Диссертации

Диссертации

Код ДС Ф.И.О. Тема диссертации Ученный степень Дата
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ С.НААМАТОВ АТЫНДАГЫ НАРЫН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Бейшеналиева Уулкан Үсөнбековна МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫН НЕГИЗИНДЕ СТУДЕНТТЕРДИН МААЛЫМАТТЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ Педагогика илиминин кандидаты илимий даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2014-12-13 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ МИРЗО УЛУГБЕКА Мураталиева Насиба Хамидовна Личностная ориентация будущих учителей начальных классов ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата психологических наук 2014-01-25 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ АРСТАНБЕКОВА НУРЖАН БАТЫРОВНА ХИМИЯНЫ ОКУТУУДА КОМПЬЮТЕРДИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУНУН ДИДАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ 2014-05-10 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ ТАРЫХ ЖАНА МАДАНИЙ МУРАС ИНСТИТУТУ Усубалиева Айнура Садановна Кыргыздардагы адамдын өмүр сүрүү циклине байланыштуу каада-салттар (Талас облусунун мисалында) Тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн жазылган д и с с е р т а ц и я 2015-01-07 00:00:00
Кыргыз Республикасынын билим жана илим министрлиги УИАнын Ч.Айтматов атындагы тил жана адабият институту К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети Б.Н.Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети Д. 10.13.014 Диссертациялык кеңеш Айдогмуш Эрдал ТҮРК ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ ЗООНИМДЕР Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн жазылган диссертация 2014-06-08 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ К.КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗ ТИЛ ИЛИМИ КАФЕДРАСЫ Д.10.13.014 диссертациялык кеңеши ТУЗЖУ КЕРИМ ТҮРК ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ ОМОНИМДЕРДИН САЛЫШТЫРМА ЛИНГВИСТИКАЛЫК ПАРАДИГМАСЫ Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациялык иш 2014-06-09 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ ФИЛОСОФИЯ ЖАНА САЯСИЙ-УКУКТУК ИЗИЛДӨӨЛӨР ИНСТИТУТУ ЖУНУШОВА ГҮЛКАЙЫР МЫРЗАБЕКОВНА КЫРГЫЗ АДАБИЙ СЫНЫНЫН ӨНҮГҮШҮНӨ ФИЛОСОФИЯЛЫК-ЭСТЕТИКАЛЫК АНАЛИЗ Философия илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2014-06-29 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И. АРАБАЕВА Диссертационный совет Д 13.11.022 БАЙСАЛБАЕВА КУЛЯШ НАРЗИЛДАЕВНА МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 2013-12-11 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Д 13.13.008 диссертациялык кеңеши МАТИКЕЕВ ТАЛАНТБЕК КУРМАНАЛИЕВИЧ ПЕДАГОГИКАЛЫК КАДРЛАРДЫ ДАЯРДОО СИСТЕМАСЫНДА БОЛОЧОК МЕКТЕП МУГАЛИМДЕРИНИН БАШКАРУУЧУЛУК МАДАНИЯТЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ 2014-03-10 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ К.ТЫНЫСТАНОВ АТЫНДАГЫ ЫСЫК-КӨЛ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Д 13.13.008 диссертациялык кеңеши АКБУЛУТ МУТЛУ ЖАҢЫ ТИПТЕГИ МЕКТЕПТЕРДЕГИ ОКУУЧУЛАРДЫН ТААНЫП-БИЛҮҮЧҮЛҮК КЫЗЫГУУСУН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ 2014-02-21 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДЖАЛАЛ-АБАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ Дарбанов, Буркутбай, Ерматович ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ РЕЧЕВОСПРИЯТИЯ (на материале лингвоэтнокультурного пространства Кыргызстана) Диссертация на соискание учёной степени доктора филологических наук 2013-06-04 00:00:00
КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И АРАБАЕВА ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ: Д. 07.13.013 КЕЛДИБЕКОВ АЛИШЕР ДАНЫШМАНОВИЧ ОБЩЕСТВЕННО – ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СУВЕРЕННОГО КЫРГЫЗСТАНА (2005 – 2010 гг.) ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата исторических наук 2014-04-28 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН ТАРЫХ ЖАНА МАДАНИЙ МУРАС ИНСТИТУТУ Ж.БАЛАСАГЫН атындагы КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ И.АРАБАЕВ атындагы КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Диссертациялык кеңеш Д.07.13.013 Байдилдеев Жумагул Рыскулбекович КЫРГЫЗСТАНДАГЫ 1937–1938-ЖЫЛДАРДАГЫ САЯСИЙ КУУГУНТУКТООЛОР ЖАНА АНЫН КУРМАНДЫКТАРЫ Тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук илимий даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ 2007-01-12 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЗАХСКО-ТУРЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Х.А.ЯСАВИ КАСИМБЕКОВА БАРШАГУЛ АНАРБАЕВНА ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПОДРОСТКОВ ПОСРЕДСТВОМ КАЗАХСКОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 2013-02-17 00:00:00
КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.АРАБАЕВА НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ИМЕНИ Ч.АЙТМАТОВА Диссертационный совет Д 10.11.028 ЖИЛКУБАЕВА АМАНТАЙ ШАЙМАРДАНОВНА ЛЕКСИКА ПИТАНИЯ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности: 2013-01-20 00:00:00
Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети Нуралиева Мимоза Туратбековна Академик Б. М. Юнусалиевдин лингвистикалык концепциялары Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2013-01-18 00:00:00
Министерство образования и науки Кыргызской Республики Ошский государственный университет Келдибекова Аида Осконовна Дидактические основы подготовки будущего учителя математики к осуществлению профориентационной работы со школьниками Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 2013-01-13 00:00:00
Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы тил жана адабият институту Х.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети Б.Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университети Кенжебаев Даирбек Орунбекович Котормонун илимий-теориялык жалпы маселелери (лингвистикалык аспект) Филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациялык иш 2014-06-14 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. АРАБАЕВА Диссертационный совет Д 13.13.007 НУРМАТОВ АЗИЗ МИДИНОВИЧ ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ В V-IX КЛАССАХ (ШКОЛЫ С КЫРГЫЗСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ) ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 2014-05-13 00:00:00
Министерство образования и науки Кыргызской Республики Кыргызский Национальный Университет имени Ж.Баласагына Жакыпбеков Жаныбек Историография социально-экономической и политической истории Кыргызстана во второй половине ХIХ - начале XX вв. Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук 2013-04-29 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НАРЫНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.НААМАТОВА ИСРАИЛОВ ЭРИК МУКАШЕВИЧ ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ (на материалах Нарынской области) Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 2015-09-03 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Ж.БАЛАСАГЫНА ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д.23.15.508 АЖЫМАМБЕТОВА НАЗГУЛЬ КАЧКЫНОВНА ПОЛИТИЧЕСКАЯ СУБЪЕКТНОСТЬ КЫРГЫЗСКОЙ РЕС-ПУБЛИКИ В КОНТЕКСТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук 2015-04-29 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ Чыњгыз Айтматов атындагы Тил жана адабият институту Бокешова Максатгүл Турганалиевна У. АБДУКАИМОВДУН КОТОРМОЧУЛУК ЧЕБЕРЧИЛИГИ Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу ‰ч‰н жазылган диссертация 2015-06-23 00:00:00
КЫРГЫЗРЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ ФИЛОСОФИЯ ЖАНА САЯСИЙ-УКУКТУКИЗИЛДӨӨЛӨР ИНСТИТУТУ Б.ЕЛЬЦИН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ-РОССИЯЛЫК СЛАВЯН УНИВЕРСИТЕТИ Диссертациялык кеңешД.09.14.ОО3 ТАГАЕВ БЕГАЛЫ Ч.АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫНДАГЫ НАЗИКТИК МАСЕЛЕСИ философия илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясы 2015-05-26 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Асанбекова Джамиля Жекшеналиевна ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 2015-06-18 00:00:00
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Тарых жана маданий мурастар институту Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети Диссертациялык кеңеш Д.07.13.015 Субакожоева Чолпон Темирбековна КЫТАЙ КЫРГЫЗДАРЫНДАГЫ «МАНАС» ЭПОСУНУН ВАРИАНТТАРЫНЫН САКТАЛУУСУ ЖАНА ЭТНОГРАФИЯЛЫК МААЛЫМАТТАРЫ (КЫЗЫЛ-СУУ КЫРГЫЗДАРЫНЫН МИСАЛЫНДА) Тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2015-06-27 00:00:00
Ж. БАЛАСАГЫН атындагы КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ АЛЫМКУЛОВ БЕГИЖАН НОМАНЖАНОВИЧ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ТУРУКТУУ ӨНҮКТҮРҮҮ КОНЦЕПЦИЯСЫНЫН СОЦИАЛДЫК-САЯСИЙ НЕГИЗДЕРИ Саясий илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденүүгө диссертация 2015-11-30 00:00:00
Ж. БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ УЛУТТУК УНИВЕСТИТЕТИ ЖАНА ТАРЫХ ЖАНА МАДАНИЙ МУРАС ИНСТИТУТУ Диссертациялык кеңеш ___________ Тентигул кызы Назира КЫРГЫЗДАРДЫН САЛТТУУ ДАРЫГЕРЧИЛИГИ (XIXкылымдын аягы - XX кылымдын башы) Тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган Д И С С Е Р Т А Ц И Я 2015-05-28 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БИШКЕКСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. К. КАРАСАЕВА ДООЛОТАЛИЕВА ГУЛЬАЙМ СЕЙИТОВНА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-КЫРГЫЗОВ СЕМАНТИКЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 2015-10-27 00:00:00
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Ош мамлекеттик университети Кыргыз тили илими кафедрасы Элчиев Жаанбай Сүйлөмдүк келки маанилердин типтери жана түрлөрү филология илимдеринин доктору илимий даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2015-08-26 00:00:00
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 88 89