТЕТИ Диссертациялык кеңеш Д.09.14.003 АБЫЛКАСЫМОВА ГУЛЬНАЗ АБАСОВНА КЫРГЫЗДАРДЫН МАКАЛ-ЛАКАПТАРЫНЫН ФИЛОСОФИЯЛЫК МАҢЫЗЫ Философия илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2015-09-01 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ К.08.12.024 Макыев Акылбек Толошевич Проблемы развития современных миграционных процессов Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 2014-03-26 00:00:00
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Институт экономики им. акад. Дж. Алышбаева На правах рукописи УДК 33.338(575.2)(043.3) КАСЕЙИНОВ КУБАТ УСЕНКУЛОВИЧ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (на материалах Кыргызской Республики) ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата экономических наук 2014-03-24 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН Т/ШТ/К БЪЛ/М/ ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Кол жазма укугунда УДК: 351.71: 347.736 АБДЫЛДАЕВА Канзада Абдылдаевна Кыргыз Республикасындагы айыл өкмөтүнүн конституциялык-укуктук макамы Адистиги: 12.00.02 – конституциялык укук, муниципиалдык укук Юридика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ 2014-04-23 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ Философия жана саясий-укуктук изилдөө институту Кол жазма укугунда УДК 342. 1 (575.2) (043.3) СОТТИМКУЛОВ МУРОТАЛИ АКИЛБЕКОВИЧ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖАРАНДЫКТЫ УКУКТУК ЖѲНГѲ САЛУУ: ТАРЫХЫЙ - УКУКТУК ТАЛДОО Юридика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2015-06-19 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ И. КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ Кол жазма укугунда УДК 37: 371.3:57 ЙЫЛДЫЗ ТЕКИН ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЕКТЕПТЕРИНДЕ ОКУУЧУЛАРДЫ МЕКЕНЧИЛДИККЕ ТАРБИЯЛООНУН ТАРЫХЫ ЖАНА ӨНҮГҮШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ 2015-03-12 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ ЖАНА МАДАНИЯТ МИНИСТИРЛИГИ ЖУСУП БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ Сагидаева Салтанат Ариповна КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНЫН ТАРЫХЫН ИЗИЛДӨӨНҮН ЭТАПТАРЫ (40–80-ЖЫЛДАР) Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2021-01-21 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН Ч. АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ Ж. БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ К. КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ Диссертациялык кеңеш Д 10.18.575 Акматова Венера Сайпидиновна “МАНАС” ЭПОСУ ЖАНА КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНДАГЫ ИДЕЯЛЫК КҮРӨШ (ХХ КЫЛЫМ) Филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган д и с с е р т а ц и я 2019-12-18 00:00:00
КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Ж. БАЛАСАГЫНА На правах рукописи УДК 338.83:368 (575.2) Баймурзаева Назгуль Сатыбалдыевна СТРАХОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ АКТИВИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 2019-12-20 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БИШКЕКСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К. КАРАСАЕВА На правах рукописи 378.02 14.35.07 УМИРБЕКОВА АЙЗАТ КАМПИТОВНА ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ПОДХОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ И ОБУЧЕНИИ Диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук 2020-01-07 00:00:00
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ, ПРАВА И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ им. А. А. АЛТМЫШБАЕВА БИШКЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. К. КАРАСАЕВА ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д. 09.19.591 Бейшенова Айсулуу Тилековна ДИХОТОМИЯ «ВОСТОК – ЗАПАД»: НОВЫЕ РЕАЛИИ И ПАРАДИГМЫ Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук 2020-08-19 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК ЮРИДИКАЛЫК АКАДЕМИЯСЫ Д 12.19.592 Диссертациялык кеңеши Жээналиев Алмаз Жээналиевич КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ АТМОСФЕРАЛЫК АБАНЫ УКУКТУК КОРГОО Юридика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2019-06-27 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Ж.БАЛАСАГЫНА АКАДЕМИЯ МВД ИМ. ГЕНЕРАЛА - МАЙОРА Э.А.АЛИЕВА Диссертационный совет Д. 12.18.567 ТОКТОРОВ АЛТЫНБЕК ЭГЕМБЕРДИЕВИЧ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук 2019-05-02 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Ж.БАЛАСАГЫНА АКАДЕМИЯ МВД ИМ. ГЕНЕРАЛА - МАЙОРА Э.А.АЛИЕВА Диссертационный совет Д. 12.18.567 МАДМАРОВА ЭЛЬНАРА АБДУВАЛИЕВНА ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ: УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук 2019-05-02 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Ж. БАЛАСАГЫНА АКАДЕМИЯ МВД КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА МИЛИЦИИ Э.А. АЛИЕВА Диссертационный совет Д. 12.18.567 АБЛАБЕКОВА НАРГИЗА МУРАТБЕКОВНА ПОТЕРПЕВШИЙ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 2019-05-14 00:00:00
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 88 89