Загрузка...

Усмамбетов Баяман Жунушбекович

Усмамбетов Баяман Жунушбекович


Ф.И.О.Усмамбетов Баяман Жунушбекович
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҤҤ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ К. КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН Ч.АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
ТемаМАХМУД КАШКАРИНИН “ДИВАНУ ЛУГАТ ИТ-ТҤРК” ЭМГЕГИНДЕГИ БУЮМ -ТАЙЫМДАРГА, КУРАЛ-ЖАБДЫКТАРГА БАЙЛАНЫШТУУ СӨЗДӨР ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛИНЕ БОЛГОН КАТЫШТЫГЫ
Ученый степеньФилология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациялык иш
Научный руководительУсубалиев Бейшенбай Шеңкеевич
Ученый степень руководителяфилология илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2017-10-17 00:00:00
Диссертация