Диссертации

Диссертации

Код ДС Ф.И.О. Тема диссертации Ученный степень Дата
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИММИНИСТРЛИГИ КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Исираилова Акдана Маматалиевна Техникалык жогорку окуу жайларынын полиэтникалык топторунда студенттерди кыргызча сүйлөшүү этикетине үйрөтүүнүн илимий-методикалык негиздери Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулукдаражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2004-08-26 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ КАСЫМАЛИЕВ МУРАТБЕК УСОНАКУНОВИЧ ОРТО МЕКТЕПТЕ КОМПЬЮТЕРДИК ТЕХНОЛОГИЯНЫ КОЛДОНУП ОКУУЧУЛАРДЫН ОКУУ ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨРҮН ЖЕКЕЛЕШТИРИП ЖАНА ДИФФЕРЕНЦИЯЛАП ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ Педагогика илимдеринин кандидаты илимий даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2016-06-21 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРYY ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ ЖАНА МУСАЕВА ВЕНЕРА ИНЯТОВНА КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУУДА ЧЕЧЕНДИК КЕПКЕ (РИТОРИКАГА) YЙРӨТYYНYН ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ (5-11-кл.) Педагогика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2014-11-20 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ Ош мамлекеттик университети Д 13.11.022 диссертациялык кеңеши ОМАРАЛИЕВА ЗУМИРАТ ИСМАЙЫЛОВНА БОЛОЧОК ФИЗИКА МУГАЛИМДЕРИН МЕКТЕПТЕ ДИФФЕРЕНЦИРЛЕП ОКУТУУНУ ИШКЕ АШЫРУУГА ДАЯРДОО Педагогика илимдеринин кандидаты деген окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ ОМОРОВ ШЕРМАМАТ ДУБАНАЕВИЧ ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРАКТИКА УЧУРУНДА БОЛОЧОКТОГУ МАТЕМАТИКА МУГАЛИМДЕРИНИН КЕСИПКЕ КАЛЫПТАНУУСУНУН ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2014-07-03 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ Ж. БАЛАСАГЫН атындагы КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ САЛИЕВА ГҮЛЖАН АЛТЫНБЕКОВНА ХИМИЯ АДИСТИГИНДЕГИ СТУДЕНТТЕРДИН КЕСИПТИК ДАЯРДЫГЫНЫН МАТЕМАТИКАЛЫК ТҮЗҮҮЧҮСҮН МОДЕЛДЕШТИРҮҮНҮН ДИДАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулукдаражасынизденипалууүчүнжазылган диссертация 2016-06-21 00:00:00
Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги И. Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик университети СЕЙТАЛИЕВА ЭЛЬМИРА САГЫНБЕКОВНА «БАШТАЛГЫЧМАТЕМАТИКАНЫНТЕОРИЯЛЫКНЕГИЗДЕРИ» КУРСУНОКУТУУДАСТУДЕНТТЕРДИНӨЗ АЛДЫНЧАИШМЕРДҮҮЛҮГҮНӨНҮКТҮРҮҮНҮНИЛИМИЙ-ПЕДАГОГИКАЛЫКӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2016-06-21 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ Диссертациялык иш Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун методикасы кафедрасында аткарылды. СУРАНАЛИЕВА КАНЫМГҮЛ КАЛЫБЕКОВНА КЫРГЫЗ ОРТО МЕКТЕПТЕРИНДЕ Т.САТЫЛГАНОВДУН ӨМҮРҮ, ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫН ИНТЕРАКТИВДҮҮ ОКУТУУНУН НЕГИЗДЕРИ ДИССЕРТАЦИЯ 2016-06-21 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ М.М. АДЫШЕВ АТЫНДАГЫ ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ СУРАНОВА НАЗИГУЛ РАИМКУЛОВНА КОЛЛЕДЖДЕРДЕ КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУУДА ТЕКСТТИ КОЛДОНУУНУН МЕТОДИКАСЫ Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2015-01-12 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ НЕГИЗДЕРИ ҮКҮЕВА БҮШАРИПА КОЖОЯРОВНА ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА СТУДЕНТТЕРДИН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК АКТИВДҮҮЛҮГҮН ЖОГОРУЛАТУУНУН ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ Педагогика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуучу диссертация 2016-06-23 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ ЖАНА И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Д 13. 13.007 диссертациялык кеңеши ШЕРАЛИЕВА АНАРА ЖОЛДОШБЕКОВНА КЫРГЫЗ ОРТО МЕКТЕПТЕРИНДЕ ФОЛЬКЛОРДУ ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ (V-VI класстардын мисалында) Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2016-06-21 00:00:00
ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮО НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОРОЗОВ АСЫЛБЕК АБДЫБАХАПОВИЧ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ОБЛАСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 2015-07-20 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ К.Ш.ТОКТОМАМАТОВА ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Межгосударственный диссертационный совет К.08.17.564 ХОДЖИЕВ ГУФРОН ХОДЖИКУРБОНОВИЧ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕС- ПЕЧЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (на материалах Республики Таджикистан) ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата экономических наук 2018-10-09 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ К.Ш. ТОКТОМАМАТОВА ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Межгосударственный диссертационный совет К 08.17.564 Джумабеков Арсланбек Масалбекович Совершенствование деятельности таможенных органов в управлении внешней торговлей Кыргызской Республики Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 2018-10-11 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА Диссертационный совет Д. 12.18.570 Жанибекова Лариса Таштемировна КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА КАК СУБЪЕКТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 2018-08-21 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ Ж.БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ АБДЫКАДЫРОВА ГУЛСААДА КОЧКОНБАЕВНА АДАБИЯТ ОКУУ КУРСУНДА ЭПОСТОРДУ ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ («ЭР ТӨШТҮК», «ЭР ТАБЫЛДЫ») Педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация 2018-10-07 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Жунусова Динара Абдалимовна ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 2018-10-02 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Бекташова Кишимжан Бекташовна ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 2018-10-02 00:00:00
КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. ЖУСУПА БАЛАСАГЫНА Экономический факультет Кафедра экономики Сулайманова Бактыгуль Женишевна Проблемы инвестирования в человеческий капитал Кыргызской Республики Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 2018-10-03 00:00:00
АСКАР КЫЗЫ ЖЫЛДЫЗ 2018-10-08 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРИЛИГИ ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Ташкулова Курманжандатка Искендербековна ЭГЕМЕНДҮΥ КЫРГЫЗСТАНДА ПАРЛАМЕНТТИН КАЛЫПТАНУУСУ ЖАНА ӨНҮГΥҮСΥ: ТАРЫХЫЙ–УКУКТУК ИЗИЛДӨӨ Юридикалык илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ 2017-10-30 00:00:00
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ МИНИСТРЛИГИ И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети Профессор Т. К. Ахматов атындагы кыргыз тили жана аны окутуунун технологиялары кафедрасы ИБРАГИМОВА ТУРСУНАЙ ГАЛБАЕВНА КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ ЭКИ ТУТУМДУУ ЖАЛАҢ СҮЙЛӨМДӨРДҮН СЕМАНТИКАЛЫК СТРУКТУРАСЫ 2018-01-15 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА АКАДЕМИЯ МВД КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА МИЛИЦИИ Э. А. АЛИЕВА Диссертационный совет Д 12.12.017 ОРОЗОВ БАКТИЯР САЙПИДИНОВИЧ Процессуальная деятельность суда в состязательном уголовном судопроизводстве Кыргызской Республики Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 2014-02-25 00:00:00
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КР ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЖУСУПА БАЛАСАГЫНА Доолбекова Жылдыз Бекболотовна ТРАДИЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КЫРГЫЗОВ (на примере мургабских кыргызов в середине XIX –начале XX вв.) Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 2016-01-25 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.РЫСКУЛБЕКОВА ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д 08.15.521 Орозалиева Акима Султановна НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ УГЛУБЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ (на материалах Кыргызской Республики) Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 2016-01-21 00:00:00
КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Дононбаева Анна Александровна КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук 2015-12-28 00:00:00
Министерствообразования инауки Российской Федерации Министерствообразования инауки Кыргызской Республики Кыргызско-Российский Славянский университет КОЙЧУЕВ БАХТИЯР ТУРАРОВИЧ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ: ИСТОРИЯ РУССКОГО ДИСКУРСА Диссертация на соискание учёной степени доктора филологических наук 2015-05-18 00:00:00
КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Ормушева Мээрим Айдарбековна ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук 2015-05-18 00:00:00
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Кенжетаева Мариям Джановна КОНЦЕПЦИИ И ПРАКТИКИ «ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПРАВОСУДИЯ» В УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 2015-12-17 00:00:00
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ» КООМБАЕВ АБДИШ АБАЗОВИЧ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ (по материалам Кыргызской Республики и Российской Федерации) Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук 2014-06-24 00:00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 88 89