ШАМБЕТАЛИЕВ КАНАТБЕК ЫБЫКЕЕВИЧ

ШАМБЕТАЛИЕВ КАНАТБЕК ЫБЫКЕЕВИЧ


Ф.И.О.ШАМБЕТАЛИЕВ КАНАТБЕК ЫБЫКЕЕВИЧ
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНАИЛИМ МИНИСТРЛИГИ И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
ТемаЖОЖдун СТУДЕНТТЕРИНИН ЧЫГАРМАЧЫЛ ТААНЫП-БИЛҮҮ АКТИВДҮҮЛҮГҮН ДИСЦИПЛИНАЛАР АРАЛЫК БАЙЛАНЫШТА ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ
Ученый степеньПедагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ
Научный руководительКалдыбаева Айчүрөк Токтополотовна
Ученый степень руководителяпедагогика илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2017-12-20 00:00:00
Диссертация