КОЧКОРОВА ДИНАРА АШЫРБАЕВНА

КОЧКОРОВА ДИНАРА АШЫРБАЕВНА


Ф.И.О.КОЧКОРОВА ДИНАРА АШЫРБАЕВНА
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ ФИЛОСОФИЯ ЖАНА САЯСИЙ-УКУКТУК ИЗИЛДӨӨЛӨР ИНСТИТУТУ КЫРГЫЗ-ТҮРК “МАНАС” УНИВЕРСИТЕТИ Диссертацялык кеңеш Д. 09.16.534
ТемаӨТҮҮЧҮЛҮК ПРИНЦИБИНИН СОЦИАЛДЫК-ТАРЫХЫЙ ТААНЫП-БИЛҮҮДӨГҮ МЕТОДОЛОГИЯЛЫК РОЛУ
Ученый степеньФилософия илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясы
Научный руководительАрзыматов Джумадил Сабеталиевич
Ученый степень руководителяфилософия илимдеринин кандидаты, доцент
Учредители
Дата2018-03-08 00:00:00
Диссертация