СУЛТАНАЛИЕВА ШАЙЫРКҮЛ КАРЫПБЕКОВНА

СУЛТАНАЛИЕВА ШАЙЫРКҮЛ КАРЫПБЕКОВНА


Ф.И.О.СУЛТАНАЛИЕВА ШАЙЫРКҮЛ КАРЫПБЕКОВНА
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТИРЛИГИ С.НААМАТОВ атындагы НАРЫН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
ТемаБАКАЛАВР СИСТЕМАСЫНДА СТУДЕНТТЕРДИН РЕФЛЕКСИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ
Ученый степеньПедагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулукдаражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительСияев Т.М.
Ученый степень руководителяпедагогика илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2017-04-10 00:00:00
Диссертация