КАСЫМБЕКОВ ЭРКИН АСКАРБЕКОВИЧ

КАСЫМБЕКОВ ЭРКИН АСКАРБЕКОВИЧ


Ф.И.О.КАСЫМБЕКОВ ЭРКИН АСКАРБЕКОВИЧ
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ М. АДЫШЕВ АТЫНДАГЫ ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ
ТемаЖОГОРКУ БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНДА КЕСИПТИК ОКУТУУ ПЕДАГОГУН ДАЯРДООНУН ДИДАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ
Ученый степеньПедагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ
Научный руководительДобаев К.Д.
Ученый степень руководителяпедагогика илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2015-02-19 00:00:00
Диссертация