Токтоматова Алтынай Сопубековна

Токтоматова Алтынай Сопубековна


Ф.И.О.Токтоматова Алтынай Сопубековна
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ КЫРГЫЗСТАН ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ ЛИНГВИСТИКА КАФЕДРАСЫ
ТемаС.ЭРАЛИЕВДИН «АК МѲѲР» ЛИРИКАЛЫК ПОЭМАСЫНЫН КОТОРМОСУНА ЛИНГВОПОЭТИКАЛЫК АНАЛИЗ
Ученый степеньФилология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительКараева Зина
Ученый степень руководителяф.и.д., проф.
Учредители
Дата2017-06-09 00:00:00
Диссертация