Орозалиева Жүрсүн Муханбетовна

Орозалиева Жүрсүн Муханбетовна


Ф.И.О.Орозалиева Жүрсүн Муханбетовна
Диссертационный советКР УИАнын Ч. АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ Ж.БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ Д 10.13.012 диссертациялык кеңеш
ТемаКЫРГЫЗ ФОЛЬКЛОРИСТИКАСЫНЫН ПАЙДА БОЛУШУ ЖАНА КАЛЫПТАНЫШЫ
Ученый степеньФилология илимдеринин кандидаты окумуштуулук Даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководитель
Ученый степень руководителя
Учредители
Дата2015-06-22 00:00:00
Диссертация