ОРОЗОВА ГҮЛБАРА ЖАЛАЛОВНА

ОРОЗОВА ГҮЛБАРА ЖАЛАЛОВНА


Ф.И.О.ОРОЗОВА ГҮЛБАРА ЖАЛАЛОВНА
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ Ч.АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ Д.10.16. 525 Ведомстволор аралык Диссертациялык кеңеш
ТемаКЫРГЫЗ ЭЛДИК ПОЭМАЛАРЫНЫН ИСТОРИЗМИ ЖАНА ЖАНРДЫК ЖАҢЫЛАНУУ (Жанр. Сюжет. Историзм)
Ученый степеньФилология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительА. А. АКМАТАЛИЕВ
Ученый степень руководителяф.и.д., профессор, академик
Учредители
Дата2017-07-07 00:00:00
Диссертация