Сулайманов Куватбек Алимович

Сулайманов Куватбек Алимович


Ф.И.О.Сулайманов Куватбек Алимович
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН ТҮШТҮК БӨЛҮМҮ КЫРГЫЗСТАН ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Диссертациялык кеңеш К12.17.549
ТемаКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧКИ ИШТЕР ОРГАНДАРЫНЫН КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН УКУКТУК МАКАМЫ (жалпы теориялык аспектилери)
Ученый степеньЮридика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ
Научный руководитель
Ученый степень руководителя
Учредители
Дата
Диссертация