Текешова Миргуль Бакаиновна

Текешова Миргуль Бакаиновна


Ф.И.О.Текешова Миргуль Бакаиновна
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ
ТемаЧыңгыз Айтматовдун «Тоолор кулаганда» (“Түбөлүк колукту”) романында тагдыр маселесинин көркөм иштелиши
Ученый степеньФилология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительАкматалиев А. А.
Ученый степень руководителяфилология илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2016-11-29 00:00:00
Диссертация