Тентимишова Акмарал Камчыбековна

Тентимишова Акмарал Камчыбековна


Ф.И.О.Тентимишова Акмарал Камчыбековна
Диссертационный советКыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Кыргыз-Ѳзбек университети Орус филологиясы кафедрасы
Тема«ЭМГЕК» КОНЦЕПТИНИН МЕНТАЛДЫК-ТИЛДИК МАЗМУНУ
Ученый степеньФилология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительК.З. Зулпукаров
Ученый степень руководителяфилология илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2017-07-01 00:00:00
Диссертация