ӨМҮРКАНОВ ТУРАТБЕК АСАНБЕКОВИЧ

ӨМҮРКАНОВ ТУРАТБЕК АСАНБЕКОВИЧ


Ф.И.О.ӨМҮРКАНОВ ТУРАТБЕК АСАНБЕКОВИЧ
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ К.КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН Ч.АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ Д 10.17.548 диссертациялык кеңеши
ТемаТ.КАСЫМБЕКОВДУН «СЫНГН КЫЛЫЧ» РОМАНЫНДАГЫ АРАБ ТИЛИНЕН ӨЗДӨШТҮРҮЛГӨН СӨЗДӨРДҮН ЛЕКСИКА- СЕМАНТИКАЛЫК ТАБИЯТЫ
Ученый степеньФилология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительА.Т.Дунканаев
Ученый степень руководителяф.и.д., доцент
Учредители
Дата2018-05-18 00:00:00
Диссертация