ЖОЛДОШБАЕВА ЫКЫБАЛ КАПАРОВНА

ЖОЛДОШБАЕВА ЫКЫБАЛ КАПАРОВНА


Ф.И.О.ЖОЛДОШБАЕВА ЫКЫБАЛ КАПАРОВНА
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ЖАЛАЛ АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
ТемаБолочок мугалимдин лингводидактикалык компетенттүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык шарттары
Ученый степеньПедагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительРаимкулова А.С.
Ученый степень руководителяпедагогика илиминин доктору, профессор
Учредители
Дата2017-04-10 00:00:00
Диссертация