СЕЙДАЛИЕВА МИРА КОШМАМАТОВНА

СЕЙДАЛИЕВА МИРА КОШМАМАТОВНА


Ф.И.О.СЕЙДАЛИЕВА МИРА КОШМАМАТОВНА
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ ФИЛОСОФИЯ ЖАНА САЯСИЙ - УКУКТУК ИЗИЛДӨӨЛӨР ИНСТИТУТУ КЫРГЫЗ-ТҮРК «МАНАС» УНИВЕРСИТЕТИ Д.09.16.534. ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШИ
ТемаБИОЭТИКА ФИЛОСОФИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨНҮН ОБЪЕКТИСИ КАТАРЫ
Ученый степеньФилософия илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительЭ.К. Шарипова
Ученый степень руководителяфилософия илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2017-12-22 00:00:00
Диссертация