КАРАСАРТОВА ЖЫРГАЛ БЕЛЕКОВНА

КАРАСАРТОВА ЖЫРГАЛ БЕЛЕКОВНА


Ф.И.О.КАРАСАРТОВА ЖЫРГАЛ БЕЛЕКОВНА
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ К. ТЫНЫСТАНОВ АТЫНДАГЫ ЫСЫК-КӨЛ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
ТемаБОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРДИН АТА-ЭНЕЛЕР МЕНЕН ИШТӨӨ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ
Ученый степеньПедагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ
Научный руководительАлимбеков А.А.
Ученый степень руководителяпедагогика илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2015-02-19 00:00:00
Диссертация