КУДАЙБЕРГЕНОВА ЖЫЛДЫЗ АБЫКАНОВНА

КУДАЙБЕРГЕНОВА ЖЫЛДЫЗ АБЫКАНОВНА


Ф.И.О.КУДАЙБЕРГЕНОВА ЖЫЛДЫЗ АБЫКАНОВНА
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ К. И. СКРЯБИН атындагы КЫРГЫЗ УЛУТТУК АГРАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ
ТемаАГРАРДЫК БАГЫТТАГЫ БАКАЛАВРДЫН СТУДЕНТТЕРИНЕ МАТЕМАТИКА КУРСУН ОКУТУУНУН ДИДАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ
Ученый степеньПедагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительБөрүбаев А. А.
Ученый степень руководителяматематика илимдеринин доктору, профессор, КР УИА академиги
Учредители
Дата2015-10-07 00:00:00
Диссертация