ОРУНБАЕВА ГУЛКАЙЫР ЖОЛОНОВНА

ОРУНБАЕВА ГУЛКАЙЫР ЖОЛОНОВНА


Ф.И.О.ОРУНБАЕВА ГУЛКАЙЫР ЖОЛОНОВНА
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ ФИЛОСОФИЯ ЖАНА САЯСИЙ - УКУКТУК ИЗИЛДЪЪЛЪР ИНСТИТУТУ Б.ЕЛЬЦИН атындагы КЫРГЫЗ-РОССИЯЛЫК СЛАВЯН УНИВЕРСИТЕТИ ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕЁЕШ Д.09.14.003
ТемаЖАРАНДЫК ИДЕНТТ//Л/К: ФИЛОСОФИЯЛЫК АНАЛИЗ
Ученый степеньФилософия илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу чн жазылган диссертация
Научный руководительМ.Ж. Жумагулов
Ученый степень руководителяфилософия илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2015-01-23 00:00:00
Диссертация