ЖАМАНБАЕВА КАНЫМЖАН КЕ Ӊ ЕШОВНА

ЖАМАНБАЕВА КАНЫМЖАН КЕ Ӊ ЕШОВНА


Ф.И.О.ЖАМАНБАЕВА КАНЫМЖАН КЕ Ӊ ЕШОВНА
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН Ч. АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ
ТемаКОРГООЛ ДОСУ УУЛУНУН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫНДА САЛТТУУЛУКТУН УЛАНТЫЛЫШЫ ЖАНА ӨЗДҮК ЧЕБЕРЧИЛИК
Ученый степеньФилология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган д и с с е р т а ц и я
Научный руководительА.Акматалиев
Ученый степень руководителяф.и.д., проф.
Учредители
Дата2017-04-11 00:00:00
Диссертация